NGS Group AB: NGS Group AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017

   

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 156,0 MSEK (147,0), en ökning med 6,1% (13,2).
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 10,2 MSEK (10,2), rörelsemarginal 6,6% (7,0).
 • Periodens resultat för första kvartalet uppgick till 8,0 MSEK (7,8).
   
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till 3,53 SEK (3,65).
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 23,6 MSEK (26,9). Outnyttjad check­kredit uppgick till 20,0 MSEK (20,0).
 • Koncernens soliditet uppgick till 72% (67%).
 • Från och med 2017 genomförs en förändring av segmentsredovisningen i linje med NGS strategi. Den nya segmentsredovisningen består av två segment, Bemanning och Ledarförsörjning.

           
Väsentliga händelser under första kvartalet:

 • Under kvartalet har nya ramavtal avseende socionombemanning tecknats med Täby kommun, Solna stad, Nacka kommun, Lidingö stad samt Vaxholm kommun. Avtal om läkarbemanning har tecknats med Region Kalmar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • NGS fortsätter att utveckla sin verksamhet inom socialtjänsten genom förvärv av konsult­bolaget Socionomuthyrning i Sverige AB. Avtalet ingicks den 28 mars 2017 och aktierna tillträddes den 2 maj 2017. Under 2016 hade bolaget en nettoomsättning om 23,9 MSEK med ett rörelseresultat om 3,2 MSEK. Bolagets verksamhet kommer att redovisas i NGS koncernens finansiella rapportering från och med andra kvartalet 2017.

  Socionomuthyrning har nyligen tecknat ramavtal med Stockholms Stad om socionom­bemanning.
 • NGS har utökat den beviljade checkräkningskrediten till 50,0 MSEK (20,0).

VD-kommentar


2017 inleddes med ett kvartal med fortsatt stabil efterfrågan. Under årets första kvartal nådde vi 6,1 procents tillväxt med en rörelse­marginal om 6,6 procent, vilket är strax under vårt långsiktiga mål om 7 procent.

I och med 2017 redovisar NGS enligt två segment, Bemanning och Ledarförsörjning. Förändringen är gjord för att bättre spegla NGS verksamhet av idag och framåt. Inom segment Bemanning återfinns våra verksamheter inom vård, skola och socionom­bemanning.  Under kvartalet har vi haft tillväxt inom den svenska sköterske­bemanningen medan läkarbeman­ningen varit i nivå med förra året. Vår verksamhet inom skolan har fortfarande utmaningar vad gäller tillgång på personal och tappar jämfört med första kvartalet 2016. Detta påverkar både vår tillväxt och vår rörelse­marginal negativt.  Rörelsemarginalen påverkas också av de pressade nivåerna inom delar av läkar­bemanningen.

Vår socionomverksamhet som är i sin uppstartsfas utvecklas positivt och i och med att vi tillträdde vårt senaste förvärv, Socionom­uthyrning i Sverige AB, den 2 maj ser vi fram emot att denna nya del inom NGS tar fart under andra kvartalet. Vi har vunnit flera viktiga avtal inom socionombemanning under årets första månader och ser en tydlig trend att dessa tjänster börjar upphandlas på samma systematiska sätt som vård och skola. Med bra avtal på attraktiva orter har vi en god grund att växa vidare från. Sättet att bedriva verksamhet genom upphandlade ramavtal inom offentlig sektor följer också vår strategi att vara en långsiktig leverantör.

Segment Ledarförsörjning innefattar idag vår affär inom området ekonomi där vi är verksamma inom rekrytering och interims­lösningar av chefer och specialister. Vi ser en långsiktig, strukturell efterfrågan inom detta segment och har ett tydligt mål att växa denna lönsamma del inom NGS, både organiskt samt via kompletterande förvärv.

Inom samtliga våra områden fortsätter efterfrågan på våra tjänster att vara mycket god och vår utmaning är som tidigare att hitta rätt personal till alla våra uppdrag.

Ingrid Nordlund - Verkställande direktör

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan­stående kontaktpersons försorg, för offentlig­­­görande den 4 maj 2017 kl 08:25. Delårs­rapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hem­sida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28
NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128
Holländargatan 13, 111 36 Stockholm
Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se

Rapport NGS Group AB Q1 2017This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NGS Group AB via GlobeNewswire

HUG#2101519