Vijf trends in duurzaam beleggen voor 2023

Andrew Howard, Global Head of Sustainable Investment bij Schroders, zet vijf duurzaamheidstrends op een rij om in 2023 in de gaten te houden:

Andy howard
Andrew Howard
De overheidsschulden opgebouwd tijdens de coronacrisis beperkt het vermogen van overheden om de samenleving in moeilijke tijden te blijven steunen. We zullen waarschijnlijk meer interventies zien en van het bedrijfsleven wordt verwacht dat het een grotere rol speelt bij de aanpak van de grote problemen, van klimaat tot de kosten van levensonderhoud.

Waar liggen de toekomstige uitdagingen en kansen?

1. Klimaatverandering en politieke wil

De klimaatverandering is een onvermijdelijk thema. Alle beleggers zijn blootgesteld aan de gevolgen, niet alleen van de opwarming van de aarde en de milieuschade zelf, maar ook van politieke en economische maatregelen om de oorzaken ervan aan te pakken. De beleggers moeten ervoor zorgen dat een eventuele blootstelling aan deze risico's doordacht wordt overwogen en beheerd naast kansen in oplossingen voor het klimaatprobleem. Het politieke momentum is in 2022 duidelijk afgenomen. Maar het is belangrijk dat de particuliere sector doorgaat, zodat de kloof tussen de ambities van de wereldleiders en de bereidheid van het bedrijfsleven om over te schakelen enigszins wordt gedicht. Schroders gebruikt zijn stem en invloed om de meest betrokken bedrijven te overtuigen en hen ertoe aan te zetten transitieplannen op te stellen. Het komende jaar intensiveren die inspanningen.

2. Natuurlijk kapitaal

In die context staan de rol van het natuurlijk kapitaal en de bedreigingen voor de biodiversiteit in ruimere zin centraal. Klimaatbedreigingen zijn symptomatisch voor de structurele en toenemende spanningen tussen de toenemende vraag van een grotere, rijkere en hongeriger wereldbevolking en de eindige hulpbronnen van de wereld om die bevolking te ondersteunen. De aarde wordt momenteel uitgeput, waardoor het tekort aan natuurlijk kapitaal toeneemt en de dreiging die uitgaat van de aantasting van de ecosystemen wereldwijd nog groter wordt. Volgens sommige schattingen gaat elk jaar ruwweg 10 biljoen dollar aan waarde van het natuurlijk kapitaal verloren. De realiteit is grimmig, het natuurrisico wordt snel een integraal onderdeel van het beleggingsrisico en -rendement.

3. Kosten van levensonderhoud en andere sociale spanningen

Er is een crisis in de kosten van levensonderhoud ontstaan en hoewel de meest acute druk in 2023 kan afnemen, is armoede een bedreiging die we in de gaten moeten houden. Weinig overheden hebben de financiële capaciteit om tekorten in de gezinsbudgetten op te vangen. Sociale spanningen kunnen toenemen. Bedrijven komen onder druk te staan om kwetsbare werknemers te beschermen en ook de druk op de politieke systemen zou kunnen toenemen. Dit kan het vertrouwen van beleggers ondermijnen dat politieke leiders duidelijk prioriteiten zullen stellen, waardoor de verantwoordelijkheid weer bij bedrijven en beleggers komt te liggen. Howard verwacht in het nieuwe jaar meer aandacht voor sociale kwesties, waaronder het beheer van menselijk kapitaal, mensenrechten en diversiteit en inclusie.

4. Actief eigendom en impact

Naarmate de krachten die de waarde op de financiële markten bepalen, toenemen, zal stockpicking slechts een gedeeltelijke oplossing zijn. Weinig bedrijven zijn voorbereid op de wereld waar wij naartoe gaan. Hen aanmoedigen of aansporen om zich aan te passen zal belangrijk zijn om hun waarde te beschermen. De focus van Howard blijft op impact investing, actief eigenaarschap is ook een belangrijk onderdeel van die strategie.

5. Regelgeving breidt uit

Deze trends spelen zich af tegen de achtergrond van een sector die intensiever dan ooit wordt gecontroleerd en sceptisch is. De regelgeving breidt zich uit van de EU naar andere delen van de wereld. De vraag naar transparantie en duidelijkheid in productbeloften zal waarschijnlijk terecht toenemen. Berichten over 'greenwashing' hebben het belang van transparantie, eerlijkheid en consistentie onderstreept.

Duurzaam blijft ‘hot’

Het thema duurzaamheid in de beleggingssector is een ‘hot’ gespreksonderwerp. Het bijhouden van de omvang en het tempo van de veranderingen in de regelgeving bood al uitdaging genoeg. Dat zal in 2023 niet veranderen.