abrdn: CO2-uitstoot portefeuille gehalveerd in 2030

Vermogensbeheerder arbdn heeft vandaag bekendgemaakt dat het de CO2-uitstoot van haar beleggingsportefeuilles in 2030 met de helft wil hebben verminderd ten opzichte van 2019*.

Om deze doelstelling te bereiken heeft abrdn een klimaatveranderingsstrategie ontwikkeld die gericht is op Net Zero Directed Investing (NZDI). Dit betekent dat abrdn het doel van netto nul emissies in de echte wereld nastreeft - niet alleen in haar portefeuilles. abrdn wil hieraan op verschillende manieren bijdragen, onder meer met diepgaand onderzoek naar emissievrije trajecten (1), het ontwikkelen van op netto nul gerichte beleggingsoplossingen (2) en actieve betrokkenheid om bedrijven en beleidsmakers te beïnvloeden (3).

1. Onderzoek: abrdn onderzoekt en vermindert de CO2-intensiteit van haar portefeuilles. Dat betekent dat abrdn CO2-analyses integreert in het beleggingsproces en geloofwaardige transitieleiders en klimaatoplossingen ondersteunt. De aandelen-, krediet- en ‘quant’-beleggingen bestaan voor het merendeel al uit activa die zich onder de CO2-intensiteit benchmark bevinden. De vastgoedtak van de vermogensbeheerder stemt beleggingen af op het net zero 2050-traject.

2. Netto nul-oplossingen: abrdn zal het percentage van haar beleggingen dat naar netto nul beleggingsoplossingen vloeit verhogen. Ongeveer 30% van het beheerd vermogen wordt momenteel belegd in overeenstemming met de net zero 2050 doelstelling. abrdn wil dit verhogen door het ontwikkelen van netto nul oplossingen in alle activaklassen, door actief in gesprek te gaan met klanten en door haar fondsenaanbod aan te passen aan de netto nul doelstellingen.

3. Actief aandeelhouderschap: abrdn zet zich in om als aandeelhouder haar stem uit te brengen en samen te werken met de bedrijven waarin het belegt, om zo verandering en overdracht van activa te bewerkstelligen.

Het beleggingsteam streeft daarbij naar transparantie over de voortgang ten opzichte van duidelijke doelstellingen en standaarden, zoals de Climate Action 100+ net zero benchmark. abrdn stoot bedrijven af wanneer ze na twee jaar van oordeel is dat onvoldoende vooruitgang is geboekt op weg naar een vastgestelde transitiemijlpaal, tenzij dit niet in overeenstemming is met het mandaat van de klant. abrdn erkent dat duurzame verandering begint bij haar eigen activiteiten. Daarom kondigt het bedrijf ook haar eigen ambitieuze doelstelling aan: een netto nul bedrijfsvoering in 2040.

Stephen Bird, CEO van abrdn: "Bij abrdn zijn we ons terdege bewust van onze verplichting om de netto nul doelstelling te ondersteunen. Daarom ben ik blij dat we vandaag deze klimaatafspraken kunnen aankondigen - zowel voor de beleggingen die we beheren als voor onze eigen activiteiten. We bouwen hiermee voort op de verplichtingen die we eerder dit jaar zijn aangegaan."

"We moeten wel duidelijk zijn: het simpelweg verplaatsen van geld van onze klanten van aandelen met een hoge CO2-intensiteit naar groenere opties lost de crisis in de wereld niet op. Het decarboniseren van een portefeuille is niet hetzelfde als het decarboniseren van een industrie. Om dat laatste te bereiken moeten we effectief samenwerken met bedrijven, want ingrijpende veranderingen bereik je vooral door het steunen van geloofwaardige overgangsbedrijven die op weg zijn van hoge naar lage CO2-intensiteit."

"Vermogensbeheerders kunnen niet in een vacuüm opereren. Een doortastender optreden van overheden is dringend gewenst. Effectieve prikkels in de vorm van een passende CO2-prijsstelling zijn absoluut cruciaal om kapitaaltoewijzing in lijn met net zero mogelijk te maken en een investeringsklimaat te creëren dat bedrijven en investeerders beloont die groen gaan.

We moeten ook een goed debat voeren en actie ondernemen over de rol van het belastingstelsel in deze transitie. Het beprijzen van CO2 moet gericht zijn op het veranderen van gedrag en het zorgen voor een rechtvaardige transitie, op nationale en mondiale schaal."