Solvay Finance kondigt succesvolle terugkooptransactie aan van 91,58% van het nominaal bedrag van eeuwigdurende hybride obligatie N.C. June 2021

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, DIENS TERRITORIA EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, HET EILAND WAKE EN DE NOORDELIJKE MARIANA EILANDEN), ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA OF AAN ENIGE AMERIKAANSE PERSOON OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DEZE AANKONDIGING VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN.

Brussel, 2 september 2020 --- Volgend op de afsluiting van het aanbod tot terugkoop in contanten op 1 september 2020, publiceert Solvay de finale resultaten van de terugkooptransactie met betrekking tot de €500 miljoen sterk achtergestelde eeuwigdurende obligaties met een interestvoet van 5,118% (ISIN: XS1323897485). 
Solvay Finance is van plan om 91,58% van de totale uitstaande hoofdsom terug te kopen voor een totaal bedrag van €457.877.000.
Volgend op de voltooiing en afwikkeling van het aanbod tot terugkoop op 4 september 2020, zal meer dan 90% van het oorspronkelijke bedrag van de hoofdsom van de obligaties terug gekocht zijn door Solvay Finance. Overeenkomstig de voorwaarden van de obligaties, heeft Solvay Finance de mogelijkheid om, op enig ogenblik, alle overige uitstaande obligaties terug te betalen die niet geldig werden aangeboden tot aankoop ingevolge het aanbod tot terugkoop tegen hun hoofdsom samen met enige verschuldigde maar nog niet betaalde interest (inclusief enige uitgestelde interest) tot de terugbetalingsdatum. Solvay Finance heeft de intentie om deze optie, zodra dit praktisch mogelijk is, uit te oefenen volgend op de afwikkeling van het aanbod tot terugkoop. 


* * * * *

Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten (het “Aanbod”) in enige jurisdictie waar, of aan enige persoon aan wie of van wie, dit onwettig is. De verspreiding van deze aankondiging kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn.

Het Aanbod werd niet gedaan, direct of indirect in of naar, of door gebruik te maken van de post van, of door enige middelen of instrumentaliteit van de interstatelijke of buitenlandse handel van, of van enige faciliteiten van een nationale effectenbeurs van, de Verenigde Staten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, facsimile-overdracht, elektronische post, telex, telefoon, internet en andere vormen van elektronische communicatie. Bijgevolg werden kopieën van het Tender Offer Memorandum, deze aankondiging en alle andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod niet rechtstreeks of onrechtstreeks verstuurd, verspreid of doorgestuurd (met inbegrip van, zonder beperking, door bewaarders, genomineerden of trustees) in of naar de Verenigde Staten of naar enige persoon gevestigd of woonachtig in de Verenigde Staten en konden de Obligaties niet worden aangeboden in het Aanbod door een dergelijk gebruik, middel, instrumentaliteit of faciliteit of vanuit de Verenigde Staten of door enige persoon gevestigd of woonachtig in de Verenigde Staten. Elke voorgenomen aanbieding van Obligaties in het Aanbod die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeide uit een schending van deze beperkingen was ongeldig en elke voorgenomen aanbieding van Obligaties gedaan door een persoon gevestigd in de Verenigde Staten of een agent, fiduciair of andere tussenpersoon die handelde op een niet-discretionaire basis voor een opdrachtgever die instructies gaf vanuit de Verenigde Staten was ongeldig en werd niet aanvaard.

Elke houder van Obligaties die deelnam aan het Aanbod heeft verklaard dat hij niet gevestigd was in de Verenigde Staten en niet deelnam aan het Aanbod vanuit de Verenigde Staten, of dat hij op niet-discretionaire basis handelde voor een opdrachtgever die buiten de Verenigde Staten gevestigd was en die geen opdracht gaf om deel te nemen aan het Aanbod vanuit de Verenigde Staten. Voor de doeleinden hiervan en van de bovenstaande paragraaf wordt onder de “Verenigde Staten” verstaan de Verenigde Staten van Amerika, haar gebieden en bezittingen (inclusief Puerto Rico, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Amerikaans Samoa, het eiland Wake en de Noordelijke Mariana eilanden), enige staat van de Verenigde Staten van Amerika en het District van Columbia.

Het Aanbod, het Tender Offer Memorandum noch deze aankondiging of enig ander document of materiaal met betrekking tot het Aanbod werden onderworpen aan de goedkeuringsprocedures van de Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) op grond van de Italiaanse wet- en regelgeving. Het Aanbod werd in Italië gedaan onder de vorm van een vrijgesteld bod overeenkomstig artikel 101-bis, lid 3-bis van het wetgevingsdecreet nr. 58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de “Wet op de Financiële Diensten”) en artikel 35-bis, lid 4, van de CONSOB-verordening nr. 11971 van 14 mei 1999, zoals gewijzigd. Dienovereenkomstig konden Houders of economische eigenaars van de Obligaties die zich in Italië bevonden Obligaties aanbieden voor aankoop overeenkomstig het Aanbod via erkende personen (zoals beleggingsondernemingen, banken of financiële tussenpersonen die dergelijke activiteiten mogen uitvoeren in Italië in overeenstemming met de Wet op de Financiële Diensten, CONSOB-Verordening Nr. 20307 van 15 februari 2018, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en wetgevingsdecreet nr. 385 van 1 september 1993, zoals gewijzigd) en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving of met de vereisten opgelegd door CONSOB, de Bank van Italië of enige andere Italiaanse autoriteit. Elke tussenpersoon moest voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende informatieverplichtingen ten aanzien van haar cliënten in verband met de Obligaties en/of het Aanbod.

De mededeling van het Tender Offer Memorandum, deze aankondiging en alle andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod werd niet gedaan en deze documenten en/of materialen werden niet goedgekeurd door een bevoegd persoon in de zin van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000. Bijgevolg werden dergelijke documenten en/of materialen niet verspreid onder, en mochten ze niet worden doorgegeven aan, het grote publiek in het Verenigd Koninkrijk. De mededeling van dergelijke documenten en/of materialen als financiële promotie werd alleen gedaan aan personen in het Verenigd Koninkrijk die vallen onder de definitie van beleggingsprofessionals (investment professionals, zoals gedefinieerd in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (het Financial Promotion Order)) of personen die bestaande leden of crediteuren zijn van de Aanbieder of andere personen die vallen onder artikel 43(2) van het Financial Promotion Order of andere personen aan wie het op andere wijze rechtmatig kan worden meegedeeld in overeenstemming met het Financial Promotion Order.

Het Tender Offer Memorandum, deze aankondiging en elk ander aanbiedingsmateriaal met betrekking tot het Aanbod kon in Frankrijk alleen worden verspreid onder gekwalificeerde beleggers (investisseurs qualifiés) zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van Verordening (EU) 2017/1129 (de “Prospectusverordening”). Noch het Tender Offer Memorandum, noch deze aankondiging, noch enig ander dergelijk aanbiedingsdocument werd ter goedkeuring voorgelegd aan, noch werd het goedgekeurd door, de Autorité des Marchés Financiers.

Noch het Tender Offer Memorandum, noch deze aankondiging, noch enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod werden aangemeld bij, en noch het Tender Offer Memorandum, noch deze aankondiging, noch enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod werden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het Aanbod mocht derhalve niet worden gedaan in België door middel van een openbaar overnamebod zoals gedefinieerd in artikel 3 van de Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd (de “Belgische Overnamewet”), behalve in die omstandigheden waarin een vrijstelling voor private plaatsing beschikbaar was. Het Aanbod werd uitsluitend gedaan onder de toepasselijke vrijstellingen voor private plaatsing. Het Aanbod mocht dus niet worden geadverteerd en het Aanbod werd niet uitgebreid, en noch het Tender Offer Memorandum, noch deze aankondiging, noch enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod werden verspreid of beschikbaar gesteld, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan enige persoon in België anders dan (i) aan gekwalificeerde beleggers in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening en (ii) in alle omstandigheden die in artikel 6, §4 van de Belgische Overnamewet worden uiteengezet. Het Tender Offer Memorandum en deze aankondiging waren uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de bovengenoemde gekwalificeerde beleggers en dienden uitsluitend ten behoeve van het Aanbod. Bijgevolg mocht de informatie in het Tender Offer Memorandum en deze aankondiging niet worden gebruikt voor enig ander doel en mocht ze niet worden bekendgemaakt aan enige andere persoon in België.

Bijlage