Aegon rapporteert resultaten over derde kwartaal 2022

Persbericht

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Den Haag, 10 november 2022 - Hoog tempo vastgehouden bij uitvoering van Aegon ’s strategie

 • Nettoverlies van EUR 206 miljoen met name veroorzaakt door niet-economisch verlies op rente-hedges in de VS
 • Operationeel resultaat van EUR 429 miljoen, een daling van 11% op basis van constante wisselkoersen vergeleken met het derde kwartaal van 2021. Baten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en betere verzekeringsresultaten zijn meer dan tenietgedaan door lagere fee inkomsten door lagere aandelenmarkten
 • Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units blijven gehandhaafd boven de operationele niveaus. Solvency II ratio voor de groep bedraagt 212%
 • Liquide kapitaal op de Holding gedaald tot EUR 1,368 miljoen door EUR 273 miljoen aan dividenduitkeringen en door tweede tranche van EUR 100 miljoen van eerder aangekondigde inkoop eigen aandelen van EUR 300 miljoen
 • Transamerica Life Bermuda (TLB), het bedrijfsonderdeel dat zich richt op vermogende klanten, heeft in oktober een gesloten portefeuille levensverzekeringen herverzekerd bij Transamerica. Hierdoor valt kapitaal vrij en versterkt Transamerica zijn kapitaalpositie
 • Aegon neemt maatregelen om het kapitaal in de Amerikaanse variable annuity portefeuille minder gevoelig te maken voor schommelingen op de aandelenmarkten en om de voorspelbaarheid van de vrije kasstroom te vergroten; op korte termijn wordt verkoop van de portefeuille niet nagestreefd

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur
In de afgelopen maanden hebben we grote vooruitgang geboekt met de transformatie van Aegon en de versnelling van onze strategie. We hebben flinke voortgang gemaakt met ons operationele verbeterplan en we hebben aanvullende maatregelen genomen om de waarde te maximeren van onze variable annuity portefeuille in de VS en van TLB, het bedrijfsonderdeel dat zich richt op vermogende klanten. Onlangs hebben we een transactie met a.s.r. in Nederland aangekondigd om gezamenlijk een leidende Nederlandse verzekeringsmaatschappij te creëren.

“In het derde kwartaal is ons operationele resultaat op basis van constante wisselkoersen met 11% gedaald. De baten van verbeterede verzekeringsresultaten in de VS, de kostenbesparingen en de positieve uitkomsten van groei-initiatieven zijn meer dan tenietgedaan door ongunstige marktomstandigheden. Ondanks inflatoire druk hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt met ons kostenbesparingsprogramma. Vergeleken met het vorige kwartaal hebben we een extra kostenbesparing bereikt van EUR 50 miljoen, waardoor de daling van de relevante kostenbasis is opgelopen tot EUR 300 miljoen vergeleken met het basisjaar 2019. Groei-initiatieven, die tot doel hebben de dienstverlening aan klanten te verbeteren en ons distributienetwerk uit te breiden, hebben een positieve invloed gehad op onze commerciële en financiële resultaten.

“We hebben tevens goede vooruitgang geboekt met onze doelstelling om onze strategische assets te laten groeien, ondanks aanhoudende volatiliteit op de financiële markten en politieke onrust. De verkoop van levensverzekeringen steeg met 24% in de Verenigde Staten en met 16% in onze groeimarkten, gesteund door ons groeiende distributienetwerk. Onze pensioenbedrijven in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk rapporteerden allemaal groei van de netto-stortingen, een weerspiegeling van de sterke arbeidsmarkt. De commerciële resultaten van Aegon Asset Management, de retail activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en onze beleggingsfondsen in de VS stonden onder druk doordat onze klanten minder geneigd zijn te beleggen in de huidige onzekere situatie.

“We blijven maatregelen nemen om de waarde van onze financiële assets te maximeren. Na zeer uitgebreide analyses zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste optie voor onze variable annuity portefeuille in de VS is dat we deze – in ieder geval op korte termijn – in bezit houden en actief beheren. In oktober hebben we een interne herverzekeringsovereenkomst tussen TLB en Transamerica afgerond, waardoor
USD 600 miljoen aan kapitaal is vrijgekomen voor Transamerica. Een deel hiervan zal worden gebruikt om een buffer te creëren die het kapitaal in de Amerikaanse variable annuity portefeuille minder gevoelig zal maken voor schommelingen op de aandelenmarkten.

De recente stap die we hebben gezet om onze Nederlandse pensioen-, levensverzekerings- en schadeverzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten te combineren met die van a.s.r. is van groot belang voor de transformatie van onze onderneming en weerspiegelt ons doel om leidende bedrijven op te bouwen in de door ons gekozen markten. De transactie stelt ons in staat om versneld kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders en is in lijn met onze strategie om kapitaal vrij te maken uit onze volgroeide activiteiten en om leidende posities op te bouwen in markten waar Aegon goed gepositioneerd is om te groeien.

“Ik heb grote waardering voor het harde werken en de toewijding van al onze collega’s om onze klanten te ondersteunen in deze uitdagende tijden. Dankzij de inspanningen van onze medewerkers zijn we in staat om onze operationele prestaties te blijven verbeteren en de uitvoering van onze strategie te versnellen. Terwijl de economische volatiliteit naar verwachting zal aanhouden, heb ik door onze sterke balans, ons gedisciplineerde risicobeheer en onze doelgerichte strategie vertrouwen in de kansen die de toekomst zal brengen.”

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 3Q 2021, tenzij anders vermeld.

                                                                       

Media relations Investor relationsConference call inclusief Q&A (9:00 a.m. CET)
Dick SchiethartJan Willem WeidemaAudio webcast via aegon.com
+31 (0) 6 22 88 99 25
gcc@aegon.com
+31 (0) 70 344 8028
ir@aegon.com
Nederland: +31 800 745 83 77
Wachtwoord: u ontvangt een persoonlijk paswoord bij registratie.

 

Aanvullende informatie

Presentatie
De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 uur CET.

Supplementen
Aegon ’s 3Q 2022 Financial Supplement en overige documenten zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call inclusief Q&As
De conference call begint om 9:00 uur, met een audio webcast via aegon.com. Om deel te nemen moet u zich registreren. Direct na de registratie ontvangt u een email met de inbelgegevens en een persoonlijke pincode. Twee uur na de conference call is er een replay beschikbaar op aegon.com.

Inbelnummer
Nederland: +31 800 745 83 77
Wachtwoord: u ontvangt een persoonlijk wachtwoord bij registratie.

Financiële kalender

IFRS 9/17 Educational Webinar – 14 december 2022
Resultaten vierde kwartaal 2022 – 9 februari 2023
Resultaten eerste kwartaal 2023 – 17 mei 2023
Algemene Vergadering van Aandeelhouders – 25 mei 2023
Resultaten tweede kwartaal 2023 – 17 augustus 2023
Resultaten derde kwartaal 2023 – 16 november 2023

Over Aegon
Aegon is een internationale financiële dienstverlener, met veelzijdige oplossingen voor pensioenen, inkomensbescherming en vermogensbeheer. De strategische focus ligt op drie kernmarkten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd Koninkrijk), drie groeimarkten (Spanje & Portugal, China en Brazilië) en een wereldwijd opererende vermogensbeheerder. Aegons doelstelling om Mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie. Aegons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. De onderneming staat genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange. Meer informatie vindt u op aegon.com.

Rapportage niet volgens EU-IFRS-maatstaven
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (EU-IFRS): operationeel resultaat vóór belastingen en beïnvloedbare kosten. Deze niet-EU-IFRS maatstaven wordt berekend door Aegon ’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat voor belastingen maatstaf naar de best vergelijkbare EU-IFRS maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Beïnvloedbare kosten zijn kosten die onderdeel zijn van het operationeel resultaat, exclusief uitgestelde acquisitiekosten, kosten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen en kosten gerelateerd aan onze bedrijfsvoering in CEE. Aegon is van mening dat deze niet-EU-IFRS maatstaven, tezamen met de EU-IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon ’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon . Deze mededelingen kunnen informatie bevatten over financiële vooruitzichten, economische omstandigheden en trends en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Ook mededelingen met betrekking tot doelstellingen, toezeggingen, inspanningen en verwachtingen op ESG gebied en andere gebeurtenissen en omstandigheden die gedeeltelijk afhankelijk zijn van gebeurtenissen in de toekomst zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel en in negatieve zin verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • Onverwachte vertragingen, problemen, en kosten bij de uitvoering van doelstellingen en toezeggingen op het gebied van ESG en diversiteit, en wijzigingen van wetten en regels op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, milieu, veiligheid en gezondheid;
 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
  • Oproer, (geo-) politieke spanningen, militair optreden of andere instabiliteit in een land of regio;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon ’s vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.
 • veranderingen in de prestaties van Aegon ’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon ’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon ’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon ’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon ’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon ’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon ’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon ’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon ’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon ’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de vrije kasstromen te managen.
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon ’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon ’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon ’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon ’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon , met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G- SII ); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon ’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Bijlage