Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering op 11 september 2019

Naamloze Vennootschap
Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse

BTW BE0403.807.337 – RPR Turnhout

UITNODIGING

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op woensdag 11 september 2019 om 15:00 in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen, in aanwezigheid van Notaris Marie-Gishlaine Brosens met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

Statutenwijzigingen

 1. Wijziging van artikel 1 van de statuten omdat de term ’een publiek beroep doen op het spaarwezen’ niet meer opgenomen is in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de zinsnede “die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan” uit artikel 1 te schrappen.
   
 2. Wijziging van artikel 2 van de statuten door het website adres en het e-mailadres van de vennootschap toe te voegen.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de zin “De website van de vennootschap is www.campine.com. Het e-mailadres van de vennootschap is info@campine.com.” toe te voegen op het eind van dit artikel 2.
   
 3. Wijziging van artikel 4 van de statuten omdat de verwijzing naar het artikel zoals opgenomen in het oude Wetboek van vennootschappen niet meer van toepassing is.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de zinsnede “, zelfs buiten de gevallen voorzien bij de artikelen 633 van het Wetboek van vennootschappen,” uit artikel 4 te schrappen.
   
 4. Wijziging van artikel 8 van de statuten om een vaste interestvoet in te voeren.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de woorden “LIBOR verhoogd met vier procent” te vervangen door “vijf procent” in de derde zin en in de laatste zin van artikel 8.
   
 5. Wijziging van artikel 9 van de statuten omdat de overgangsbepaling niet meer van toepassing is.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de overgangsbepaling uit artikel 9 te schrappen.
   
 6. Wijziging van artikel 12 van de statuten om de beperking tot 20% voor de verkrijging van eigen aandelen te verwijderen omdat die niet meer van toepassing is onder de het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de machtiging aan de raad van bestuur voor inkoop aandelen nu al te vernieuwen.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in artikel 12 in de tweede alinea de zinsnede “maximum het aantal aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent van het geplaatst kapitaal,” te schrappen en verder om de woorden “14 december 2017,” te vervangen door “11 september 2019, aandelen te verkrijgen” alsook tot wijziging van de laatste zin van artikel 12 teneinde de woorden "14 december 2017" te vervangen door de woorden "11 september 2019".

 7. Wijziging van artikel 13 van de statuten om de beperking van de mandaatperiode van bestuurders te schrappen alsook de zin inzake de mogelijkheid om bestuurders te allen tijde te ontslaan om terug te vallen op de regeling zoals voorzien in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de woorden “aangesteld voor een duur van ten hoogste vier jaar” te schrappen uit de eerste zin van artikel 13 en vervolgens de woorden “voor een duur die vier jaar niet te boven gaat” te schrappen uit de tweede zin van artikel 13. Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering om de laatste zin “De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.” uit artikel 13 te schrappen.
               
 8. Wijziging van artikel 17 van de statuten om de telecommunicatiemogelijkheden te actualiseren en om de schriftelijke besluitvormingsprocedure van de raad van bestuur niet voor te behouden voor uitzonderlijke gevallen bij dringende noodzakelijkheid, gezien de noodzakelijkheidsvereiste niet meer opgenomen is in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verder het beslissingsproces van de Raad van Bestuur zo efficiënt mogelijk te maken.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in de tweede en vijfde zin de woorden “telegram, fax” te vervangen door “e-mail”. Verder besluit de buitengewone algemene vergadering om de zinsnede “In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen” uit artikel 17 te schrappen en tenslotte om de laatste zin van de vijfde alinea “Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening noch de aanwending van het toegestaan kapitaal.” uit artikel 17 te schrappen.
   
 9. Wijziging van artikel 21 van de statuten omdat een “directiecomité”, zoals gekend onder het oude Wetboek van vennootschappen, niet wordt voorzien door het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de titel van artikel 21 om te vormen tot “Adviserende comités” en de derde, vierde en vijfde zin uit artikel 21 te schrappen.

 10. Wijziging van artikel 22 van de statuten om dezelfde reden als voor de wijziging van artikel 21.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om puntje c) “door de leden van het directiecomité, […] aan het directiecomité; d)” uit artikel 22 te schrappen, zodat het wordt vervangen door het huidige punt d).
   
 11. Wijziging van artikel 23 van de statuten om de vergoeding van de bestuurders aan te passen.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de vergoeding aan te passen en de 2 eerste zinnen van de 2e paragraaf van artikel 23 als volgt te laten luiden: “Elke bestuurder ontvangt per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent een vergoeding die voor het boekjaar 2019 neerkomt op twintigduizend euro (€20.000) bruto, onafhankelijk van winst of verlies. De voorzitter van de raad van bestuur krijgt per volledig boekjaar dat hij zijn mandaat uitoefent een vergoeding die voor het boekjaar 2019 neerkomt op veertigduizend euro (€40.000) bruto, onafhankelijk van winst of verlies.”
  Verder wordt besloten om in de laatste zin van de tweede alinea de woorden “vanaf tweeduizend achttien” te vervangen door “van 2020.”
  Verder besluit de buitengewone algemene vergadering om de zinsnede “of indien de vergadering doorgaat via telefoon” toe te voegen op het einde van de vierde alinea van artikel 23.
  Tenslotte besluit de buitengewone algemene vergadering om de tekst “Bestuurders die uitgenodigd worden voor een vergadering van een comité waarvan ze geen lid zijn, ontvangen een vergoeding van duizend tweehonderdvijftig euro (€1.250) per vergadering waaraan zij deelnemen, behoudens indien de vergadering van het comité plaatsvindt onmiddellijk na of voor een vergadering van de raad van bestuur of indien de vergadering doorgaat via telefoon.” toe te voegen als vijfde alinea en de tekst “De voornoemde bedragen van €1.250 worden automatisch verhoogd met €25 op de eerste dag van elk boekjaar met ingang van 2020.” toe te voegen als zesde alinea van artikel 23.
   
 12. Wijziging van artikel 26 van de statuten om de dag van de jaarvergadering te veranderen van dinsdag naar woensdag.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in de eerste zin van artikel 26 het woord “dinsdag” te vervangen door “woensdag”.
   
 13. Wijziging van artikel 27 van de statuten om de verplichte bijeenroeping van de algemene vergadering door de raad van bestuur op vraag van aandeelhouders die een bepaald minimum van het kapitaal vertegenwoordigen, aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in de laatste zin van artikel 27 de woorden “één/vijfde van het vennootschapskapitaal” te vervangen door “één tiende van het kapitaal”.
   
 14. Wijziging van artikel 32 van de statuten om de samenstelling van het bureau te actualiseren.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om de derde zin van artikel 32 te vervangen als volgt: “De voorzitter duidt een secretaris aan en, indien nuttig, een stemopnemer om het bureau aan te vullen.”
   
 15. Wijziging van artikel 39 van de statuten om de tantième aan te passen.
  Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om in artikel 39 de eerste zin van de vierde alinea te vervangen als volgt: “Indien de nettowinst anderhalf miljoen euro (€1.500.000) of meer bedraagt, dan zal van de nettowinst, na afname van de belasting en het deel voor de wettelijke reserves, een tantième van vijftienduizend euro (€15.000) worden toegewezen aan iedere bestuurder, met uitzondering van de bestuurder belast met het dagelijks bestuur, die reeds vergoed wordt voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.”
  Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering om de voorlaatste alinea (“De tantième toegewezen ... per boekjaar.”) te schrappen uit artikel 39.
   
 16. Wijzigingen aan te brengen aan verschillende artikels van de statuten om, in het kader van de toepassing van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘opt-in’), deze conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen te maken en dit voornamelijk voor wat betreft het gebruik van bepaalde termen, zoals bv. de verandering van de term ‘doel’ naar de term ‘voorwerp’, de term ‘maatschappelijk kapitaal’ naar de term ‘kapitaal’, de term ‘warrants’ naar de term ‘inschrijvingsrechten’, enz.,  en wat betreft referenties naar bepaalde artikels van het oude Wetboek van vennootschappen (en referenties naar dat Wetboek in het algemeen) zonder inhoudelijke aanpassing, deze te vervangen door referenties naar de corresponderende artikels van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of een referentie naar dat Wetboek in het algemeen).
  Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit om verschillende artikels van de statuten qua terminologie aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de referenties naar (artikels van) het oude Wetboek van vennootschappen aan te passen naar (artikels van) het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Volmachten - formaliteiten

17. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de formaliteiten.
Voorstel van besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris te Beerse, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, alsook  voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Voorts beslist de Buitengewone Algemene Vergadering om volmacht te geven aan elke bestuurder ten einde al het nodige te doen met betrekking tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Om op deze Buitengewone Algemene Vergadering uw rechten te kunnen uitoefenen, verzoeken wij u volgende bepalingen in acht te willen nemen:

TOELATINGSVOORWAARDEN

Enkel personen die op de Registratiedatum (woensdag 28 augustus 2019 om vierentwintig (24:00) uur) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.
Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten:

 1. de aandelen op naam waarmee de aandeelhouders aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen. Bovendien dienen zij hun deelname te bevestigen uiterlijk op donderdag 5 september 2019 (om 16:00) aan de Vennootschap met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering wensen deel te nemen. Dit kan per brief of via e-mail (zie contact maatschappelijke zetel).
 2. de gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling aan de Vennootschap wordt overgemaakt.
  Bovendien dienen zij hun financiële instelling te vragen uiterlijk op donderdag 5 september 2019 (om 16:00) Euroclear Belgium op de hoogte te stellen van hun voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen, alsook het aantal aandelen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen. De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Dit attest dient te worden bezorgd aan Euroclear Belgium:
  • per post: t.a.v. de dienst Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België)
  • per email: ebe.issuer@euroclear.com
  • per fax: +32 2 337 54 46

AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN
Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda van die vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen. De aandeelhouders die dat recht uitoefenen, moeten daartoe aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • kunnen aantonen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van voornoemd percentage (hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven) en;
 • kunnen aantonen dat zij op de Registratiedatum nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal.

De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op dinsdag 20 augustus 2019 aan de Vennootschap te worden gericht (zie contact maatschappelijke zetel).

De Vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken, per e-mail of per brief naar het door de aandeelhouder vermelde (e-mail)adres, bevestigen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst. De aangevulde agenda wordt uiterlijk op 27 augustus 2019 door de Vennootschap bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad, in de pers en op de website van de Vennootschap. Het aangepast volmachtformulier wordt uiterlijk op 27 augustus 2019 beschikbaar gemaakt op de website www.campine.com onder voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene vergaderingen.

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de Algemene Vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

VRAAGRECHT
In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en onder bepaalde voorwaarden kunnen de aandeelhouders, vóór de Algemene Vergadering, schriftelijke vragen stellen aan de Raad van Bestuur of aan de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten. De vragen zullen worden beantwoord gedurende de Algemene Vergadering indien (i) de betreffende aandeelhouder de deelnemingsformaliteiten heeft vervuld en (ii) voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van Campine nv of voor de vertrouwelijkheid waartoe Campine nv, haar Bestuurders of commissaris zich hebben verbonden.
Die vragen kunnen vooraf worden gesteld per e-mail of per brief aan de Vennootschap (zie contact maatschappelijke zetel) en dit uiterlijk op donderdag 5 september 2019 (om 16:00).

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder die voldoet aan de statutaire en wettelijke formaliteiten om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De aanwijzing van een volmachthouder door een stemgerechtigde aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier dat ondertekend moet worden door de aandeelhouder.

De kennisgeving van de aanwijzing van een volmachthouder dient schriftelijk dan wel elektronisch te gebeuren aan Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (email: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46) en dient uiterlijk op donderdag 5 september 2019 (16:00) ontvangen te worden.

Het volmachtformulier kan teruggevonden worden op de website: www.campine.com onder voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene vergaderingen en is op aanvraag bij de Vennootschap (zie contact maatschappelijke zetel) te verkrijgen. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

FORMALITEITEN
Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet worden ontvangen.

De onverkorte teksten van de aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor te leggen stukken zijn beschikbaar vanaf vrijdag 9 augustus 2019 op de website www.campine.com onder voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/ onder de rubrieken Algemene vergaderingen en Financiële publicaties. Vanaf die datum zijn de documenten te raadplegen op de maatschappelijke zetel alsook gratis verkrijgbaar op aanvraag via brief, telefoon of e-mail aan de maatschappelijke zetel t.a.v. Karin Leysen.

Contact maatschappelijke zetel
Campine nv                                                            tel: 014/60 15 49
Karin Leysen                                           e-mail: karin.leysen@campine.com
Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse                               website: www.campine.com

Bijlages