De COP26 staat voor de deur en het kernwoord is overduidelijk: versnelling

Klimaatfinanciering wordt absoluut doorslaggevend voor het succes van de conferentie. Er zijn vier hoofddoelstellingen: het pad naar netto zero-emissie veiligstellen tegen het midden van deze eeuw, financiële middelen vrijmaken, plaatselijke gemeenschappen en habitats aanpassen en beschermen, en samenwerken om de ambities te verwezenlijken.

Ten eerste zal de conferentie in het teken staan van 'betere wederopbouw'. In de slipstream van de acties die worden opgezet door leidende naties over de hele wereld, kunnen de mindset en de filosofie van een groen herstel het debat stroomlijnen en zo een impact hebben op financiële stromen, bedrijven en uiteindelijk ook beleggers. Zal de wereld het Europese voorbeeld navolgen en evolueren naar een gelijkgetrokken kader voor duurzame financiering?

Ten tweede wordt de COP26 beschouwd als de opvolger van de COP21 (2015). Kwesties waarover in Parijs geen overeenstemming kon worden bereikt, moeten nu worden aangepakt. Vijf belangrijke thema's zullen gespreksstof leveren voor de debatten en rechtstreeks invloed en impact uitoefenen op de financiële stromen:

1. De landen zullen debatteren over ambitieuzere, herziene nationale emissiereductiedoelstellingen, 'Nationally Determined Contributions' (NDC's) of 'nationaal bepaalde bijdragen' genoemd, in overeenstemming met het laatste rapport van het IPCC.

2. De leden zullen proberen de regels van artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs, dat betrekking heeft op samenwerking en waarin het concept van een internationale koolstofmarkt werd geïntroduceerd, nader uit te werken.

3. Financieringsmechanismen voor verlies en schade, een cruciale factor voor de minst ontwikkelde (en meest kwetsbare) landen. Zullen de grootste vervuilers eerlijk betalen ten gunste van de zwaarst getroffenen?

4. Op de natuur gebaseerde oplossingen en hun rol bij de uitvoering van de strategie van Parijs.

5. De kwestie van de 100 miljard dollar: de vereiste financiële klimaatstromen/fondsen moeten beschikbaar worden gesteld door de ontwikkelde markt ten gunste van de minder ontwikkelde landen om een billijke/eerlijke transitie mogelijk te maken.

Sommige van deze onderwerpen zullen gepaard gaan met overheidsfinanciering en regulering, wat transitierisico's en -kansen voor bedrijven en beleggers met zich meebrengt. Andere zullen rechtstreeks van invloed zijn op ondernemingen en beleggers die hun klimaatdoelstellingen willen bereiken en zullen nieuwe transitierisico's en -kansen creëren, bijvoorbeeld omdat nieuwe markten worden opengesteld.

Ten derde is er de invloed van beslissingen en acties van grote naties,zoals de VS, Rusland en China, op de financiële markten. Zullen de Verenigde Staten, na hun kortstondige terugtrekking uit de Overeenkomst, herintreden met meer ambitie dan voorheen? Welke gevolgen zal dit hebben voor de Amerikaanse en de internationale (financiële en handels)markten?

Hoe zullen de olielanden zich opstellen tijdens de onderhandelingen? Mogen we progressieve coalities en allianties verwachten die rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op bedrijven overal ter wereld? In het licht van dit laatste kan het interessant zijn de acties te volgen van de zogenaamde 'klimaatblokken', groepen van landen met dezelfde belangen, zoals de Afrikagroep, de minst ontwikkelde landen, de 'Umbrella Group' (ontwikkelde landen die geen lid zijn van de EU), de EU, BASIC (Brazilië, Zuid-Afrika, India en China), de Arabische groep enz.

Klimaatfinanciering is sowieso een centrale factor voor het succes van de COP26. Als (institutionele) beleggers spelen wij een belangrijke rol bij het welslagen van de Overeenkomst van Parijs. Om tegen het midden van de eeuw een zero-emissieniveau te bereiken, moet de uitstoot in alle sectoren tegen 2030 met 50-80% (ten opzichte van 2020) en tegen 2050 met 100% worden verminderd. In de wetenschap dat energiegerelateerde emissies in vervoer, industrie en verwarming goed zijn voor bijna 4/5 van de wereldwijde emissies, vormt (een financiering van) de energietransitie de topprioriteit.

De opwaartse herziening van de NDC's zal enkel dan succesvol zijn als ze gepaard gaat met een verplichtend systeem. De klimaatverandering kent geen grenzen, wat betekent dat internationale samenwerking van cruciaal belang is voor succes, met inbegrip van een gemeenschappelijke verbintenis inzake koolstofprijzen en een ondersteunende billijke transitie tussen ontwikkelde en opkomende landen. Als verantwoordelijk vermogensbeheerder zullen wij ons voor onze toekomstige klimaat- en beleggingsstrategie verder laten leiden door de COP26 en de resultaten ervan. Het is onze fiduciaire en maatschappelijke plicht om zo te handelen.