Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt de conversie aan van EUR 15 miljoen van haar EUR 150 miljoen 4% Converteerbare Obligaties die vervallen in 2024

PERSBERICHT:  GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORWETENSCHAP

7 december 2020, 07:00 CET

Biocartis kondigt de conversie aan van EUR 15 miljoen van haar EUR 150 miljoen 4% Converteerbare Obligaties die vervallen in 2024

Mechelen, België, 7 december 2020Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘ Biocartis ’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat het een overeenkomst heeft gesloten met een houder van haar uitstaande EUR 150 miljoen 4% Niet-Gesubordineerde, Niet-Gewaarborgde Converteerbare Obligaties die vervallen in 2024 (de ‘Obligaties’) betreffende de uitoefening van Conversierechten met betrekking tot Obligaties voor een totale hoofdsom van EUR 15 miljoen.

In verband met de conversie heeft de Vennootschap ermee ingestemd om een contante betaling te doen gelijk aan EUR 28.700 per EUR 100.000 in hoofdsom van de Obligaties vermeerderd met enige opgelopen maar nog niet betaalde rente. De huidige Conversieprijs van de Obligaties is EUR 12,8913 per Gewoon Aandeel. Bijgevolg zal een totaalbedrag in hoofdsom van EUR 15 miljoen van de Obligaties worden geconverteerd, en zullen 1.163.575 nieuwe Gewone Aandelen worden uitgegeven door de Vennootschap.

De Vennootschap heeft ingestemd met de geïncentiveerde conversie van de Obligaties, aangezien dit de Vennnootschap in staat zal stellen om de gerapporteerde schuld te verminderen tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden en het eigen vermogen van de Vennootschap te versterken aan een premie ten opzichte van de huidige aandelenkoers. Het bedrag van de schuldvermindering in ruil voor de nieuwe Gewone Aandelen bedraagt EUR 9,3 miljoen of EUR 8 per aandeel, 70% hoger dan de slotkoers op 4 december 2020. Het totale bedrag van de schuldvermindering bedraagt EUR 13,6 miljoen.

Voor meer informatie over de geïncentiveerde conversie kunnen Obligatiehouders contact opnemen met de Vennootschap.

Begrippen en uitdrukkingen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt, maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de voorwaarden en bepalingen van de Obligaties (de ‘Voorwaarden’), tenzij anders gedefinieerd in dit persbericht.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel        +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwelPolymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie beantwoordt. Dit domein is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, darm- en longkanker, evenals voor SARS-CoV-2 en sepsis. Meer informatie: www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis . Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren
van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatige vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.

Belangrijke informatie

ER IS GEEN ENKELE ACTIE ONDERNOMEN DOOR DE VENNOOTSCHAP OF DOOR ENIGE ANDERE PERSOON DIE EEN AANBOD TOT INSCHRIJVING OF EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN ENIGE VAN DE OBLIGATIES EN/OF DE AANDELEN (GEZAMENLIJK DE "EFFECTEN") ZOU INHOUDEN IN ENIGE JURISDICTIE WAAR ACTIE VOOR DAT DOEL VEREIST IS.

DE VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT EN DE TRANSACTIE BESCHREVEN IN DIT PERSBERICHT KAN IN BEPAALDE JURISDICTIES WETTELIJK BEPERKT ZIJN IN BEPAALDE JURISDICTIES. PERSONEN DIE DIT PERSBERICHT LEZEN, DIENEN ZICH TE INFORMEREN OVER DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE IN ACHT TE NEMEN.

Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. De Vennootschap neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie.

Dit persbericht is geen, en maakt geen deel uit van, en moet niet worden opgevat als, een aanbod of uitnodiging tot conversie, inschrijving, aankoop of verkoop van enige Effecten van de Vennootschap, of de sollicitatie van een van het voorgaande, met betrekking tot enige Effecten van de Vennootschap.

Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding in of naar de Verenigde Staten en maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot het converteren van effecten in de Verenigde Staten. De Effecten zijn niet en zullen ook niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933 (de "U.S. Securities Act") of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en de Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve indien deze Effecten geregistreerd zijn onder de U.S. Securities Act of een vrijstelling van registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act beschikbaar is. De Vennootschap heeft geen enkele transactie met betrekking tot de Effecten in de Verenigde Staten geregistreerd, en heeft niet de intentie om over te gaan tot zulke registratie.

Dit persbericht is enkel bestemd voor en gericht aan personen die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van de Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers") in het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER") (elk een "Lidstaat"). Elke persoon in het Verenigd Koninkrijk of een Lidstaat die deelneemt aan de transactie waarnaar wordt verwezen in dit persbericht, en, voor zover van toepassing, elk fonds in naam waarvan deze persoon deelneemt aan de transactie waarnaar wordt verwezen in dit persbericht, en die zich in het Verenigd Koninkrijk of een Lidstaat bevindt, wordt geacht zich te hebben vertegenwoordigd, erkend en ermee akkoord te gaan dat hij/zij een Gekwalificeerde Belegger is. Voor deze doeleinden betekent de uitdrukking "Prospectusverordening" Verordening (EU) 2017/1129.

Dit persbericht is niet bedoeld om aan een niet-professionele belegger in de EER of het Verenigd Koninkrijk te worden verstrekt of anderszins ter beschikking te worden gesteld. Voor deze doeleinden wordt onder een niet-professionele belegger verstaan een persoon die een (of meer) van hen is: (i) een niet-professionele cliënt in de zin van artikel 4, lid 1, punt 11, van MIFID II; of (ii) een cliënt in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd, wanneer die cliënt niet zou kwalificeren als een professionele cliënt in de zin van artikel 4, lid 1, punt 10, van MIFID II.

Bovendien wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is dit enkel gericht tot, Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die ressorteren onder artikel 19(5) van de financial services and markets act 2000 (financial promotion) order 2005, zoals gewijzigd (het "Order") en Gekwalificeerde Beleggers die vallen onder artikel 49(2)(a) tot en met (d), van het Order, en (ii) aan wie het op andere wijze rechtmatig kan worden gecommuniceerd (al deze personen samen worden "Relevante Personen" genoemd).

Dit persbericht mag niet worden opgevolgd of ingeroepen (i) in het Verenigd Koninkrijk, door personen die geen Relevante Personen zijn en (ii) in elke Lidstaat, door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn. Elke beleggingsactiviteit waarop dit persbericht betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en zal alleen worden uitgeoefend door Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en (b) Gekwalificeerde Beleggers in Lidstaten.

Dit persbericht is niet geaddresseerd aan, en niet gericht op, een consument (consommateur) in de zin van het wetboek van economisch recht (code de droit économique), zoals gewijzigd. Elke persoon die Effecten verwerft en, voor zover van toepassing, alle fondsen voor rekening waarvan deze persoon Effecten verwerft, wordt geacht te hebben vertegenwoordigd, erkend en overeengekomen dat hij/zij geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht.

De Vennootschap en haar verbonden ondernemingen ontkennen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige verklaring in dit persbericht bij te werken, te herzien of te herwerken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.