KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 601 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*


Brussel, 12 november 2021 (07u00 CET)

 

KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 601 miljoen euro

 

In het begin van het derde kwartaal werd België geconfronteerd met de verwoestende gevolgen van zware overstromingen in een aantal provincies. We willen nogmaals ons oprechte medeleven betuigen aan iedereen die rechtstreeks getroffen werd, en onze grote waardering uitspreken voor alle hulpverleners en vrijwilligers die zich onvermoeibaar voor de slachtoffers hebben ingezet. We staan volledig achter het akkoord dat is bereikt na besprekingen tussen Assuralia (de federatie van de Belgische verzekeringssector) en de overheden en dat meer zekerheid biedt aan alle slachtoffers. De afgelopen maanden hebben we al onze kennis en expertise ingezet - via ons brede netwerk van verzekeringsagenten, experts en herstellers - om ervoor te zorgen dat de schadeclaims van de getroffen klanten snel en correct worden afgehandeld. Tegelijkertijd staat ook de coronacrisis nog altijd hoog op de agenda. In veel landen draait de grootschalige uitrol van vaccins op volle toeren of bevindt die zich zelfs al in de eindfase. Het sociale leven wordt geleidelijk hervat, maar voorzichtigheid blijft geboden, want het virus is zeker nog niet overwonnen. Vanaf het begin van deze crisis hebben wij de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet. We hebben ook nauw samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het coronavirus zijn getroffen, te ondersteunen met diverse maatregelen, zoals betalingsuitstel voor leningen.

In de afgelopen maanden hebben we een aantal transacties gesloten die onze geografische focus hebben versterkt of aangepast. Zo versterkten we eind juli ons marktaandeel in Bulgarije door de overname van de Bulgaarse pensioenverzekerings- en levensverzekeringsactiviteiten van NN. En eind augustus bereikten we een akkoord over de verkoop van nagenoeg de volledige portefeuille non-performing hypothecaire kredieten van KBC Bank Ireland. Nog recenter sloten we ook een juridisch bindende overeenkomst over de verkoop van vrijwel alle performing kredieten en de depositoportefeuille van KBC Bank Ireland aan Bank of Ireland Group. Daarnaast zal als onderdeel van die transactie ook een kleine portefeuille van non-performing hypothecaire kredieten worden verkocht. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder en de Ierse mededingingsautoriteiten. Het onmiddellijke eenmalige effect in het derde kwartaal van deze Ierse transacties op de winst-en-verliesrekening bedroeg -0,3 miljard euro na belastingen, en bij de finalisatie zullen ze een positief effect hebben van ongeveer 0,2 miljard euro. De finalisatie van beide transacties zal uiteindelijk leiden tot de terugtrekking van KBC uit de Ierse markt en zal een positief effect hebben op onze common equity ratio van zo'n 0,9 procentpunten.

De winst bedroeg 601 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021, ondanks de negatieve eenmalige impact van 319 miljoen euro gerelateerd aan de nog lopende verkooptransacties in Ierland. De totale opbrengsten stegen tegenover het vorige kwartaal, doordat de hogere nettorente-inkomsten, nettoprovisie-inkomsten en overige netto-inkomsten het lagere resultaat uit schadeverzekeringen (dat negatief werd beïnvloed door de overstromingen in België) en de seizoensgebonden lagere dividendinkomsten meer dan compenseerden. Exclusief eenmalige en niet-operationele elementen (zoals wisselkoerseffecten en bankenheffingen), bleven de kosten nagenoeg stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal. De waardeverminderingen op kredieten droegen positief bij tot het resultaat, gezien de terugname van eerder geboekte waardeverminderingen voor de coronacrisis de negatieve impact van de nog lopende verkooptransacties in Ierland op de waardeverminderingen meer dan compenseerde. Zoals eerder aangekondigd, zullen we op 17 november 2021 een interimdividend van 3 euro per aandeel uitkeren, bestaande uit 2 euro per aandeel voor het boekjaar 2020 en 1 euro per aandeel als voorschot op het totale dividend voor het boekjaar 2021.

Sta me toe als slot nog iets te zeggen over onze mobile app. In september werd KBC Mobile door het onafhankelijke internationale onderzoeksbureau Sia Partners uitgeroepen tot beste mobilebankingapp ter wereld. Dat is een duidelijke erkenning van 10 jaar innoveren, ontwikkelen en aandachtig luisteren naar onze klanten. De Digital First-aanpak die we een jaar geleden lanceerden, werpt duidelijk zijn vruchten af en toont de innovatiekracht waarop we als groep kunnen bouwen, met als uiteindelijke doel het leven van onze klanten gemakkelijker te maken. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruikmaken om onze klanten en alle andere stakeholders uitdrukkelijk te bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons blijven stellen.                

                

Johan Thijs
Chief Executive Officer


Volledig persbericht in de bijlage

Bijlages