ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2022

Lochem, 1 november 2022                               

ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2022

Kernpunten derde kwartaal 20221:

  • Volume Total Feed2: daling van -7,2%; daling vooral in de varkens- en leghennensector
    Waarvan mengvoer: daling van -9,1%
  • Brutowinst: stijging met 8,3%
  • Onderliggende EBITDA: daling van -17,3%; hogere kosten konden niet volledig worden doorberekend in de keten

1 Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2022 worden vergeleken met het derde kwartaal 2021, tenzij anders vermeld
2 ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)

Roeland Tjebbes, CFO van ForFarmers :
“De volatiele marktomstandigheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de uitzonderlijk langdurige warme zomerperiode zijn bepalend geweest voor de daling van het resultaat in het derde kwartaal. We konden de hogere energie- en vrachttransportkosten, als gevolg van de lage waterstanden in de rivieren, niet voldoende doorberekenen. Vooral varkens- en leghennenhouders hadden te maken met de (financiële) gevolgen van dierziekten, wat we merkten door dalende volumes in deze sectoren. In Polen realiseerden we echter wederom verdere volumegroei, vooral aan vleeskuikenhouders en ook in de herkauwerssector in Nederland en het Verenigd Koninkrijk nam onze afzet toe. Grondstofprijzen lagen in dit kwartaal wat lager dan in het tweede kwartaal. Dit was voor alle veehouders positief, maar voor varkenshouders nog niet voldoende. Zij leden in het algemeen nog steeds verlies. De stijging van onze brutowinst was niet voldoende om de hogere bedrijfslasten te dekken, waarin we ons geconfronteerd zagen met nagenoeg twee keer zo hoge energiekosten. Daardoor was de geconsolideerde onderliggende EBITDA een paar miljoen lager dan een jaar eerder. Op kwartaalbasis vertaalt zich dit in een relatief hoog percentage. Exclusief de hogere energiekosten zou de onderliggende EBITDA in het derde kwartaal van 2022 vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode, ongeveer gelijk gebleven zijn.
Onze markten zijn en blijven naar alle waarschijnlijkheid volatiel. In dergelijke uitdagende markten zijn we ons terdege bewust dat wij kunnen steunen op trouwe klanten en toegewijde medewerkers. Zij maken het verschil en daar zijn wij dankbaar voor. We blijven ons inzetten voor onze klanten en overige stakeholders en zullen op 17 november aanstaande meer inzicht geven in hoe we voornemens zijn dat de komende jaren te doen. Bovendien hopen we binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over de geplande joint venture met 2Agriculture in het Verenigd Koninkrijk, waarmee we onze positie in de pluimveesector verder versterken.”

Lees het volledige persbericht op de website of download het bestand onderaan dit bericht.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa € 2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

Bijlage