Umicore: Groeivertraging van elektrische wagens treft vooruitzichten van Umicore’s Battery Materials activiteiten aanzienlijk in 2024

Groeivertraging van elektrische wagens treft vooruitzichten van Umicore ’s Battery Materials activiteiten aanzienlijk in 2024

Tegen de achtergrond van een scherpe vertraging in de groei van de vraag naar elektrische wagens die de hele toeleveringsketen treft, hebben klanten hun vraagverwachtingen voor Umicore ’s batterijmaterialen de voorbije weken sterk verlaagd. Hierdoor zouden de volumes voor 2024 voor haar batterijmaterialen gelijk zijn of iets lager liggen dan vorig jaar. In deze context verlaagt Umicore haar vooruitzichten voor het volledige jaar 2024 voor de Battery Materials Business Group. Umicore verwacht nu dat de aangepaste EBITDA voor deze activiteit ongeveer break-even zal zijn, inclusief een eenmalige positieve bijdrage van ongeveer € 50 miljoen1, in plaats van de eerder verwachte aangepaste EBITDA2 van ongeveer € 135 miljoen3.

De algehele prestatie voor 2024 van de gevestigde activiteiten van Umicore – Catalysis, Recycling en Specialty Materials – blijft solide en ligt globaal in lijn met de marktverwachtingen. Dit bevestigt hun vermogen om sterke inkomsten en vrije kasstromen te genereren en toonaangevende rendementen te behalen.

Umicore verwacht nu dat de aangepaste EBITDA van de Groep voor het volledige jaar 2024 tussen € 760 miljoen en € 800 miljoen zal bedragen4.

De nieuwe vooruitzichten weerspiegelen een daling in de verkoop van actieve kathodematerialen als gevolg van:

  • Volumes onder de legacy contracten die sneller aflopen dan verwacht;
  • Een vertraging in de verwachte volumegroei van nieuwe contracten in Europa, doordat klanten hun elektrificatieplannen opschorten. De take-or-pay verbintenissen van deze contracten treden in werking naar gelang de volumes worden opgebouwd;
  • De volumes voor de Chinese batterijfabrikant die niet worden gerealiseerd in 2024.

De aangepaste EBITDA voor Battery Materials (voorheen gerapporteerd onder de vroegere Business Group Energy & Surface Technologies) bedroeg € 149 miljoen in 2023. Hierin waren, zoals eerder gerapporteerd, substantiële eenmalige posten opgenomen met betrekking tot een niet-recurrent lithiumeffect en de valorisatie van afval uit de batterijproductie.   

Umicore is begonnen met het herbekijken van de groeiprognoses na 2024 gezien de vertraging en de lopende herzieningen van de investeringsplannen door EV-fabrikanten. Umicore werkt nauw samen met haar klanten om in de komende maanden duidelijkheid te scheppen. Deze evaluatie zal leiden tot een fasering van Umicore ’s investeringsplannen zodat deze nauw aansluiten bij het toekomstige groeitempo van haar klantenbasis. In afwachting wordt voorzien dat de kapitaaluitgaven5 voor 2024 niet meer dan € 650 miljoen zullen bedragen. Umicore zoekt daarnaast manieren om haar kostenstructuur aan te passen aan de tragere groei.

Bart Sap, CEO Umicore : "Onze korte-termijnvooruitzichten voor Battery Materials zijn duidelijk teleurstellend. Tegelijkertijd, en zoals bij elke belangrijke industriële transformatie, is en blijft het traject van elektromobiliteit niet lineair. Daarom herevalueren we ons eigen groeipad met flexibiliteit en vastberadenheid, terwijl we sterk blijven vertrouwen in de lange-termijnvooruitzichten van elektrificatie. We zijn overtuigd van de rol van Umicore in alle aandrijftechnologieën in mobiliteit, dankzij onze brede technologieportfolio, duurzame klantenrelaties en relevante geografische voetafdruk. We passen ons tempo aan deze nieuwe realiteit aan en nemen de nodige maatregelen om de onmiddellijke uitdagingen het hoofd te bieden. Tegelijkertijd bouwen we voort op de stevige fundamenten van onze complementaire gevestigde activiteiten die wereldwijd marktleider zijn in hun respectieve sectoren. Zij vormen het fundament van een sterke kasstroom en rendement, evenals van onze uitgebreide kennis en ervaring. Dit onderbouwt onze ambitie om dit succes te herhalen voor onze activiteiten in batterijmaterialen."


Conference call en live audio webcast

Vandaag om 08:15 CEST vindt een conference call en audio webcast plaats onder leiding van Bart Sap, CEO en Wannes Peferoen, CFO

  • Conference call
    • Belangrijk: deelnemers moeten vooraf registreren om de inbelgegevens per e-mail te ontvangen.
    • Klik hier om u aan te melden voor de conference call.
    • Vul het registratieformulier in waarop u een bevestigingsmail ontvangt met de informatie om deel te nemen aan de conference call (pincode en telefoonnummer per land). Een herinnering zal 15 minuten voor aanvang van het evenement worden verzonden.


Financiële kalender

26 juli 2024 - Persbericht halfjaarresultaten 2024. Op dezelfde dag organiseert de Groep een webcast en conference call voor analisten en beleggers.


Umicore profiel

Umicore is de circulaire materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, scheikunde en metallurgie een concreet verschil maken. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier business groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke business group is georganiseerd in marktgerichte business units die materialen en oplossingen aanbieden die toonaangevend zijn in nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar in het dagelijks leven.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De doorgedreven doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - vloeit voort uit de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt aan haar missie: Materials for a better life.

De industriële en commerciële activiteiten en de O&O-activiteiten van Umicore zijn over de hele wereld verspreid om haar wereldwijde klantenbasis met meer dan 11.500 werknemers zo goed mogelijk te dienen. De Groep genereerde inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,9 miljard (omzet van € 18,3 miljard) in 2023.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans+32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
Benoît Mathieu  +32 2 227 73 72benoit.mathieu@umicore.com
Adrien Raicher+32 2 227 74 34adrien.raicher@umicore.com

Media Relations 

Marjolein Scheers+32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com
Caroline Jacobs+32 2 227 71 29caroline.jacobs@eu.umicore.com

  

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore . Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot deel buiten de controle van Umicore vallen. Indien één of meer van deze risico’s, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zou(den) voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt noch Umicore , noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Conferentiegesprek en webcast disclaimer

De door Umicore georganiseerde teleconferentie en webcast worden opgenomen. De audio- en visuele opname van de live conference call en webcast omvat alle documenten en materialen die uitgewisseld of bekeken worden tijdens de live gebeurtenis, vragen die gesteld worden door deelnemers tijdens de live gebeurtenis, en het transcript. Dergelijke opnames zullen door Umicore worden bewaard en kunnen nadien door Umicore worden gedeeld met andere geïnteresseerde partijen of door Umicore worden gebruikt in het publieke domein, telkens met de bedoeling om geïnteresseerde partijen gelijke toegang tot informatie en een gelijk speelveld te bieden. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die in de opname zijn opgenomen, zijn legitieme belangen en u wordt dus niet gevraagd om uitdrukkelijk in te stemmen met een dergelijke verwerking. Deelnemers die niet opgenomen willen worden, hebben de mogelijkheid om hun microfoon uit te zetten, hun webcam uit te schakelen en/of geen bijdrage te leveren. Alle persoonlijke gegevens die in de opname worden opgenomen, zullen door Umicore worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op onze website www.umicore.com. Als u vragen hebt over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met de Data Protection Manager van Umicore via data_protection@umicore.com. “ Umicore ” verwijst naar Umicore , NV, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Broekstraat 31, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer 401.574.852.


1 Voornamelijk als gevolg van een terugboeking van een voorziening voor terugroepingen van autofabrikanten.

2 Umicore ’s verwachte inkomsten voor de Battery Materials activiteiten, zoals meegedeeld in het persbericht van de jaarresultaten 2023.

3 Met inbegrip van een eenmalige positieve impact van € 50 miljoen, voornamelijk als gevolg van een terugboeking van een voorziening voor terugroepingen van autofabrikanten.

4 Dit in vergelijking met de aanvankelijk verwachte aangepaste EBITDA voor de Groep van € 900 miljoen tot € 950 miljoen.

5 De kapitaaluitgaven zijn exclusief de niet-terugvorderbare overheidssubsidies en de kapitaalinbreng van Umicore in joint ventures.