Vanguard: Normalisering monetair beleid biedt kansen voor obligaties

Wat mogen beleggers de komende jaren verwachten op de obligatiemarkten? De hogere inflatie en het ‘normaler’ monetair beleid kunnen afschrikken, maar ze creëren ook kansen, mits obligatiebeleggers gefocust en geduldig blijven, zegt Sarang Kulkarni, portfoliomanager van het Vanguard Global Credit Bond Fund.

Opwaartse druk op rentes

De economie is aan het herstellen. Centrale banken zijn begonnen met het afbouwen van hun programma’s en renteverhogingen komen eraan. Op de obligatiemarkten heeft dit geleid tot een afvlakking van de rentecurves, omdat de korte rente sterker is gestegen dan de lange rente. De geleidelijke afbouw van de kwantitatieve versoepeling duwt de obligatierente aan het korte uiteinde van de curve verder omhoog, waardoor risico's toenemen.

Een stijgende rente kan cash aantrekkelijker maken in vergelijking met andere beleggingsklassen, terwijl een vertragende groei bedrijven ertoe kan aanzetten om hun leverage te vergroten via overnames, hogere dividenden en de inkoop van eigen aandelen. In dit klimaat zijn kansen op de obligatiemarkten eerder incidenteel dan breed van aard.

Volatiliteit en ontwrichting

Hoewel de koers van het monetaire beleid goed is uitgestippeld, is het voor obligatiebeleggers van doorslaggevend belang hoe elke economie reageert wanneer de steun stopt. Als het tempo van de renteverhogingen te hoog ligt, kan de groei sneller vertragen dan verwacht.

Tegen deze achtergrond bevinden de vastrentende waarden zich in 2022 in een enigszins kwetsbare positie, terwijl de verwachting is dat de volatiliteit in de loop van het jaar verder toeneemt.

Stijgende rentes kunnen drukken op het totaalrendement van kwalitatieve obligaties. Een aantal sectoren, zoals Amerikaanse technologiebedrijven, heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van de gunstige liquiditeitssituatie en de relatief gemakkelijke toegang tot financiering. Naarmate het monetaire beleid verkrapt, kunnen de aandelenmarkten onder druk komen te staan omdat de winstgroei vertraagt, de financieringskosten stijgen en de multiples van aandelen normaliseren. Sommige bedrijven grijpen hun kans door grote, met cash gefinancierde overnames te doen die hun kredietratings onder druk kunnen zetten. Nu de spreads voor deze bedrijven hun laagste niveau ooit hebben bereikt, zijn de risico's overwegend neerwaarts gericht.

Dit kan leiden tot een grotere ontwrichting in segmenten van de obligatiemarkt met een lagere rating. Dat zal duidelijker maken welke bedrijven voldoende liquiditeit hebben om eventuele grote macro-economische schokken en rentevolatiliteit op te vangen, en welke niet.

Speculeren

In een context van verhoogde volatiliteit en ontwrichting is de kans groter dat de onderliggende risico-rendementdynamiek van actieve obligatieportefeuilles aan het licht komt. Door te speculeren op de richting van de obligatiemarkten in een poging om rendement te genereren, wat soms kan lonen in risk-on scenario's, kan het in volatielere omgevingen minder goed gaan. De alfa die beleggers uit fundamenteel kredietonderzoek kunnen halen, wordt daarentegen versterkt en voegt zelfs nog meer waarde toe dan in minder verstoorde markten het geval zou zijn.

Een gedisciplineerde benadering is de beste manier om de obligatiemarkten in hun huidige vorm te benaderen. Ofwel: voldoende diversifiëren, geduld opbrengen om aantrekkelijke kansen af te wachten en focussen op de effectenselectie. En door het afbouwen van de steunmaatregelen, is fundamentele kredietanalyse nog belangrijker bij het genereren van rendement: het identificeren van emittenten waarvan de waarderingen te sterk op lage rentevoeten en gemakkelijke financiering leunen, en om de daaruit voortvloeiende kansen op risico gewogen alfa te grijpen naarmate de fundamentals verschuiven.