Correction headline typo: ABN AMRO rapporteert EUR 1.867 miljoen winst over 2022 en kondigt inkoop eigen aandelen aan

ABN AMRO rapporteert EUR 1.867 miljoen winst over 2022 en kondigt inkoop eigen aandelen aan

Highlights van het kwartaal

  • Sterk einde van het jaar met een nettowinst van EUR 354 miljoen in Q4, een weerspiegeling van de hogere rente en lage risicokosten
  • Goed resultaat in 2022, met een nettowinst van EUR 1.867 miljoen en een rendement op eigen vermogen van 8,7%; alle client units realiseerden betere resultaten
  • Netto rentebaten sterk nu de marges op spaargelden bleven profiteren van de hogere rente; de impact van de hogere rente zal naar verwachting geleidelijk afvlakken
  • Onderliggende kosten 2% lager dan in Q3; kosten voor heel 2023 naar verwachting circa EUR 5,3 miljard, doordat inflatie en hogere investeringen de impact van kostenbesparingsprogramma’s vertragen
  • Kredietkwaliteit blijft solide. In Q4 bedroegen de kredietvoorzieningen EUR 32 miljoen – toevoegingen voor individuele klanten werden deels gecompenseerd door vrijvallen uit macro-economische scenario’s
  • Onze kapitaalpositie blijft sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 15,2% en een Basel IV CET1 ratio van circa 16%
  • Slotdividend van EUR 0,67 per aandeel; inkoop van EUR 500 miljoen aan eigen aandelen aangekondigd; deze vervangt de in Q2 aangekondigde toestemming voor een voorwaardelijke inkoop van eigen aandelen
  • Europese economie veerkrachtiger dan verwacht, maar we zijn voorzichtig en houden de prudente buffers aan. Door onze sterke kapitaalpositie kunnen we onze klanten ondersteunen in deze uitdagende omgeving
  • Uitvoering van onze strategie vordert gestaag; 2023 wordt een jaar van leveren terwijl we doorgaan met de transformatie naar een persoonlijke bank in de digitale tijd

Robert Swaak,  CEO 

‘Het vierde kwartaal was een sterk einde van het jaar, waarin we een goed financieel resultaat realiseerden en gestaag voortgang boekten op de uitvoering van onze strategie. De huidige omgeving bevestigt onze strategische keuzes nu we profiteren van ons verbeterde risicoprofiel. De financiële resultaten over 2022 werden gekenmerkt door de normalisering van het renteklimaat en lage kredietvoorzieningen, terwijl de provisiebaten met 7% toenamen. In 2022 bedroeg ons rendement op eigen vermogen 8,7%. Alle client units realiseerden betere resultaten in uitdagende omstandigheden. We hebben ons eerste inkoopprogramma van eigen aandelen afgerond en strikte kostendiscipline nageleefd. We hebben de business getransformeerd naar drie client units, onze klimaatstrategie gepubliceerd, en we waren marktleider in hypotheken. Het afbouwen van de niet-kernactiviteiten van CIB is bijna afgerond. En we hebben goede voortgang geboekt met onze AML herstelprogramma’s, die we in 2023 verwachten af te ronden. De transformatie heeft in het afgelopen jaar invloed gehad op onze NPS en de scores voor de betrokkenheid van medewerkers, en we moeten de klant- en medewerkertevredenheid verbeteren. Cultuur blijft mijn belangrijkste prioriteit, zodat we de uitvoering kunnen verbeteren. 2023 wordt een jaar van leveren terwijl we doorgaan met de transitie naar een persoonlijke bank in de digitale tijd. Om de uitvoering van de strategie verder te versterken en de transformatie te versnellen, gaan we een Chief Operating Officer benoemen, die verantwoordelijk wordt voor de operationele activiteiten.

De samenleving en de bank hebben in 2022 wederom veerkracht getoond in een lastig klimaat. We hadden te maken met nieuwe omstandigheden zoals de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en inflatie. Samen met klimaatverandering en de nasleep van de pandemie zorgt dit voor veel onzekerheid en heeft een grote impact op de samenleving. In lijn met onze purpose, ‘Banking for better, for generations to come’, streven we ernaar samen met onze klanten een positieve impact te maken om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. We zijn blij dat we dankzij onze sterke kapitaalpositie er kunnen zijn voor onze klanten in een wereld waarin economische, klimaat-, gezondheids- en geopolitieke crisissen samenkomen en steeds nauwer met elkaar verbonden zijn.

De Europese economie is veerkrachtiger dan verwacht. Toch gaan we ervan uit dat de groei zal vertragen door de aanhoudend hogere energieprijzen en inflatie niveau. We zijn nog altijd voorzichtig wat betreft de gevolgen van de inflatie op de lange termijn. In Nederland zal de hoge rente de huizenmarkt onder druk blijven zetten, maar de impact van de inflatie wordt getemperd door de hogere spaargelden post-Covid en de nog altijd zeer sterke arbeidsmarkt. De concurrentie op de hypotheekmarkt was sterk en in het vierde kwartaal was ons marktaandeel 16%. Onze hypotheekportefeuille groeide in het vierde kwartaal met EUR 0,3 miljard. Het momentum in ons zakelijke kredietenboek is nog steeds positief, vooral in onze focussectoren digitalisering, mobiliteit en nieuwe energie. De afname van EUR 2,8 miljard kan vooral worden toegeschreven aan aflossingen  van TLTRO-gefinancierde leningen en wisselkoerseffecten. Bij Wealth Management nam het netto nieuw belegd vermogen toe met EUR 0,8 miljard.

De nettowinst in Q4 bedroeg EUR 354 miljoen. Dit weerspiegelt de sterke groei van de netto rentebaten, een incidentele post die verband hield met een wijziging in de TLTRO- voorwaarden en de lage kredietvoorzieningen. Het rendement op eigen vermogen kwam daardoor uit op 6,4%. De netto rentebaten bedroegen in het vierde kwartaal EUR 1.564 miljoen door verdere verbetering van de marges op spaargelden dankzij de hogere rente. De kosten daalden in het vierde kwartaal met 2% (incidentele posten en wettelijke heffingen niet meegerekend), met name door lagere personeelskosten. Het totale aantal fte’s is in 2022 met ruim 7% gedaald, vooral door de daling van het aantal externe fte’s. Dankzij onze focus op kostendiscipline kwamen onze kosten in 2022 uit op EUR 5,4 miljard. We werken hard om onze kostendoelstelling van beneden EUR 4,7 miljard in 2024 te halen, al zal dat in de huidige omstandigheden meer uitdagend worden. De kredietkwaliteit is nog altijd solide, met kredietvoorzieningen in Q4 van EUR 32 miljoen – de toevoegingen voor individuele klanten werden deels gecompenseerd door het vrijvallen van voorzieningen uit macro-economische scenario’s. De cost-of-risk voor heel 2022 was 3 basispunten. We blijven voorzichtig en altijd dicht bij onze klanten terwijl we onze prudente buffers aan houden.

Onze kapitaalpositie blijft heel sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 15,2% en een Basel IV CET1 ratio van circa 16%. In lijn met ons kapitaalraamwerk, stellen we een slotdividend in contanten voor van EUR 0,67 per aandeel. Daarnaast hebben we een inkoop van eigen aandelen aangekondigd van EUR 500 miljoen; deze vervangt de in het tweede kwartaal aangekondigde toestemming voor voorwaardelijke inkoop van eigen aandelen. Onze sterke kapitaalpositie stelt ons in staat verdere inkoopprogramma’s te overwegen. We streven naar een geleidelijke afname van het kapitaal in de tijd, in constructieve dialoog met onze toezichthouder.

We zijn een persoonlijke bank in de digitale tijd, en onze strategische pijlers – klantbeleving, duurzaamheid en een toekomstbestendige bank – zijn onze leidraad. We bieden gemak in bankzaken, en op de momenten die ertoe doen steunen we onze klanten met onze sectorkennis en expertise op het gebied van duurzaamheid. Om de klantbeleving te verbeteren, werken we continu aan nieuwe proposities voor onze klanten. Tikkie wordt door een toenemend aantal zakelijke klanten gebruikt sinds de lancering van onze nieuwe app ‘Tikkie Zakelijk’, waarmee bedrijven Tikkies kunnen aanmaken en versturen voor zakelijk gebruik. In het laatste kwartaal hebben we als eerste bank in Europa een innovatieve digitale obligatie geregistreerd op de publieke blockchain, waarmee mkb’ers toegang krijgen tot leveraged finance. We bieden onze zakelijke klanten nu ook financiering en installatie van zonnepanelen als één pakket, zodat klanten met minder gedoe hun energierekening omlaag kunnen brengen.

We blijven werken aan het verder integreren van duurzaamheid in onze bank. In december hebben we onze klimaatstrategie gepubliceerd en ons aangesloten bij de Net-Zero Banking Alliance. Klimaatverandering en de maatschappelijke impact daarvan is een van de grootste uitdagingen van deze tijd, en we maken ons hard om daadwerkelijk een verschil te maken. In lijn met onze purpose streven we naar een verantwoordelijke en rechtvaardige transitie die tegelijk maatschappelijk inclusief is en mensenrechten respecteert. Onze klimaatstrategie is een actieplan ontworpen om onze portefeuilles lijn te brengen met het doel om in 2050 de opwarming van de aarde tot een 1,5°C scenario te beperken en de transitie naar een net-zero economie te ondersteunen. We hebben voor vijf sectoren tussentijdse doelen gesteld voor 2030 en zullen doelstellingen voor overige sectoren in 2023 bekendmaken.

We bouwen aan een toekomstbestendige bank en alle dagelijkse bankproducten zijn nu op afstand beschikbaar, waardoor klanten niet meer naar een kantoor hoeven te komen. In Nederland hebben we nu 27 kantoren. In navolging van de populariteit van beeldbankieren voor hypotheken wordt nu ook ruim 70% van alle dagelijkse bankzaken via beeldbankieren gevoerd – klanten raken er steeds meer aan gewend dat zij met hun bank werken via een online afspraak. Digitaal bankieren is niet voor iedereen toegankelijk, zoals ook blijkt uit een recent onderzoek van DNB. Onze financiële zorgcoaches blijven klaarstaan voor kwetsbare groepen van klanten die ondersteuning nodig hebben bij online bankieren en we gaan bekijken hoe we deze groepen nog beter kunnen helpen. Als persoonlijke bank versterken we relaties door onze klanten proactief te benaderen, bijvoorbeeld hypotheekklanten op belangrijke momenten in hun leven. En klanten die het financieel moeilijk hebben door de hoge energie- en voedselprijzen worden door onze budgetcoaches gebeld om te kijken hoe we ze kunnen helpen.

Ik wil Lars Kramer bedanken voor zijn leiderschap en harde werk. Hij heeft bijgedragen aan de uitvoering van onze strategie en de constructieve relatie met onze aandeelhouders en andere belangrijke stakeholders. Voor onze medewerkers was het wederom een tijd van grote onzekerheid en verandering, zowel zakelijk als persoonlijk, terwijl ze zich onverminderd bleven inzetten voor een consistente dienstverlening aan onze klanten. Terwijl wij doorgaan om als één bank samen te komen en de bank verder te veranderen, ben ik trots op onze medewerkers die consistent de belangen van onze klanten vooropstellen. Deze afgelopen jaren hebben duidelijk het beste in onze mensen naar boven gehaald.

Onze klanten bleven ons het hele jaar hun vertrouwen schenken. We streven ernaar te blijven leren hoe we ze nog beter van dienst kunnen zijn. Discipline, focus op executie en het leveren van resultaten helpen ons ieder jaar voortdurend onze dienstverlening te verbeteren. Mijn belangrijkste drijfveer, net als die van mijn collega’s, is het vertrouwen dat onze klanten en de samenleving in ons stellen waar te maken.’

 

 

Kerncijfers en indicatoren
 (in EUR miljoen)
Q4 2022 Q4 2021 Change Q3 2022 Change
Operationele baten 1.861 2.284 -19% 2.162 -14%
Operationele kosten 1.343 1.433 -6% 1.254 7%
Operationeel resultaat 518 851 -39% 908 -43%
Voorzieningen op financiële instrumenten 32 121 -74% 7  
Belastingen 132 177 -26% 159 -17%
Winst /(verlies) over de periode 354 552 -36% 743 -52%
           
Cost/income ratio 72,1% 62,8%   58,0%  
Rendement op gemiddeld eigen vermogen 6,4% 10,8%   13,9%  
CET1 ratio 15,2% 16,3%   15,2%  


ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior Press Officer
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Ferdinand Vaandrager
Head of Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlage