Beslissingen van de Algemene Vergadering – Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten (‘noemer’)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 30 oktober 2020 (17.40 CET)

Beslissingen van de Algemene Vergadering – Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten (‘noemer’)

Belangrijkste beslissingen van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 30 oktober 2020

De Gewone Algemene Vergadering van KBC Ancora heeft de voorgestelde resultaatsbestemming goedgekeurd. Zoals aangekondigd in haar persbericht van 2 april 2020, keert KBC Ancora noch een interim-, noch een slotdividend uit over boekjaar 2019/2020. Verder werd beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een nieuwe periode van drie jaar.

De Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora heeft beslist tot invoering van het loyauteitsstemrecht. Dit betekent dat een dubbel stemrecht wordt toegekend aan elk KBC Ancora-aandeel dat conform artikel 27 van de statuten gedurende een periode van minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van aandelen op naam. Daarnaast werd beslist om de machtigingen aan de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal en inzake de inkoop en wedervervreemding van eigen aandelen te hernieuwen en om de statutaire kennisgevingsdrempel van 1% te schrappen. Dit laatste impliceert dat de laagste (statutaire) kennisgevingsdrempel vanaf heden 3% bedraagt.

Totaal aantal stemrechten (‘noemer’)

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, zal KBC Ancora maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten openbaar maken, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Situatie op vrijdag 30 oktober 2020

Totaal kapitaal :                                                           EUR 2.021.871.293
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :                             78.301.314
Aantal effecten met dubbel stemrecht :                                     40.355.777
Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :                              118.657.091

Deze stand van het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 27 van de statuten zijn aandelen met dubbel stemrecht de aandelen op naam, die minstens twee jaar onafgebroken op naam van de houder ervan staan. KBC Ancora gebruikt de LIFO-methode ("last in, first out") om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen. Voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die bij latere overdracht of dematerialisatie in mindering zullen worden gebracht van diens globaal bezit van nominatieve KBC Ancora-aandelen.

Bij elke overdracht van aandelen op naam, is het belangrijk dat de overdrager en/of de overnemer tijdig KBC Ancora op de hoogte brengt, zodat KBC Ancora haar register van aandelen op naam en bijgevolg het aantal aandelen op naam met het dubbel stemrecht kan actualiseren.

Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel stemrecht. Elk aandeel dat wordt omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van KBC Ancora. KBC Ancora heeft geen andere categorieën van aandelen uitgegeven.

Aandeelhouders van KBC Ancora kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
29 januari 2021                       Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
27 augustus 2021                    Jaarlijks communiqué boekjaar 2020/2021

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

Bijlage