Eerste interimdividend 2023 van 3,35 € bruto, een verhoging van 2,8%

Persbericht
Gereglementeerde Informatie
Embargo, 3 augustus 2023 na 17:40 u

 1. De kasopbrengsten1, gevoed door de dividendenstroom uit de participatie in Solvay , bedroegen 132,1 miljoen € vergeleken met 125,6 miljoen € in 2022, en is gestegen in vergelijking met vorig jaar dankzij de stijging van het dividend van Solvay , zoals wordt aangetoond in onderstaande tabel:
 1ste Semester 2022 1ste  Semester  2023
  Solvay dividend per aandeel – januari (in €)1,501,54
  Aantal Solvay- aandelen aangehouden door Solvac (in miljoen)32,6 32,6
Solvay dividend ontvangen in januari (in miljoen €) (a)48,950,2
  Solvay dividend per aandeel  – mei (in €)2,35 2,51
  Aantal Solvay - aandelen aangehouden door Solvac (in miljoen)32,632,6
Solvay dividend ontvangen in mei (in miljoen €) (b)76,781,9
Kasopbrengsten (in miljoen €) (a) + (b)1 125,6132,1
Operationele kosten (in miljoen €)-1,1-1,2
Andere operationele lasten2 (in miljoen €)0-0,4
Netto financiële lasten (in miljoen €)-1,4-1,3
Financieel Resultaat1 (in miljoen €)123,1129,2

Solvac bezit 30.81% in Solvay op het einde van juni 2023, onveranderd in vergelijking met 31 december 2022. Voor zover de statutaire jaarrekeningen dit toelaten, bepaalt de Raad van Bestuur op basis van het financieel resultaat en na dekking van de kosten, de door Solvac voor uitkering voorgestelde dividendbedragen.

 1. De Raad van Bestuur heeft de verkorte geconsolideerde financiële staten afgesloten op 30 juni 2023. De rekeningen werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 3 augustus 2023. De rekeningen werden onderworpen aan een beperkt nazicht door de commissaris. Zij werden voorgesteld volgens de IFRS normen zoals aangenomen door de Europese Unie.

Geconsolideerde resultatenrekening

Miljoen €1ste Semester 20211ste Semester 2022
Resultaat van investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode327,8138,9
Operationele kosten-1,1-1,2
Andere operationele lasten2 0-0,4
Netto financiële lasten-1,4-1,3
Netto resultaat325,3136,0
Netto resultaat en verwaterd resultaat per aandeel (€)315,26,4

1 Solvac gebruikt specifieke niet – IFRS prestatie-indicatoren die hier worden gedefiniëerd als:

 • Kasopbrengsten verwijzen naar opbrengsten ontvangen gedurende de periode. Deze worden bepaald als de kasstroom bekomen door de dividenden betaald door Solvay .
 • Het financiëel resultaat betekent de kasopbrengsten verminderd met de financiële lasten en andere producten en lasten (financiële / operationele). Op basis van deze indicator bepaalt de Raad van Bestuur de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen. Zie berekeningsdetails in nota 8 op pagina 10 van het huidige persbericht.

2 De lasten van studie en analyse van het scheidingsproces voorgesteld door Solvay ; deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit externe diensten van financiële raadgevers en juristen.
3 Het netto resultaat per aandeel en het netto verwaterd resultaat per aandeel zijn identiek. Het gewogen gemiddelde aantal aandelen dat gebruikt wordt in de berekeningen per aandeel is 21.375.033 in 2023 en in 2022.
                                                                                             

Op 30 juni 2023 registreerde Solvac een netto geconsolideerd resultaat van 136,0 miljoen € (hetzij 6,4 € per aandeel) tegenover 325,3 miljoen € (hetzij 15,2 € per aandeel) in dezelfde periode in 2022, als gevolg van de evolutie van de vermogensmutatiemethode toegepast op de resultaten van Solvay , op IFRS basis.

Opgemerkt moet worden dat de onderliggende winst voor de periode toegekend aan de Solvay-aandeelhouders met 5,6% steeg, van 839 miljoen € tot 886 miljoen €.

 1. De Raad van Bestuur rapporteert de cijfers in de statutaire jaarrekeningen van Solvac NV (Belgische boekhoudnormen) voor het eerste semester 2023:
Miljoen € 1ste Semester 20221ste Semester 2023 
Financieel resultaat 75,280,6 
Operationeel resultaat -1,0-1,2 
Niet-recurrent resultaat 0-0,4 
Resultaat voor belastingen 74,279,0 
Resultaat na belastingen 74,279,0 

Het netto resultaat na belastingen is 79,0 miljoen €, een stijging van 6,4% vergeleken met het resultaat van het eerste halfjaar 2022 (74,2 miljoen €) en dit voornamelijk door een verhoging van het dividend ontvangen van Solvay .

 1. In overeenstemming met het dividendbeleid van het bedrijf, heeft de Raad van Bestuur beslist om het eerste dividendvoorschot vast te stellen op 60% van het totaal dividend van het vorige jaar, hetzij 3,35 € bruto. Dit bedrag stijgt met 2,8% vergeleken met het eerste dividendvoorschot van het boekjaar 2022.

Het netto bedrag van het eerste dividendvoorschot bedraagt 2,345 €, na vermindering van de 30% roerende voorheffing(1). Dit eerste dividendvoorschot zal betaald worden op 24 augustus 2023. Dit leidt tot een bruto distributie van 71,6 miljoen €. De Solvac aandelen zullen ex-dividend verhandeld worden op Euronext Brussel vanaf vrijdag 11 augustus 2023 en de transacties dienen ons uiterlijk op woensdag 16 augustus 2023 te worden meegedeeld. Iedere transactie die op die datum nog niet geregistreerd is, zal moeten teruggevorderd (aankoop) of teruggegeven (verkoop) worden door de financiële tussenpersoon die de transactie heeft verricht.

Het tweede dividendvoorschot zal beslist worden door de Raad van Bestuur, zal gepubliceerd worden op 14 december 2023 en zal uitbetaald worden op 29 december 2023.

Bij een ongewijzigd dividendbeleid zou het interim-dividend van Solvay , waarover in november zou worden beslist, stijgen na de stijging met 0,20 € bruto per aandeel van het totale ex-22-dividend van Solvay .

In overeenstemming met zijn beleid om vrijwel alle dividenden van Solvay uit te keren na aftrek van zijn kosten en financiële lasten, zal de Raad van Bestuur naar verwachting in december beslissen om het totale dividend voor het boekjaar 2023 te verhogen tot 5,81 € bruto per aandeel. Een dergelijke uitkering zou in 2023 resulteren in een kasuitstroom van 124,2 miljoen €.

De tweede tussentijdse betaling zou dus 2,46 € bruto per aandeel moeten bedragen, hetzij 1,722 € netto per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 30%).

------

 1. Voor niet in België verblijvende aandeelhouders, heeft België met een aantal landen internationale belastings-verdragen die veelal de voorheffing beperken tot 15% of zelfs 10%. (https://www.solvac.be/nl/nieuws/dividendmededelingen/). Het eerste deel van het formulier N° 276 DIV- AUT, correct ingevuld, ondertekend en goedgekeurd door de bevoegde taxatiedienst moet ten laatste op 03 september 2023 aan Solvac worden bezorgd.

                                              

 1. Opmerkingen

Inhoud

Dit persbericht bevat gereglementeerde informatie en is opgesteld in overeenstemming met de IAS 34 standaard Tussentijdse Financiële Informatie.
De analyse van het risicobeheer is voorgesteld in het jaarrapport, beschikbaar op het Internet (www.solvac.be). Er zijn geen veranderingen in de risico identificatie op 30 juni 2023 vergeleken met 31 december 2022.

Solvac Aandelen

 december 2022juni 2023 
Aantal uitgegeven aandelen aan het einde van de periode21.375.03321.375.033 
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het resultaat per aandeel volgens IFRS 21.375.03321.375.033 
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het verwaterd resultaat per aandeel volgens IFRS 21.375.03321.375.033 
 1. Verklaring van verantwoordelijke personen

De Heer Jean-Marie Solvay , Voorzitter van de Raad van Bestuur, en de Heer Melchior de Vogüé, lid van de Raad van Bestuur verklaren dat, voor zover zij weten:

 1. de verkorte financiële staten, opgemaakt conform de toepasselijke standaarden voor tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geven van het vermogen van de financiële situatie en van de resultaten van de enkelvoudige tussentijdse rekeningen en van de geconsolideerde tussentijdse rekeningen van Solvac NV
 2. het tussentijds rapport een getrouw beeld geeft van de evolutie en de ontwikkeling van de gebeurtenissen, van de resultaten van de enkelvoudige tussentijdse rekeningen en van de geconsolideerde tussentijdse rekeningen, alsook een beschrijving geeft van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.
 3. de belangrijkste risico's en onzekerheden overeenstemmen met de beoordeling in het onderdeel “Risicobeheer” van het Jaarverslag van Solvac voor 2022, rekening houdend met de huidige economische en financiële omstandigheden.

Belangrijke data voor financiële communicatie

 • 24 augustus 2023: Uitkering van het eerste dividendvoorschot van het boekjaar 2023
 • 14 december 2023: Na 17u40: Persbericht “tweede dividendvoorschot”
 • 29 december 2023: Uitkering van het tweede dividendvoorschot van het boekjaar 2023

Voor meer informatie kan U contact opnemen met:

SOLVAC NV
Investor Relations
Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel
Tel.: 32/2/639 66 30
Email: Investor .relations@solvac.be

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay NV. Zijn aandelen zijn uitsluitend nominatief. Ze kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in haar goedkeuringsbeleid. Op 30 juni 2023 bedroeg de marktkapitalisatie 2,4 miljard €.

This press release is also available in English - Ce communiqué de presse est également disponible en français

Bijlage