Solvac NV : Nettoresultaat stijgt met 8,3 % tegenover 2016

  1. Het statutaire nettoresultaat van Solvac nv is voor 2017 met 8,3% gestegen tegenover voor 2016 (zie punt 3 pagina 2).   De kasopbrengsten [1], gevoed door de dividenden uit de participatie in Solvay , bedragen 112,1 miljoen EUR tegenover 107,3 miljoen EUR in 2016. Dit vertegenwoordigt een stijging van 4,5%, voornamelijk door de toename van de dividenden van Solvay zoals opgenomen in de volgende tabel: 
Miljoen EUR 2016 2017
  Solvay dividend per aandeel - januari (in EUR) 1,3600 1,3200
  Aantal Solvay -aandelen in bezit van Solvac (in miljoen) 32,5 32,5
Solvay dividend uitbetaald in januari (in miljoen EUR) (a) 44,2 [2] 42,9
  Solvay dividend per aandeel - mei (in EUR) 1,9400 2,1300
  Aantal Solvay -aandelen in bezit van Solvac (in miljoen) 32,5 32,5
Solvay dividend uitbetaald in mei (in miljoen EUR) (b) 63,1 69,2
Kasopbrengsten (a) + (b) 1 107,3 112,1
Operationele  kosten -1,5 -1,2
Kosten van schulden -4,1 -4,2
Financieel resultaat 1 101,7 106,7


Voor zover de jaarrekening dit toelaat, bepaalt de Raad van Bestuur op basis van de kasopbrengsten, en na dekking van de kosten (voornamelijk financiële lasten), de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen.

  1. De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde jaarrekening van Solvac afgesloten op 31 december 2017. De rekeningen werden onderworpen aan het nazicht van de Commissaris. Ze werden opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen.

Geconsolideerde jaarrekening

Miljoen EUR 2016 2017
Winst uit investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 195,6 333,8
Operationele lasten -1,5 -1,2
Rentekosten en soortgelijke kosten -4,1 -4,2
Nettoresultaat 190,0 328,4
Nettoresultaat per aandeel (EUR) gewoon en verwaterd 1 8,9 15,4

1 Het nettoresultaat per aandeel en het verwaterde nettoresultaat per aandeel zijn gelijk.  Het gemiddelde aantal aandelen voor de berekening van het resulaat bedraagt 21.375.033 in 2016 en in 2017.

Op 31 december 2017 boekt Solvac een geconsolideerd nettoresultaat van 328,4 miljoen EUR (hetzij 15,4 EUR per aandeel), tegenover 190,0 miljoen EUR (hetzij 8,9 EUR per aandeel) in 2016, voornamelijk ten gevolge van de evolutie van de winst overeenkomstig de vermogensmutatiemethode van Solvay .

3.     De Raad van Bestuur maakt volgende resultaten bekend voor Solvac nv in 2017 :

In duizend EUR   2016 2017  
Financieel resultaat   101.850 109.905  
Bedrijfsresultaat   -1.499 -1.236  
Resultaat voor belastingen   100.351 108.669  
Nettoresultaat   100.351 108.669  
Bruto beloning van het kapitaal   102.600 107.303  
Overgedragen saldo   -2.249 1.366  


Het nettoresultaat 2017 bedraagt 108,7 miljoen (tegenover 100,4 miljoen EUR in 2016) en vloeit voort uit de stijging van de dividenden per aandeel die door Solvay zijn uitgekeerd of toegezegd.

  1. Er werden reeds twee dividendvoorschotten uitgekeerd, respectievelijk op 25 augustus 2017 en op 28 december 2017. De tweede betaling geldt in principe als saldo en moet nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. In totaal hebben alle aandelen in 2017 een brutovergoeding ontvangen die 4,6% meer bedraagt ten opzichte van 2016:
EUR 2016 2017  
Brutodividend per aandeel 4,80 5,02  
  1. De Raad van Bestuur van Solvay heeft op 27 februari 2018 beslist om op 23 mei 2018 het saldodividend van het boekjaar 2017 te betalen ten belope van 2,22 EUR bruto per aandeel.

Rekening houdend met het interimdividend van 1,38 EUR dat in januari 2018 werd betaald, komt het brutodividend van Solvay op 3,60 EUR per aandeel voor het boekjaar 2017, wat een dividendgroei geeft van 4,3 % vergeleken met een dividend van 3,45 EUR voor 2016.

  

OPMERKINGEN

 

1. Verslag van de commissaris

Deloitte bevestigt dat haar werkzaamheden ter controle van de geconsolideerde jaarrekening van Solvac nv, opgesteld in overeenstemming met de internationale normen voor financiële verslaggeving zoals goedgekeurd door de Europese Unie evenals in overeenstemming met de in België geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, ten gronde zijn voltooid. Deloitte bevestigt dat de financiële informatie vermeld in onderhavig persbericht geen verdere toelichting vereist en dat deze overeenstemt met de geconsolideerde jaarrekening van Solvac nv. Het volledige auditverslag van de geconsolideerde jaarrekening, evenals het volledige verslag van de Commissaris over de audit van de jaarlijkse financiële informatie zal verschijnen in het jaarverslag 2017 dat op 6 april 2018 op de website zal worden bekendgemaakt (www.solvac.be).

 

2. Inhoud

Onderhavig persbericht bevat gereglementeerde informatie en is opgesteld in overeenstemming met de geldende IFRS-normen. De analyse van de risicobeheersing verschijnt in de bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekening alsook in het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op de website op 6 april 2018 (www.solvac.be).

 

3. Solvac-aandelen

  2016 2017  
Aantal uitgegeven aandelen aan het einde van de periode 21.375.033 21.375.033  
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de winst per aandeel (op basis van de IFRS) 21.375.033 21.375.033  
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel (op basis van de IFRS) 21.375.033 21.375.033  

 

4. Verklaring van de verantwoordelijke personen

M. JP. Delwart, Voorzitter van de Raad van Bestuur, et M. B. de Laguiche, Afgevaardigd Bestuurder van Solvac, verklaren dat, voor zover zij weten:

a) de financiële gegevens, opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudkundige standaarden, een waarheidsgetrouw beeld biedt van het patrimonium, de financiële toestand en de resultaten van de Solvac-groep (geconsolideerd) en van Solvac nv (statutair) ;

b) het verslag een waarheidsgetrouw beeld geeft van de belangrijke gebeurtenissen tijdens het boekjaar 2017 en van hun invloed op de financiële gegevens ;

c) er geen transacties met verbonden partijen waren.

 

Belangrijke data voor de financiële communicatie

· 6 april 2018: Publicatie van het jaarverslag 2017 op www.solvac.be

· 8 mei 2018: Gewone Algemene Vergadering om 14u30

· 31 juli 2018: Resultaat van het 1ste semester 2018 en aankondiging van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2018

· 24 augustus 2018: Uitbetaling van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2018

· 13 december 2018: Aankondiging van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2018 

· 28 december 2018: Uitbetaling van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2018 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

SOLVAC N.V.

Investor Relations

Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel

Tel.: 32/2/639 66 30

Fax: 32/2/639 66 31

E-mail: Investor.relations@solvac.be

Cette version est également disponible en français - This press release is also available in English
[1] Solvac maakt gebruik van specifieke niet-IFRS prestatie-indicatoren die hier worden gedefinieerd:

  • De kasopbrengsten stemmen overeen met de inkomsten die over de periode werden geïnd. Deze worden bepaald als de kasstroom verkregen door de betaling van de dividenden ontvangen van Solvay
  • Onder 'Financieel resultaat' wordt verstaan: de kasopbrengsten verminderd met de renten en de andere (financiële/operationele) opbrengsten en lasten. Op basis van deze indicator bepaalt de Raad van Bestuur de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen.  Zie detail in berekening in note 14, pagina 15 van dit huidige persbericht.

[2] Overeenkomstig de grondslagen voor financiële verslaggeving, werd het dividend op de 6.932.858 aandelen die in december 2015 en januari 2016 werden verworven, geboekt door ze in mindering te brengen van de aankoopprijs en niet als financiële producten omwille van het feit dat het dividend impliciet deel uitmaakte van de aanschaffingswaarde.  Dit vertegenwoordigt dus een bedrag van 9,4 miljoen EUR dat niet is opgenomen in de financiële opbrengsten, maar wel in de kasopbrengsten van 2016.


Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c086557b-30b1-4e95-85fe-2f8f013dd64c