Nyrstar: Tweede tussentijdse verklaring van het management over 2017

Gereglementeerde informatie

31 oktober 2017 om 07.00 uur CET

KERNPUNTEN:

 • De onderliggende EBITDA [1] van de Groep van EUR 162 miljoen voor de eerste negen maanden van 2017, een stijging van 35% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2016, voornamelijk als gevolg van een stijging met 42% van de gemiddelde zinkprijs (van USD 1.955/t naar USD 2.783/t) en een aanzienlijke winststijging bij Mijnbouw, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere verwerkingslonen, verminderde productie bij Port Pirie en een verminderde blootstelling aan de vrije metaalprijs als gevolg van de call-optieprijs in de zinkprijsband van de hedgingstructuur
  • De onderliggende EBITDA bij Metaalverwerking van EUR 162 miljoen, een stijging van EUR 19 miljoen ten opzichte van dezelfde periode, hoofdzakelijk dankzij hogere grondstoffenprijzen, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere zinkverwerkingslonen, verminderde productie van lood en bijproducten, en onvoorziene productieuitval in Budel; en
  • Aanzienlijk verbeterde onderliggende EBITDA bij Mijnbouw van EUR 33 miljoen, een stijging van EUR 31 miljoen ten opzichte van dezelfde periode, dankzij hogere grondstoffenprijzen, lagere verwerkingslonen, een positieve bijdrage van de succesvolle heropstart van de mijnen in Middle Tennessee, deels tenietgedaan door de negatieve EBITDA -bijdrage van de Myra Falls-mijn, waar in augustus 2017 een begin werd gemaakt met de heropstart
 • Versterkte balans
  • Nettoschuld exclusief de vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende obligaties van EUR 1.138 miljoen per eind september 2017, een stijging van EUR 152 miljoen ten opzichte van 30 juni 2017, voornamelijk als gevolg van afschrijvingen op de vooruitbetalingen voor zilver en zink, uitstroom van werkkapitaal als gevolg van hogere grondstoffenprijzen en investeringsuitgaven in lijn met de richtlijnen. Nettoschuld exclusief de vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende obligaties van EUR 1.387 miljoen per eind september 2017, een stijging van EUR 144 miljoen ten opzichte van 30 juni 2017
  • Succesvolle plaatsing in maart 2017 van EUR 400 miljoen in hefboom-neutraal schuldpapier met vervaldatum 2024, en een verhoging met EUR 100 miljoen van de SCTF-faciliteit in april 2017, een bijkomende emissie van EUR 100 miljoen in schuldpapier met een vervaldatum in 2024 en in september 2017 een tender voor converteerbare obligaties aflopend in 2018 met als doel het krediet uit te breiden, de looptijd te verlengen en de liquiditeit te verbeteren
 • Belangrijke mijlpalen bereikt bij de herstructurering van Port Pirie, in lijn met de richtlijnen
  • succesvolle start van de inbedrijfstelling per eind september 2017; en
  • daaropvolgende aanvang van ovenverwarming op25 October 2017 en bereiken van de eerste toevoer naar de nieuwe TSL-oven  op 30 oktober 2017
 • Beoordeling van optimalisering van de zinksmelterij-activiteiten voltooid in het derde kwartaal van 2017, met identificatie van aanzienlijke verbeteringen in de productie- en bedrijfskosten, welke geleidelijk zullen worden geïmplementeerd.
 • Verkoop van mijnbouwactiviteiten in Latijns-Amerika en afstoting nu afgerond, waarbij de Noord-Amerikaanse mijnbouwportefeuille blijft aangehouden als een kernonderdeel van de activiteiten van Nyrstar en zal worden geoptimaliseerd; uitbreiding van de mijnen in Middle Tennessee en de heropstart van de Myra Falls-mijn lopen als gepland.
 • Veiligheidsverbeteringen binnen de groep, waarbij vier locaties van Nyrstar in het derde kwartaal 2017 vrij van arbeidsongevallen waren.

In zijn commentaar op de tussentijdse managementsverklaring derde kwartaal 2017 stelde Chief Executive Officer Hilmar Rode:
"We zijn doorgegaan met het waarmaken van onze duidelijke strategische prioriteiten. Er werd een belangrijke mijlpaal bereikt bij de herstructurering van Port Pirie met de succesvolle start van de inbedrijfstelling eind september en de eerste toevoer naar de nieuwe TSL-oven gisteren, de verhoging van EUR 100 miljoen in schuldbewijzen per 2024 en de afronding van de optimalisatiebeoordeling van de zinksmelterij. Tegen deze achtergrond, en ondanks een kleine onvoorziene productie-uitval gedurende het kwartaal in Budel, waren de productieresultaten voor de zinksmelterij en mijnbouwactiviteiten krachtig en in lijn met de richtlijnen.

De financiële prestatie van de Vennootschap werd gesteund door de sterke onderliggende waarden op de zinkmarkt, met een zinkprijs die in het derde kwartaal van 2017 gemiddeld 31% hoger lag dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De Vennootschap heeft echter nog steeds te maken met tegenwind van de lagere verwerkingslonen van de zink-benchmark, de impact van de aanzienlijke verzwakking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro op het resultaat en het effect van de bovengrens van USD 2.543/t vanwege de huidige collar hedge voor 70% van de vrije metaalzinkprijs tot aan het einde van het jaar. We zullen de herstructurering van de Vennootschap blijven realiseren door het invoeren van onze strategische prioriteiten, waardoor de bedrijfsactiviteiten minder gevoelig worden voor deze tegenwind.

In de resterende maanden van 2017 en tot in 2018 wordt een aanzienlijke verdere winstverhoging verwacht in de Noord-Amerikaanse mijnbouwactiviteiten. In het kader van deze prestatieverbetering hebben we besloten om de Noord-Amerikaanse mijnen te behouden, welke geïntegreerd zijn, voldoende draagvlak hebben en strategisch belangrijk zijn voor Nyrstar .

Nu dat wij 2017 afronden en 2018 betreden zullen de strategische prioriteiten voor de Vennootschap bestaan uit uitbreiding van de herstructurering van Port Pirie naar verwerkingscapaciteit, verhoging van de productie en verlaging van de exploitatiekosten binnen ons netwerk van zinksmelterijen - in lijn met het onderzoek naar het volledige potentieel dat in het derde kwartaal 2017 werd voltooid; het blijven realiseren van een aanzienlijke winststijging van de Noord-Amerikaanse mijnbouwactiviteiten en zorgen voor een sterke en flexibele balans".

CONFERENCE CALL
Het Management zal deze verklaring op 31 oktober 2017 om 10.00 uur Midden-Europese zomertijd bespreken in een conference call met de beleggersgemeenschap. De presentatie kan worden gevolgd via een live webcast en zal ook beschikbaar zijn in het archief. De webcast is toegankelijk via https://edge.media-server.com/m6/p/bu5wemuz.

BELANGRIJKSTE CIJFERS

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven) [2]
9 mnd.
2016
9 mnd.
2017
%
Verandering
  3e Kw.
2016
3e Kw.
2017
%
Verandering
               
Omzet Metaalverwerking 1.978 2.628 33%   658 824 25%
Onderliggende omzet Mijnbouw 101 178 76%   35 70 100%
Omzet Overige en Eliminaties (102) (176) 73%   (37) (70) 89%
Omzet Groep 1.976 2.630 33%   656 824 26%
               
Onderliggende EBITDA Metaalverwerking 143 162 13%   39 45 15%
Onderliggende EBITDA Mijnbouw 2 33 1550%   2 18 800%
Onderliggende EBITDA Overige en Eliminaties (25) (34) 36%   (10) (12) 20%
 Onderliggende EBITDA Groep 120 162 35%   30 51 70%
Onderliggende EBITDA marge (%) 6% 6% 0%   5% 6% 20%
               
Investeringsuitgaven              
Metaalverwerking 166 231 39%   49 90 84%
Mijnbouw 10 35 250%   4 16 300%
Investeringsuitgaven Groep 179 267 49%   53 106 100%
               
Productie Metaalverwerking              
Zinkmetaal (000 ton) 752 766 2%   245 247 1%
Loodmetaal (000 ton) 143 123 (14%)   48 39 (19%)
               
Productie Mijnbouw              
Zink in concentraat (000 ton) 72 88 22%   22 34 55%
               
Markt[3]              
Zinkprijs (USD/t) 1.955 2.783 42%   2.253 2.962 31%
Loodprijs (USD/t) 1.780 2.259 27%   1.872 2.334 25%
Zilverprijs (USD/toz) 17,12 17,16 0%   19,62 16,83 (14%)
Goudprijs (USD/toz) 1.260 1.251 1%   1.335 1.278 (4%)
EUR/USD gemiddelde wisselkoers 1,12 1,11 1%   1,12 1,17 4%
EUR/AUD gemiddelde wisselkoers 1,50 1,45 (3%)   1,47 1,49 1%
               
               
EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
30 Sep 2016 30 Sep 2017 % Verandering   30 Jun 2017 30 Sep 2017 % Verandering
Schulden en kasmiddelen              
Leningen en overige financieringsverplichtingen, einde periode 913 1.203 32%   1.081 1.203 11%
               
               
Liquide middelen, einde periode (126) (65) (48%)   (95) (65) (32%)
Nettoschuld exclusief aanbetaling zink
 en Eeuwigdurende Obligaties
787 1.138 45%   986 1.138 15%
Voorschotten zink

 
152 95 (38%)   118 95 (19%)
Eeuwigdurende Obligaties

 

Nettoschuld inclusief aanbetaling zink
en Eeuwigdurende Obligaties
86

 

1.025
154

 

1.387
79%

 

35%
  139

 

1.243
154

 

1.387
11%

 

12%

FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE GROEP

De omzet voor de eerste 9 maanden van 2017 van EUR 2.628 miljoen steeg met 33% ten opzichte van 9 maanden 2016, onder invloed van met name de hogere prijzen voor zink en lood, die met 42% respectievelijk 27% waren gestegen. Dit werd veroorzaakt door een marginaal sterkere US dollar ten opzichte van de euro in de eerste 9 maanden van 2017 tegenover de eerste 9 maanden van 2016, waardoor de productiecapaciteit van zinksmelterijen en mijnbouw stegen.

De onderliggende EBITDA van de Groep (voortgezette bedrijfsactiviteiten) van EUR 162 miljoen in de eerste 9 maanden 2017, een stijging van 35% ten opzichte van de eerste 9 maanden 2016, als gevolg van hogere grondstoffenprijzen en een sterkere US dollar, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere verwerkingslonen, lagere productie in Port Pirie en Budel, en de alternatieve kosten van de strategische zinkprijsafdekking, hetgeen het vrije metaalprijsrisico verminderde.

De investeringsuitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten) bedroegen EUR 267 miljoen in de eerste 9 maanden 2017, hetgeen neerkomt op een stijging met 49% ten opzichte van dezelfde periode door een stijging van EUR 65 miljoen in Metaalverwerking als gevolg van de grote geplande sluitingen voor onderhoud in de eerste negen maanden van 2017 in Budel, Balen en Hobart, en een stijging van EUR 25 miljoen in investeringen in Mijnbouw met de heropstart van de mijnen in Middle Tennessee en Myra Falls. De totale investeringskosten blijven in lijn met de richtlijnen voor 2017 voor het volledige jaar (275 - 340 miljoen EUR).

De nettoschuld eind september 2017, exclusief de aanbetalingen voor zinkmetaal en de eeuwigdurende obligaties, waren 15% hoger in vergelijking met het einde van het eerste halfjaar van 2017, op EUR 1.138 miljoen (EUR 986 miljoen aan het einde van het eerste halfjaar 2017), voornamelijk als gevolg van afschrijvingen van aanbetalingen op zilver, de uitstroom van werkkapitaal door hogere grondstoffenprijzen en investeringsuitgaven in lijn met de richtlijnen. De nettoschuld exclusief aanbetalingen voor zinkmetalen en eeuwigdurende obligaties per eind september 2017 bedroeg EUR 1.387 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van het eerste halfjaar 2017. Het kassaldo per eind september 2017 bedroeg EUR 65 miljoen, tegen EUR 95 miljoen aan het eind van het eerste halfjaar 2017, met proforma liquiditeiten per eind september 2017 van EUR 600 miljoen.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

'Schade voorkomen' is een absolute prioriteit van Nyrstar . De Vennootschap is toegewijd aan het behouden van een veilige bedrijfsvoering en het proactief beheren van risico's, ook met betrekking tot mens en milieu. Bij Nyrstar werken we samen om een werkplek te creëren waar alle risico's op doeltreffende wijze worden opgespoord en beheerst en waar iedereen iedere werkdag veilig en gezond naar huis terugkeert.

De LTIR (Lost Time Injury Rate ofwel verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren) voor de Vennootschap in de eerste 9 maanden van 2017 was 2, hetgeen hoger is dan het percentage van 1,7 in de eerste 9 maanden van 2016. De frequentiegraad van verloren werktijd of beperkte taken ('DART') en de frequentiegraad van de gevallen die minstens een medische behandeling vergen (RIR), zijn in de eerste 9 maanden van 2017 aanzienlijk gedaald, met 27% respectievelijk 6% in vergelijking met de eerste 9 maanden van 2016.

Tijdens het derde kwartaal van 2017 behaalde Nyrstar een recordprestatie wat betreft letselpercentages. Het derde kwartaal is traditioneel goed voor een kwart van de hoge ongevallencijfers, vanwege de zomervakantie in Europa en Noord-Amerika en de toename van het aantal tijdelijke werknemers in deze locaties. Naast de bouw- en inbedrijfstellingactiviteiten van Port Pirie hebben we dit jaar twee veranderingen doorgevoerd bij de roostovens in onze smelterijen in Auby en Balen. In totaal waren vier van de elf locaties van Nyrstar in het derde kwartaal 2017 aantoonbaar vrij van arbeidsongevallen.

Er hebben zich in de eerste 9 maanden van 2017 geen milieugebeurtenissen met aanzienlijke bedrijfsgevolgen of milieueffecten op lange termijn voorgedaan.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN: METAALVERWERKING

EUR miljoen 9 mnd. 9 mnd. %   3e Kw. 3e Kw. %
(tenzij anders aangegeven) 2016 2017 Verandering   2016 2017 Verandering
               
Omzet 1.978 2.628 33%   658 824 25%
               
Onderliggende EBITDA 143 162 13%   39 45 15%
               
Duurzaam 62 97 56%   20 38 90%
Groei 19 31 63%   8 14 75%
Herstructurering Port Pirie 85 103 21%   21 39 86%
Investeringsuitgaven Metaalverwerking 166 231 39%   49 90 84%

Metaalverwerking realiseerde een onderliggend EBITDA resultaat van EUR 162 miljoen in de eerste 9 maanden 2017, een stijging van 13% ten opzichte van de eerste 9 maanden 2016, door hogere grondstoffenprijzen en een marginaal sterkere USD, deels gecompenseerd door lagere zinkverwerkingslonen, een lagere productie van lood en bijproducten bij Port Pirie en onvoorziene productieuitval in Budel.

De duurzame kapitaaluitgaven in de eerste 9 maanden 2017 stegen met 56% ten opzichte van 9 maanden 2016, in lijn met de hogere richtlijnen voor duurzame investeringsuitgaven die waren voorzien voor 2017 (EUR 100 miljoen tot EUR 135 miljoen) ten opzichte van 2016 (97 miljoen EUR).

  9 mnd. 9 mnd. %   3e Kw. 3e Kw. %
  2016 2017 Verandering   2016 2017 Verandering
               
Zinkmetaal (000 ton)              
Auby 107 123 15%   38 41 8%
Balen/Overpelt 175 181 3%   51 64 25%
Budel 212 197 (7%)   71 57 (20%)
Clarksville 81 85 5%   25 26 4%
Hobart 177 181 2%   60 60 0%
Totaal 752 766 2%   245 247 1%
               
Loodmetaal (000 ton)              
Port Pirie 143 123 (14%)   48 39 (19%)
               
Overige producten              
Koperkathode (000 ton) 3,6 3,1 (14%)   1,2 1,1 (8%)
Zilver (miljoen troy oz) 12,3 9,5 (23%)   3,6 3,1 (14%)
Goud (000 troy oz) 39,8 48,9 23%   7,9 13,7 73%
Indiummetaal (ton) - 16,5 100%   - 7 100%
Zwavelzuur (000 ton) 1.018 945 (7%)   327 293 (10%)

Metaalverwerking produceerde ongeveer 776.000 ton zinkmetaal in de eerste 9 maanden van 2017, in lijn met de volledige richtlijn voor 2017 (van 1,0 naar 1,1 miljoen ton), hetgeen overeenkomt met een stijging van 2% ten opzichte van de eerste 9 maanden 2016. De productie van zinkmetaal in vergelijking met het voorgaande jaar steeg ondanks de geplande sluiting van onderhoudsinstallaties in Balen en Budel in het tweede kwartaal van 2017, hetgeen de productie negatief beïnvloedde met ongeveer 11.000 ton respectievelijk 6.500 ton zinkmetaal, de geplande onderhoudssluiting in Hobart en Clarksville in het derde kwartaal van 2017 en de onvoorziene productieuitval in Budel in het derde kwartaal van 2017. In het derde kwartaal van 2017 daalde de productie in Budel met 19% ten opzichte van dezelfde periode in 2016, voornamelijk als gevolg van het onderhoud van drie roosterinstallaties in augustus met een impact op de productie van ongeveer 16.000 ton zinkmetaal. In oktober 2017 ondervond Budel opnieuw een onvoorziene productieuitval die ongeveer 15 dagen duurde, als gevolg van een waterstofexplosie in een vat binnen de uitloogafdeling. Deze uitval resulteerde in verloren productie van ongeveer 11.500 ton zinkmetaal.

Eind juni 2017 startte Hobart met de geplande sluiting van de rooster- en zuurinstallaties. De geplande onderhoudssluiting van Hobart werd eind juli 2017 afgerond, nadat deze eerst van 28 dagen werd verlengd tot 41 dagen om reparaties aan de bovenste verticale wand van rooster nummer 6 mogelijk te maken, hetgeen een effect op de productie had van ongeveer 5.500 ton zinkmetaal.

De productie van zinkmetaal in Auby steeg met 15% in de eerste 9 maanden van 2017, als gevolg van een geplande stillegging van een celhuis in het eerste kwartaal 2016. Balen steeg met 5%, ondanks een geplande stillegging van 21 dagen van een celhuis in mei 2017, waardoor de productiegraad verbeterde, en Clarksville steeg met 5%, met name als gevolg van een groter aandeel van de aanvoer afkomstig uit de mijnen van East Tennessee. Voor de smelterij in Auby werd de sluiting voor het geplande roosteronderhoud in september 2017 met succes voltooid.

De marktproductie van loodhoudende metalen in Port Pirie, 123 kt, lag 14% onder dat van de eerste 9 maanden 2016, als gevolg van twee onvoorziene hoogovenstops voor het repareren van beschadigde watergekoelde mantels, storingen in de warmtewisselaar in de oude zuurfabriek en operationele problemen in de sinterfabriek die een negatieve invloed hadden op de kwaliteit van sinter. Deze problemen zij nu in het derde kwartaal 2017 grotendeels opgelost, door het selectief gebruik van concentraten op basis van rangschikkingen, vervanging van de koude warmtewisselaar van de zuurfabriek en het aanpakken van een aantal belangrijke mechanische problemen in de oude sinterfabriek. De productie van koper en zilver daalde in de eerste 9 maanden 2017 met respectievelijk 14% en 23%. De goudproductie steeg met 23%. Het verschil in de productie van koper, zilver en goud komt voornamelijk door een andere aanvoermix, met minder koper en zilver en met meer goud.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoen 9 mnd. 9 mnd. %   3e Kw. 3e Kw. %
(tenzij anders aangegeven) 2016[4] 2017 Verandering   2016 2017 Verandering
               
Omzet 101 178 76%   35 70 100%
               
Onderliggende EBITDA 2 33 1550%   2 18 800%
               
Duurzaam 5 16 220%   2 8 300%
Exploratie en ontwikkeling 5 15 200%   2 4 100%
Groei - 4 100%   - 4 100%
Investeringsuitgaven Mijnbouw 10 35 250%   4 16 300%

De onderliggende EBITDA Mijnbouw van EUR 33 miljoen in de eerste negen maanden van 2017 was exponentieel groter dan in de eerste negen maanden van 2016, als gevolg van de hogere zinkprijs, lagere zinkverwerkingslonen, operationele verbeteringen en een succesvolle heropstart van de mijnen in Middle Tennessee. Met de voortgezette opleving van de mijnen in Middle Tennessee in 2017 is de EBITDA -bijdrage per kwartaal verbeterd, van EUR 4,4 miljoen negatief, EUR 0,5 miljoen negatief en EUR 3,4 miljoen positief voor respectievelijk het eerste kwartaal 2017, tweede kwartaal 2017 en derde kwartaal 2017. De EBITDA van het segment Mijnbouw werd tijdens het derde kwartaal van 2017 begrensd op 70% van het vrije metaal (t.w. betaalbaargesteld metaal), tot een prijsniveau van USD 2.543 als gevolg van de hedging collars voor de zinkprijs in het tweede t/m vierde kwartaal van 2017. In de resultaten van Mijnbouw is geen rekening gehouden met het onderliggende EBITDA -effect van de Latijns-Amerikaanse mijnen, die als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geëlimineerd als gevolg van de aangekondigde afstoting. Myra Falls, heropgestart sinds augustus 2017, droeg in het derde kwartaal 2017 negatief bij aan de EBITDA met EUR 3,4 miljoen.

In de eerste negen maanden van 2017 bedroegen de investeringsuitgaven voor Mijnbouw EUR 35 miljoen, een stijging van EUR 25 miljoen op jaarbasis, met name als gevolg van de herstart van de mijnen van Middle Tennessee en van Myra Falls, die in december 2016 respectievelijk augustus 2017 van start gingen. De investeringsuitgaven in Mijnbouw zijn exclusief de Latijns-Amerikaanse mijnbouwactiviteiten, die als beëindigde mijnbouwactiviteiten uit het resultaat zijn geëlimineerd.

000 ton 9 mnd. 9 mnd. %   3e Kw. 3e Kw. %
tenzij anders aangegeven 2016[5] 2017 Verandering   2016 2017 Verandering
               
Totaal geconcentreerde erts[6] 1.687 2.262 34%   506 896 77%
               
Zink in concentraat              
Langlois 25 26 4%   7 9 29%
East Tennessee 46 49 7%   15 17 13%
Middle Tennessee - 13 100%   - 8 100%
Totaal 72 88 22%   22 34 55%
               
Overige metalen              
Koper in concentraat 1,6 1,4 (13%)   0,5 0,6 20%
Zilver (000 troy oz) 417 405 (3%)   110 134 22%
Goud (000 troy oz) 1,4 1,3 (7%)   0,4 0,5 25%

De mijnen van Middle Tennessee ondergingen in de loop van 2016 onderhoud en werden in december 2016 opnieuw opgestart, met de eerste activiteit van de fabriek in het tweede kwartaal 2017. De productie van 13 kt zink in concentraat uit de mijnen van Middle Tennessee in de periode mei t/m september 2017 is in lijn met de verwachtingen van het management. De mijnen van Middle Tennessee zullen tegen het einde van het jaar naar verwachting een stijging vertonen tot een operationeel niveau van ongeveer 50 kt zink in concentraat per jaar. De mijnen van East Tennessee hebben gedurende de eerste 9 maanden van 2017 goed gepresteerd, met een productie van 49 kt zink in concentraat, hetgeen een verbetering is van 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Productieverbeteringen in East Tennessee komen voort uit gestegen ontwikkelingsactiviteiten om toegang te kunnen verkrijgen tot meer mijnen, en door de beschikbaarheid van betere ondergrondse apparatuur, deels voortkomend uit de vervanging van enkele oudere eenheden.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Afstoting Mijnbouw
Het afstotingsproces van mijnen waarmee in januari 2016 werd begonnen is nu formeel afgerond. In de loop van het afstotingsproces heeft Nyrstar alle vijf mijnbouw-activa in Latijns-Amerika verkocht, voor een totaalbedrag van USD 72 miljoen (USD 40 miljoen vooraf en USD 32 miljoen in voorwaardelijke mijlpaalbetalingen).

De resterende mijnbouwportefeuille in Noord-Amerika is volledig op potentieel geëvalueerd en Nyrstar is gestart met de uitvoering van optimalisatieplannen voor de vier mijnbouw-activa. Deze optimalisatieplannen in combinatie met gunstigere macro's betekenen dat de Noord-Amerikaanse mijnen nu beschouwd worden als een kernonderdeel van de bedrijfsvoering van Nyrstar en kunnen een productieniveau van maximaal 200 kt zink in concentraat per jaar behalen en de verbeteringen in bedrijfskosten voortzetten. Eind oktober 2017 zijn de mijnen van Middle Tennessee en de heropstart van de Myra Falls-mijn gevorderd en liggen op schema.

Herstructurering Port Pirie
Per 30 september 2017 bedroegen de investeringskosten in Port Pirie AUD 632 miljoen, werd AUD 242 miljoen opgenomen onder de eeuwigdurende obligaties, en resteert er AUD 50 miljoen nog op te nemen.

Zoals door de Vennootschap op 9 februari 2017 werd meegedeeld werd een uitgebreide evaluatie van het herontwikkelingsproject Port Pirie uitgevoerd en voltooid, om erop toe te zien dat de omvang, het werkschema en de inbedrijfstelling toonaangevende prestaties zullen bieden aan Port Pirie. De evaluatie bevestigde dat de herstructurering van Port Pirie de juiste strategie is voor de Vennootschap, aangezien het op de lange termijn een aanzienlijk positief effect zal hebben op de activiteiten van Nyrstar en een aanzienlijke stijging van de winst zal opleveren. Uit de evaluatie bleek echter ook dat er een herbewerking nodig was voor de fabricage van belangrijke modulecomponenten, waardoor het begin van de inbedrijfstelling tot eind september 2017 werd uitgesteld, zoals ook eerder gemeld. 

In de eerste 9 maanden van 2017 concentreerde de herstructurering van Port Pirie zich op het voltooien van deze herbewerking en op maken van verbeteringen aan de slakkenbandsluitingen op de TSL-oven, terwijl eveneens de modulaire afbouw werd voltooid en de inbedrijfstelling van de nieuwe infrastructuur en de bijbehorende regelsystemen werden voortgezet. Daarnaast werd de opleiding van Nyrstar -personeel bij de loodsmelterijactiviteiten van Kazzinc in Kazachstan voltooid. De ingebruikname van de kalkfabriek en de opstapeling voor de verhuizing van de slakkengieterij werd in het tweede kwartaal van 2017 voltooid, en eind derde kwartaal 2017 startte de inbedrijfstelling van de TSL-fabriek. Eind oktober 2017 werd opnieuw een belangrijke mijlpaal bereikt in het Port Pirie herstructureringsproject met de eerste aanvoer naar de TSL-oven en de productie van gesmolten metaal.

Nyrstar bevestigt opnieuw dat de stijging van de EBITDA als gevolg van de herontwikkeling op basis van 2016 zal toenemen ten opzichte van de vorige volledige aanlooprichtlijn van EUR 80 miljoen per jaar, en dat deze in 2018 naar verwachting rond EUR 40 miljoen zal bedragen, EUR 100 miljoen in 2019 en EUR 130 miljoen per jaar vanaf 2020. De verwachte projectkosten voor het afronden van de herontwikkeling worden ook bevestigd, op ongeveer AUD 660 miljoen.

Strategische hedges
Tijdens de uitvoering van de transformatie en de omslagstrategie heeft Nyrstar voorzichtige maatregelen genomen om het neerwaartse risico van zinkprijzen en de belangrijkste deviezen te beperken, door het plaatsen van zero-cost hedging collars, waarbij Nyrstar opties koopt en call-opties schrijft op de zinkprijs, en put-opties schrijft en call-opties koopt op buitenlandse beurzen.

In het eerste kwartaal van 2017 had Nyrstar zinkprijs-collar hedges in portefeuille voor de bescherming van 70% van het totaal door de zinksmelterijen en de Noord-Amerikaanse mijnen geproduceerd vrij metaal, binnen een prijsband tussen USD 2.127 en USD 2.496 met een opwaartse grens van USD 2.800, en voor het tweede kwartaal 2017 t/m het vierde kwartaal 2017 een collar tussen USD 2.172 en USD 2.543. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2017 werden beschermende hedges aangebracht voor 70% van de totale productie van vrij metaal door de zinksmelterijen (8.300 ton zinkmetaal per maand) en mijnen (7.500 ton per maand van het in concentraat geproduceerde zinkmetaal) van Nyrstar voor het eerste halfjaar 2018. De hedges resulteren in een volledige blootstelling aan de zinkprijs voor 100% van het productievolume in het eerste halfjaar 2018, voor een variabele zinkprijs tussen USD 2,300/t en USD 3.094/t. Boven en onder deze prijzen is de blootstelling van Nyrstar beperkt tot 30% van de totale hoeveelheid geproduceerd vrij metaal. Tijdens heel 2017 is de zinkproductie in Langlois gehedged met een vaste voorwaartse positie van USD 2.280 per ton op een betaalbaar volume van 2.000 ton per maand.

In het derde kwartaal 2017 heeft Nyrstar aanvullende zink-collar hedges geplaatst voor de bescherming van ongeveer 15% van de totale hoeveelheid geproduceerd vrij metaal van alle zinksmelterijen en mijnen (3.250 ton per maand) in het tweede halfjaar 2018, binnen een prijsband van USD 2.600 en USD 3.545. Deze hedges hebben een volledige blootstelling aan de zinkprijs tot gevolg, voor 100% van het productievolume in het tweede halfjaar 2018 met een variabele zinkprijs tussen USD 2.600/ton en USD 3.545/t. Boven en onder deze prijzen is de blootstelling van Nyrstar beperkt tot 85% van de totale hoeveelheid geproduceerd vrij metaal. Nyrstar heeft ook vaste voorwaartse hedges geplaatst om de winstgevendheid van de Myra Falls-mijn te beschermen tijdens haar opstart en herstart. De hedge van de vaste voorwaartse grondstofprijzen van Myra Falls staat op USD 2.760 en USD 2.685 per ton zink voor 2018 en 2019; USD 1.281 en USD 1.296 per troy ounce voor 2018 en respectievelijk voor 2019; USD 6.461 en USD 6.415 per ton koper voor 2018 en respectievelijk voor 2019 en USD 17.41 per troy ounce zilver voor zowel 2018 als 2019.

Sinds het eerste halfjaar van 2016 is Nyrstar een aantal valutaopties aangegaan om het maandelijks risico van de Vennootschap met put- en call collar-structuren in te dekken voor wat betreft de directe bedrijfskosten uitgedrukt in Australische dollars (AUD), Canadese dollar (CAD) en euro (EUR). Voor het EUR/USD -transactierisico werden verschillende collars uitgevoerd, hetgeen resulteerde in een gewogen gemiddelde collar van 1,05 tot 1,14 voor ongeveer 100% van de totale transactiekosten in het eerste halfjaar 2017, en een gewogen gemiddelde collar van 1,00 tot 1,10 voor ongeveer 100% van de totale transactiekosten in het tweede halfjaar van 2017. Voor het AUD/USD-transactierisico werden verschillende collars uitgevoerd, hetgeen resulteerde in een gewogen gemiddelde collar van 0,62 tot 0,81 voor ongeveer 100% van de totale transactiekosten in het eerste halfjaar van 2017, een gewogen gemiddelde collar van 0,68 tot 0,81 voor ongeveer 100% in het tweede halfjaar van 2017, en een gewogen gemiddelde collar van 0,68 tot 0,80 voor ongeveer 33% van 2018. Voor het CAD/USD-transactierisico op Langlois werden verschillende collars uitgevoerd, hetgeen resulteerde in een gewogen gemiddelde collar van 1,28 tot 1,35 voor ongeveer 70% in 2017, en een gewogen gemiddelde collar van 1,32 tot 1,36 voor ongeveer 100% in 2018. Nyrstar heeft in het derde kwartaal 2017 geen verdere valutahedging ondernomen en blijft mogelijkheden onderzoeken om verdere EUR/USD -hedges te plaatsen teneinde transactionele bescherming te bieden.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Deze publicatie bevat toekomstgerichte verklaringen die de voornemens, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar weerspiegelen met betrekking tot onder meer: De bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei en strategieën van Nyrstar en de branche waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico' s, onzekerheden en aannames, en andere factoren die de werkelijke bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten of kansen van Nyrstar , evenals die van de markten die Nyrstar bedient of wil bedienen, waardoor deze wezenlijk kunnen verschillen van hetgeen is weergegeven in of wordt gesuggereerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Nyrstar waarschuwt ervoor dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties zijn voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke bedrijfsresultaten, financiële positie en liquiditeit van Nyrstar en de ontwikkeling van de branche waarin Nyrstar actief is, wezenlijk kunnen verschillen van de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht worden geuit of gesuggereerd. Bovendien zijn deze resultaten of ontwikkelingen, zelfs indien de bedrijfsresultaten, financiële positie en liquiditeit van Nyrstar en de ontwikkeling van de branche waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, mogelijk niet indicatief voor resultaten of ontwikkelingen van toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers wijzen uitdrukkelijk iedere verplichting of verbintenis af om de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht danwel enige wijziging in de verwachtingen van Nyrstar of de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd te wijzigen of bij te werken, danwel er wijzigingen of bijwerkingen van bekend te maken, behalve waar dit door de toepasselijke wet- of regelgeving vereist wordt.

Over Nyrstar
Nyrstar is een wereldwijde multi-metaalonderneming met een positie als marktleider in zink en lood en een groeiende positie in andere basismetalen en edele metalen die als essentiële grondstoffen worden aangemerkt in de snelle verstedelijking en industrialisatie van onze veranderende wereld. Nyrstar onderneemt mijnbouw-, smelterij- en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en biedt werk aan ongeveer 4.300 mensen. Nyrstar is gevestigd in België en heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar is genoteerd aan de Euronext Brussels onder het tickersymbool NYR. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anthony Simms        Hoofd Beleggerrelaties   T: +41 44 745 8157     M: +41 79 722 2152      anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni      Hoofd Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342   franziska.morroni@nyrstar.com

MIJNBOUW PRODUCTIE ANNEX

PERIO-
DE
Produc-
tie KPI naar loca-
tie
Gecon-
-cent-
reer
de erts (000
ton
)
Head grade wals Terug-
winn-
ing
Con-
cen-
traat
Me-
taal in con-
centra-
at
Zi-
nk
(%)
Lo-
od (%)
Ko-
per (%)
Go-
ud (gr/t)
Zil-
ver (gr/t)
Zink
(%)
Lood (%) Koper (%) Goud (%) Zil-
ver (%)
Zink
(000 t)
Lood
(000 t)
Ko-
per
(000 t)
Zink
(000
t)
Lo-
od
(000
t)
Ko-
per
(000
t)
Go-
ud
(000 toz)
Zil-
ver
(milj. toz)
                                       
VOORT-
GEZE-
TTE ACTIVI-
TEIT
EN
                                     
9 mnd.

 

2016
Lang-
lois
309 8,63
%
- 0,74
%
0,18 50,54 95,0
%
- 70,5
%
78,4
%
82,9
%
48 - 6,4 25,4 - 1,6 1,4 417
East Tenne-
ssee
1.378 3,57
%
- - - - 93,8
%
- - - - 75 - - 46,2 - - - -
Midd-
le Tenne-
ssee
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
To-
taal mijn-
bouw
1.687 4,50
%
- 0,74
%
0,18 50,54 94,0
%
- 70,5
%
78,4
%
82,9
%
123 - 6,4 71,6 - 1,6 1,4 417
                                         
9 mnd.

 

2017
Lang-
lois
337 7,98
%
- 0,55
%
0,16 44,29 95,0
%
- 76,7
%
78,5
%
84,3
%
48 - 6,0 25,5 - 1,4 1,3 405
Oost -
Tenne
ssee
1.477 3,50
%
- - - - 95,3
%
- - - - 80 - - 49,2 - - - -
Midd-
le Tenne
ssee
447 3,12
%
- - - - 91,2
%
- - - - 20 - - 12,7 - - - -
To-
taal mijn-
bouw
2.262 4,09
%
0,
00%
0,55
%
0,16 44,29 94,5
%
0,0% 76,7
%
78,5
%
84,3
%
147 0,0 6,0 87,5 0,0 1,4 1,3 405
                                        
% Veran
de-
ring
Lang-
lois
9 % (8)
%
- (26)
%
(11)
%
(12)
%
- - 9
%
0
%
2
%
- - - 4 % - (50
)
%
- (3)
%
East Tenne-
ssee
7 % (2)
%
- - - - 2
%
- - - - 7
%
- - 7 % - - - -
Midd-
le Tenne-
ssee
100 % 100
%
- - - - 100
%
- - - - 100
%
- - 100
%
- - - -
To-
taal mijn-
bouw
34 % (9)
%
- (26)
%
(11)
%
(12)
%
1 % - 9
%
0
%
2
%
20
%
- - 22
%
- (50
)
%
- (3)
%


PE-
RIODE
Produc-
tie KPI naar lo-
catie
Gecon-
cent-
reer-
de erts (000 ton)
Head grade wals Terug-
winn-
ing
Con-
cen-
traat
Me-
taal in concen-
traat
Zin-
k
(%)
Lo-
od (%)
Ko-
per (%)
Go-
ud (gr/t)
Zil-
ver (gr/t)
Zin-
k
(%)
Lo-
od (%)
Ko-
per (%)
Go-
ud (%)
Zil-
ver (%)
Zin-
k
(000 t)
Lo-
od
(000 t)
Ko-
per
(000 t)
Zin-
k
(000 t)
Lo-
od
(000 t)
Ko-
per
(000 t)
Go-
ud
(000 toz)
Zil-
ver
(milj. toz)
                                       
VOORT-
GEZE-
TTE ACTIVI-
TEITEN
                                     
3e Kw.

 

2016
Lang-
lois
88 8,00
%
- 0,80
%
0,18 53,71 94,5
%
- 69,4
%
78,0
%
72,6
%
12 - 1,9 6,6 - 0,5 0,4 110
East Tenne-
ssee
419 3,75
%
- - - - 95,5
%
- - - - 25 - - 15,0 - - - -
Mid-
dle Tenne-
ssee
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
To-
taal mijn-
bouw
506 4,49
%
- 0,80
%
0,18 53,71 95,3
%
- 69,4
%
78,0
%
72,6
%
37 - 1,9 21,6 - 0,5 0,4 110
                                         
3e Kw.

 

2017
Lang-
lois
135 7,32
%
- 0,54
%
0,16 38,87 95,2
%
- 77,4
%
78,4
%
79,4
%
18 - 2,5 9,4 - 0,6 0,5 134
East Tenne-
ssee
514 3,52
%
- - - - 94,9
%
- - - - 28 - - 17,2 - - - -
Mid-
dle Tenne-
ssee
247 3,37
%
- - - - 91,3
%
- - - - 12 - - 7,6 - - - -
To-
taal mijn-
bouw
896 4,05
%
- 0,54
%
0,16 38,87 94,0
%
- 77,4
%
78,4
%
79,4
%
58 - 2,5 34,1 - 0,6 0,5 134
                                        
% Veran-
de-ring
Lang-
lois
53% (9)
%
- (33)
%
(11)
%
(28)
%
1% - 12
%
1% 9% 50% - - 29
%
- - - 22%
East Tenne-
ssee
23% (6)
%
- - - - (1)
%
 - - - - 12% - - 13
%
- - - -
Mid-
dle Tenne-
ssee
100
%
100
%
- - - - 100
%
- - - - 100
%
- - 100
%
- - - -
To-
taal mijn-
bouw
77% (10)
%
- (33)
%
(11)
%
(28)
%
(1)
%
- 12
%
1% 9% 57% - - 55% - - - 22%


[1] De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-meting van het resultaat, die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestaties van Nyrstar 's activiteiten te beoordelen en die door Nyrstar wordt gerapporteerd om een beter inzicht te verschaffen in de onderliggende bedrijfsprestaties van haar activiteiten. Nyrstar definieert 'Onderliggende EBITDA ' als winst of verlies voor de periode, aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), inkomstenbelasting, winst (verlies) uit winstbelasting, aandeel in het verlies van investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, winst op de vervreemding van investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, herstructureringskosten, kosten van transacties in verband met fusies en overnames, waardeverminderingen, uitputting en afschrijvingen, baten of lasten uit hoofde van opgenomen derivaten verantwoord volgens IAS 39 'Financiële instrumenten: opname en waardering' en andere posten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar . Voor een definitie van andere termen die in dit persbericht worden gebruikt verwijzen wij u naar Nyrstar 's woordenlijst met belangrijke begrippen, te vinden op: http://www.nyrstar.com/investors/en/Pages/investorsmaterials.aspx


[2]  De cijfers voor de 9 maanden van 2016 en het derde kwartaal van 2016 zijn gecorrigeerd exclusief El Toqui, El Mochito, Campo Morado, Contonga en Coricancha, aangezien deze mijnen werden verkocht of geherclassificeerd als beëindigde exploitatie.

[3] De zink-, lood- en koperprijzen zijn de gemiddelden van de dagelijkse contante afwikkelingsprijzen op de LME. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van de dagelijkse LBMA-fixatie respectievelijk dagelijkse PM-fixatie.

[4]  De cijfers voor de eerste 9 maanden 2016 en het derde kwartaal 2016 zijn gecorrigeerd exclusief El Toqui, El Mochito, Campo Morado, Contonga en Coricancha, aangezien deze mijnen werden verkocht of geherclassificeerd als beëindigde exploitatie.

[5]  De cijfers voor de eerste 9 maanden van 2016 en het derde kwartaal van 2016 zijn gecorrigeerd exclusief El Toqui, El Mochito, Campo Morado, Contonga en Coricancha, aangezien deze mijnen werden verkocht of geherclassificeerd als beëindigde exploitatie.

[6]  De mijnbouwproductie werd voor beide jaren gecorrigeerd om de productievolumes van Contonga te elimineren, aangezien deze is geherclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteit.

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:


Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5dc1aff5-6a10-49a5-9ec3-c5a5b9291209