Covestro: Omgaan met een moeilijke economische context

- Totale groepsomzet bedraagt 18,0 miljard euro (+13,0%)
- EBITDA komt uit op 1,6 miljard euro (-47,6%)
- Positieve vrije operationele kasstroom van 138 miljoen euro (-90,3%)
- Uitstoot van broeikasgassen daalt tot 4,7 miljoen ton (-9,6%)
- Circulaire economie en klimaatneutraliteit belangrijker dan ooit
- Dividend: geen uitbetaling voor boekjaar 2022
- Vooruitzichten voor 2023: economische omstandigheden blijven moeilijk

De wereldwijde uitdagingen hebben aanzienlijke en merkbare gevolgen gehad voor de bedrijfsprestaties van Covestro in het boekjaar 2022. De sterke stijging van de energie- en grondstofprijzen in de loop van het jaar, vooral in Europa, legde voornamelijk een druk op de onderneming. Daarbij kwamen nog de aanhoudende ongunstige effecten van de coronapandemie in China, de hoge inflatie en een algemene vertraging van de wereldwijde economische groei.

Covestro antwerpen analist

Covestro , Antwerpen

Ondanks lagere verkoopvolumes als gevolg van de recessie steeg de groepsomzet van Covestro met 13% tot 18,0 miljard euro (vorig jaar: 15,9 miljard euro), het hoogste cijfer ooit in de geschiedenis van de Groep. Een belangrijke factor daarin waren de aanzienlijk hogere verkoopprijzen. Hoge energie- en grondstofprijzen en een afnemende vraag in de loop van het jaar hadden een invloed op de EBITDA van de Groep.

Die daalde over het hele jaar 2022 met 47,6% ten opzichte van vorig jaar tot 1,6 miljard euro (vorig jaar: 3,1 miljard euro). Het nettoresultaat daalde tot -272 miljoen euro (vorig jaar: 1,6 miljard euro), met name als gevolg van buitengewone afschrijvingen van vaste activa voor in totaal 463 miljoen euro en waardeverminderingen op uitgestelde belastingvorderingen uit overgedragen fiscale verliezen voor in totaal 255 miljoen euro. Ondanks het moeilijke economische klimaat realiseerde Covestro een positieve vrije operationele kasstroom (FOCF) van 138 miljoen euro dankzij een sterk beheer van het werkkapitaal.

ROCE (de winst op geïnvesteerd vermogen) boven WACC (de gemiddelde gewogen kapitaalkosten) over het hele jaar 2022 bedroeg -5 procentpunten (vorig jaar: 12,9 procentpunten). De niet-financiële kernindicator voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen verbeterde met 9,6% en daalde tot 4,7 miljoen ton CO2-equivalenten (vorig jaar: 5,2 miljoen ton).

"2022 was een jaar van crises op meerdere gebieden en met ongekende uitdagingen voor Covestro . Dat wordt weerspiegeld in onze resultaten voor het boekjaar", zegt Markus Steilemann, CEO van Covestro . "Vorig jaar hebben we kordaat opgetreden: we hebben ons energieverbruik verminderd, kosten bespaard en gewerkt aan de verdere ontwikkeling van onze producten. Onze visie op een circulaire economie en onze strategie "Sustainable Future" zijn een sterk fundament gebleken. Wij stemmen onze productportfolio voortdurend af op duurzame groeimarkten zoals windenergie of elektromobiliteit en komen tegemoet aan de toenemende vraag naar circulaire oplossingen. Eén ding is duidelijk, onze bijdrage is essentieel voor een duurzame toekomst."

Covestro jaarresultaten

Kerncijfers Covestro 2022: Het boekjaar 2022 werd beïnvloed door wereldwijde uitdagingen, met een aanzienlijk effect op de bedrijfsprestaties van Covestro . Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat onze focus op de circulaire economie noodzakelijker is dan ooit. Met de Sustainable Future-strategie is Covestro ook optimaal gepositioneerd voor toekomstige groei. .

Solide balans ondanks negatief resultaat

"Zoals verwacht hebben de wereldwijde crises onze bedrijfsresultaten negatief beïnvloed en, als gevolg van de daaruit voortvloeiende bijzondere waardeverminderingen, hebben we voor het eerst een negatief nettoresultaat geboekt", aldus Thomas Toepfer, CFO van Covestro . "Toch zien we tegelijkertijd dat Covestro over een solide balans en een stabiele kaspositie beschikt. Bovendien koppelen we onze financierings- en duurzaamheidsstrategieën steeds meer aan elkaar en richten we ons zo verder op duurzame groei. Daarmee zijn we goed voorbereid om de huidige onzekere economische situatie het hoofd te bieden."

Covestro heeft vorig jaar een reeks financieringsmaatregelen genomen om zijn kaspositie te versterken. Zo gaf het bedrijf in oktober 2022 voor het eerst ‘Schuldschein’-leningen uit. Deze zijn gekoppeld aan een ESG-rating (environmental, social & governance) en bereikten dankzij de sterke vraag een totaal volume van circa 650 miljoen euro.

Dat de Groep zijn financieringsstrategie steeds meer koppelt aan zijn duurzaamheidsstrategie blijkt ook uit de allereerste invoering van een "Green Financing Framework", dat in mei 2022 werd gepubliceerd. Hiermee kunnen groene obligaties en andere groene schuldinstrumenten met een duidelijk voordeel voor het milieu en de samenleving worden gebruikt voor de financiering en herfinanciering van producten of projecten. In deze context heeft Covestro in november 2022 zijn eerste groene euro-obligatie met een totaal volume van 500 miljoen euro uitgegeven.

Geen dividenduitkering voor boekjaar 2022

Naar aanleiding van het negatieve nettoresultaat in het boekjaar 2022 en in overeenstemming met het dividendbeleid van de onderneming, heeft de Raad van Bestuur besloten dat over het boekjaar 2022 geen dividend zal worden uitgekeerd. Het dividendbeleid van Covestro voorziet in een uitkering tussen 35% en 55% van het nettoresultaat. Volgens dit beleid werd vorig jaar aan de aandeelhouders een recorddividend uitgekeerd voor het boekjaar 2021.

Streven naar duurzame groei

Ondanks de huidige wereldwijde uitdagingen blijft Covestro zijn strategie "Sustainable Future" systematisch implementeren en blijft de Groep ook zijn portfolio afstemmen op groeimarkten. Daartoe behoren belangrijke markten voor de toekomst zoals elektromobiliteit en windenergie. In deze domeinen wordt een aanzienlijke toename van de vraag naar hoogwaardige en duurzame materialen verwacht. Covestro verwacht ook een groeiende vraag op het vlak van energie-efficiëntie, zoals efficiënte isolatieoplossingen voor gebouwen en koelkasten.

Daarnaast optimaliseert Covestro gericht zijn productiecapaciteiten voor duurzame groei en verbetert het onder meer zijn aanbod en zijn kostenpositie met betrekking tot MDI. Zo heeft de Groep in februari 2023 in Tarragona (Spanje) met succes een nieuwe fabriek van wereldformaat in gebruik genomen om lokaal zelf chloor te kunnen produceren. Deze investering van ongeveer 200 miljoen euro versterkt er de efficiëntie en het concurrentievermogen van de MDI-fabriek. De nieuwe chloorfabriek is ook 's werelds eerste fabriek op industriële schaal waar de innovatieve ODC-technologie (oxygen depolarized cathode) wordt gebruikt. Deze maakt energiebesparingen tot 25% mogelijk. In de nieuwe fabriek in Tarragona kan tot 22.000 ton CO2-uitstoot per jaar worden vermeden in vergelijking met bestaande processen.

Circulaire economie belangrijker dan ooit en sterke focus op de klant

Om klanten te helpen bij het verkleinen van hun koolstofvoetafdruk en om sneller duurzame productalternatieven te identificeren, heeft Covestro vorig jaar het nieuwe "CQ"-concept geïntroduceerd. Hiermee belicht de Groep de producten die ten minste 25% alternatieve grondstoffen bevatten. Tegelijkertijd blijft Covestro zijn portfolio van duurzame producten uitbreiden. Zo heeft de Groep voor de verpakkingsindustrie een gedeeltelijk biogebaseerde en volledig recycleerbare coatinghars ontwikkeld die als consistente beschermlaag voor levensmiddelen fungeert. Dit is een belangrijke ontwikkeling, aangezien voedselverpakkingen nog meestal worden gemaakt van meerlaagse composietmaterialen die een hoge voedselbescherming bieden, maar het recyleren van papieren verpakkingen bemoeilijken. Andere ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren de introductie van klimaatneutraal MDI1 en hernieuwbaar tolueen diisocyanaat (TDI)2.

Het bedrijf zet ook vaart achter zijn visie om volledig circulair te worden en werkt aan een grotere inzet van alternatieve grondstoffen om op lange termijn onafhankelijk te worden van fossiele bronnen. Zo schakelt het concern zijn productielocaties geleidelijk over op hernieuwbare elektriciteit. Het meest recente voorbeeld daarvan is de grote leveringsovereenkomst die in december 2022 werd ondertekend met CGN New Energy voor de aankoop van 300 GWh wind- en zonne-energie per jaar voor de vestiging in Shanghai, China.

Sinds begin 2023 voorziet de site met deze hernieuwbare energie in meer dan 30 procent van haar elektriciteitsbehoefte. Deze overeenkomst vormt dus een aanvulling op de bestaande stroomafnameovereenkomsten (PPA's) die de productievestigingen van Covestro wereldwijd van hernieuwbare energie voorzien. In heel 2022 zal de groep zo 12% van zijn wereldwijde energiebehoefte dekken met hernieuwbare elektriciteit, een cijfer dat naar verwachting zal stijgen tot 16 tot 18% in 2023.

Vooruitzicht voor 2023: economische omstandigheden blijven moeilijk

In het licht van de uitdagende en onzekere economische en geopolitieke omstandigheden die in 2023 zullen aanhouden, heeft Covestro voorlopig besloten om zijn vooruitzichten voor het boekjaar 2023 op een gekwalificeerd-vergelijkende basis in te delen.

Het bedrijf verwacht dat de EBITDA van de Covestro Groep en het segment ‘Performance Materials’ duidelijk onder het niveau van vorig jaar zal liggen. Covestro verwacht dat de EBITDA van het segment ‘Solutions & Specialties’ rond het niveau van 20223 zal liggen. Covestro gaat ervan uit dat de vrije operationele kasstroom op groepsniveau en voor het segment ‘Performance Materials’ aanzienlijk lager zal liggen dan in 2022. De onderneming verwacht echter dat de vrije operationele kasstroom in het segment ‘Solutions & Specialties’ aanzienlijk hoger zal liggen dan in 2022. Covestro verwacht dat de ROCE boven de WACC aanzienlijk lager zal zijn dan vorig jaar en verwacht dat de uitstoot van broeikasgassen, gemeten als CO2-equivalenten, rond het niveau van 2022 zal liggen3. Covestro verwacht dat de EBITDA voor het eerste kwartaal van 2023 100 tot 150 miljoen euro zal bedragen.

Covestro chemie

Segmentresultaten 2022: Het klimaat voor beide segmenten was uitdagend. Het hogere verkoopprijsniveau leidde tot een stijging van de omzet in beide segmenten. Solution & Specialties boekte ook een stijging van de EBITDA.

Uitdagende tijden voor beide segmenten; EBITDA bij ‘Solutions & Specialties’ stijgt

De omzet in het segment ‘Performance Materials’ steeg in het boekjaar 2022 met 11,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en bedroeg 9,1 miljard euro (vorig jaar: 8,1 miljard euro), vooral als gevolg van een stijging van de verkoopprijzen. De EBITDA daalde met 63% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 951 miljoen euro (vorig jaar: 2,6 miljard euro), voornamelijk door lagere marges als gevolg van hogere grondstof- en energieprijzen in combinatie met een daling van de verkoopvolumes. Als gevolg van de daling van de EBITDA daalde ook de vrije operationele kasstroom van het segment met 60,8% tot 544 miljoen euro (vorig jaar: 1,4 miljard euro).

De omzet van het segment ‘Solutions & Specialties’ steeg in het boekjaar 2022 met 13,3% tot 8,6 miljard euro (vorig jaar: 7,6 miljard euro), vooral door een stijging van de verkoopprijzen. De EBITDA van ‘Solutions & Specialties’ steeg met 9,9% ten opzichte van het voorgaande jaar tot 825 miljoen euro (vorig jaar: 751 miljoen euro). De sneller dan geplande afronding van de integratie van de RFM-activiteiten droeg hier sterk toe bij en lagere eenmalige kosten en hogere synergie-effecten hadden een positief effect op het resultaat. De vrije operationele kasstroom van het segment steeg met 34,5% ten opzichte van de voorgaande periode tot 195 miljoen euro (vorig jaar: 145 miljoen euro), voornamelijk dankzij de stijging van de EBITDA.

Vierde kwartaal 2022: cash gegenereerd in een volatiel marktklimaat

De omzet van Covestro daalde in het vierde kwartaal van 2022 met 8,6% tot 4,0 miljard euro (vorig jaar: 4,3 miljard euro). De EBITDA in het laatste kwartaal van heel 2022 bedroeg -38 miljoen euro (vorig jaar: 663 miljoen euro), terwijl het nettoresultaat uitkwam op -899 miljoen euro (vorig jaar: 302 miljoen euro), met name als gevolg van buitengewone afschrijvingen en waardeverminderingen op uitgestelde belastingvorderingen uit overgedragen fiscale verliezen. De vrije operationele kasstroom was in het vierde kwartaal van 2022 uitermate positief dankzij het strenge beheer van werkkapitaal en deze steeg met 54,5% tot 550 miljoen euro (vorig jaar: 356 miljoen euro).