ASI: Omslagpunt voor infrastructuur, ‘groen’ domineert investeringen

Ook door Nederland fors meer in duurzaam geïnvesteerd

De belangrijkste economieën ter wereld willen de uitstoot van broeikasgassen de komende tien jaar terugdringen, waarbij elk land zelf beslist hoe het bijdraagt om de temperatuurstijging onder 2⁰C te houden.

Infrastructuur speelt een belangrijke rol bij de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen, stelt Gershon Cohen, hoofd infrastructuurfondsen bij Aberdeen Standard Investments: infrastructuur vormt de basis van een productieve economie en de investeringen in infrastructuur vallen steeds meer samen met investeren in een klimaatneutrale toekomst. Ook door Nederland wordt fors meer in duurzame infrastructuur geïnvesteerd.

Er zijn prangende macro-economische redenen om de investeringen in nieuwe en bestaande infrastructuur op nationaal niveau op te krikken. Bevolkingsgroei, verstedelijking, industrialisering, concurrentievermogen en de wens om de welvaart op peil te houden en te verbeteren, zijn de belangrijkste redenen. De huidige nood om te investeren in infrastructuur is bovendien groter geworden door bezuinigingen in het verleden en de groei van de mobiliteit.

Investeringsmogelijkheden in infrastructuur strekken zich uit over verschillende sectoren die essentiële utiliteitsdiensten verlenen. Kenmerkend voor deze projecten is dat ze gericht zijn op het genereren van duurzame langetermijninkomsten, terwijl ze ook het milieu moeten beschermen en/of sociale voordelen moeten opleveren. Het gaat onder meer om energieprojecten, vervoer, lucht- en zeehavens, afvalverwerking, scholen en ziekenhuizen. Dit zijn basisvoorzieningen die essentieel zijn voor een productieve economie.

Omslagpunt

De begrotingsdruk die is ontstaan als gevolg van de financiële crisis in 2008 en de huidige coronapandemie heeft de aard van investeringen in infrastructuur veranderd. Overheden zijn steeds minder in staat om infrastructuurprojecten uit bijvoorbeeld belastinginkomsten te financieren. Dit heeft geleid tot een grotere behoefte aan privaat kapitaal. De overheid dient tegelijkertijd kieskeuriger te zijn en voorrang te geven aan de allerbelangrijke sectoren, zoals energie en vervoer.

Dit zorgt voor een interessant en tevens actueel omslagpunt: investeringen in infrastructuur vallen steeds meer samen met investeren in de energietransitie en tegengaan van klimaatverandering.

De infrastructuur voor energieopwekking en vervoer die de komende 30 jaar nodig is, heeft in het verleden in belangrijke mate bijgedragen aan het broeikasgaseffect waar we nu mee te kampen hebben. Als reactie daarop proberen overheden nu alles op alles te zetten om verdere klimaatverandering tegen te gaan en natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Investeringen in infrastructuurprojecten zoals CO2-vrije energieopwekking, afvalrecyclinginstallaties, accuopslag, oplaadnetwerken voor auto's en waterbeheersystemen staan hoog op de groene begrotingsagenda’s.

Bemoedigend is dat dalende technologiekosten en schaalvergroting de opbrengsten doen toenemen, waardoor er steeds meer geld in infrastructuur kan worden gepompt.

In Nederland staat duurzame infrastructuur ook hoog op de agenda: de afgelopen vijf jaar werden 99 ‘infrastructuurtransacties’ gedaan die grotendeels plaatsvonden in duurzame energie, zoals zonne- of windparken, aldus ASI. De transport- en telecommunicatiesectoren meldden in dezelfde periode respectievelijk 24 en 22 transacties. In andere infrastructuursectoren werd marginaal geïnvesteerd. Van de institutionele beleggers waren de grote pensioenfondsen de grootste investeerders.

Infrastructuurbeleggers hebben weinig last gehad van de schadelijke gevolgen van de lockdownmaatregelen, zoals het instorten van de beurs omdat infrafaciliteiten onontbeerlijk bleken om de economie enigszins draaiende te houden. Hiermee wordt het belang van infrastructuuractiva als diversifiëring in een beleggingsportefeuille onderstreept.

Gezien de risico's die verbonden zijn aan klimaatverandering, slinkende natuurlijke hulpbronnen en demografische veranderingen, verwacht ASI dat het beleggen in infrastructuur wereldwijd zal groeien. Een snel vergrijzende bevolking betekent bijvoorbeeld dat er een toenemende behoefte is aan activa die een betrouwbaar pensioeninkomen genereren. Infrastructuuractiva zijn goed gepositioneerd om de gewenste inkomstenstromen op lange termijn te leveren.