KBC Ancora: Halfjaarlijks financieel verslag 2017/2018

Gereglementeerde informatie, Leuven, 26 januari 2018 (17.40 CET)

Halfjaarlijks financieel verslag 2017/2018

In het eerste halfjaar van boekjaar 2017/2018 realiseerde KBC Ancora een winst van 68,8 miljoen euro ten opzichte van een winst van 67,2 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Deze toename van het resultaat met 1,6 miljoen euro is hoofdzakelijk het gevolg van een daling van de interestlasten met 1,7 miljoen euro.

Verkorte financiële overzichten en toelichting[1]

Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2017/2018

  1H boekjaar

(in 000 euro)
2017/2018 p.a.
(in euro)
1H boekjaar

(in 000 euro)
2016/2017
p.a.
(in euro)
Opbrengsten 77.595 0,99 77.567 0,99
Dividenden uit financiële vaste activa 77.516 0,99 77.516 0,99
Andere opbrengsten 79 0,00 51 0,00
Kosten -8.777 -0,11 -10.379 -0,13
Kosten van schulden -7.576 -0,10 -9.274 -0,12
Diensten en diverse goederen -1.200 -0,02 -1.104 -0,01
Andere kosten 0 0,00 0 0,00
Resultaat na belastingen 68.818 0,88 67.189 0,86
Aantal aandelen uitgegeven*   78.301.314   78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een positief resultaat van 68,8 miljoen euro, of 0,88 euro per aandeel, ten opzichte van een winst van 67,2 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.
De resultaatscomponenten bestonden hoofdzakelijk uit het interim-dividend van KBC Groep (77,5 miljoen euro), rentekosten op schulden (7,6 miljoen euro) en operationele werkingskosten (1,2 miljoen euro).


Balans per 31.12.2017

(in 000 euro) 31.12.2017 *30.06.2017
BALANSTOTAAL 3.174.630 3.098.303
Activa    
Vaste activa 3.088.253 3.088.253
  Financieel vast actief 3.088.253 3.088.253
Vlottende activa 86.378 10.050
Passiva    
Eigen vermogen 2.790.450 2.721.632
  Geplaatst kapitaal 2.021.871 2.021.871
  Wettelijke reserve 48.693 48.693
  Onbeschikbare reserves 650.117 650.117
  Overgedragen resultaat 950 950
  Resultaat van de periode 68.818 0
Schulden 384.180 376.671
  Schulden > 1 jaar 375.000 375.000
  Schulden < 1 jaar 179 239
  Overlopende rekeningen 9.001 1.432

* De balans per 30.06.2017 is een balans na resultaatverwerking.

Het balanstotaal bedroeg 3,17 miljard euro, 76,3 miljoen euro meer dan per einde boekjaar 2016/2017.

Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd op 77.516.380.

Het eigen vermogen steeg met 68,8 miljoen euro, i.e. het positief resultaat van de eerste zes maanden van het lopende boekjaar. De schulden namen met 7,5 miljoen euro toe, door proratering van interestlasten gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.

Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 2017/2018

Toelichting over de eerste helft van het lopende boekjaar 2017/2018

Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2017/2018

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een positief resultaat van 68,8 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 67,2 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

Dit resultaat werd in hoofdzaak beïnvloed door volgende elementen:

  • dividendinkomsten voor een bedrag van 77,5 miljoen euro. KBC Groep keerde in november 2017 een interim-dividend uit van 1 euro per KBC Groep-aandeel.
  • interestlasten ten belope van 7,6 miljoen euro. Doordat een lening van 175 miljoen euro, die in mei 2017 op vervaldag zou komen, in 2015 anticipatief werd verlengd voor een periode van twee jaar aan een lagere rentevoet, daalden de interestlasten met 1,7 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode van het vorige boekjaar.
  • operationele werkingskosten, die 1,2 miljoen euro bedroegen, 0,1 miljoen euro meer dan in dezelfde periode van het vorige boekjaar. De recurrente werkingskosten bestonden in hoofdzaak uit de kosten gemaakt binnen de kostendelende overeenkomst met Cera (0,9 miljoen euro). Daarnaast werden gebruikelijke kosten gemaakt in het kader van ondermeer de beursnotering (0,1 miljoen euro) en het zaakvoerderschap (0,1 miljoen euro).

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de afgelopen zes maanden (77.516.380 KBC Groep-aandelen). KBC Ancora bezit 0,99 KBC Groep-aandeel per uitstaand KBC Ancora-aandeel. De gemiddelde boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bedraagt 39,84 euro per aandeel.

De netto-schuld van KBC Ancora bedroeg 3,80 euro per aandeel op 31 december 2017, een daling van 0,88 euro per aandeel ten opzichte van 30 juni 2017. Deze daling van de netto-schuld is hoofdzakelijk het gevolg van het interim-dividend dat KBC Groep uitkeerde in november 2017. Gegeven de intentie van KBC Ancora om een (interim-)dividend uit te keren begin juni 2018, zal de netto-schuld in de tweede jaarhelft opnieuw toenemen.

De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel kwam op 31 december 2017 dus overeen met de beurskoers van 0,99 KBC Groep-aandeel minus 3,80 euro.
Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 31 december 2017 (71,11 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 66,59 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (52,49 euro) met een discount van 21,2% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van KBC Ancora ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora
(januari - december 2017)
Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (januari - december 2017)
       

Beschrijving voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar

Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren. Terzake wordt verwezen naar de beschrijving van de risico's in het meest recente jaarverslag (pg. 19).

KBC Groep rapporteerde over de eerste negen maanden van 2017 een nettoresultaat van 2,18 miljard euro. Op 22 februari 2018 maakt KBC Groep haar jaarresultaat over boekjaar 2017 bekend.
KBC Groep bevestigde om bij haar dividendbeleid een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de uitstaande Additional Tier 1-instrumenten) van ten minste 50% van de geconsolideerde winst te hanteren. Aansluitend op haar jaarvergadering in mei 2018 zal KBC Groep een finaal dividend uitkeren, dat samen met het (in november 2017 uitbetaalde) interim-dividend het totaal dividend van het boekjaar 2017 vormt. 
                                                                                                                          
Naast een finaal dividend van KBC Groep, zal het resultaat van KBC Ancora in de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar (2017/2018) in hoofdzaak bestaan uit interestlasten en de gebruikelijke beperkte operationele kosten (kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera, kosten in het kader van de beursnotering en kosten in het kader van het zaakvoerderschap).

Behoudens onvoorziene omstandigheden zal KBC Ancora het boekjaar 2017/2018 met een positief resultaat afsluiten. KBC Ancora heeft de intentie om haar recurrent resultaat, na aanleg van de wettelijke reserve, uit te keren als interim-dividend. Het bedrag en de betaaldatum van het interim-dividend zullen bekend gemaakt worden op 25 mei 2018 (17.40 CEST).

Verklaring van de verantwoordelijke personen

"Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover ons bekend,

  1. de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van KBC Ancora,
  2. het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar."

Informatie over de externe controle

De commissaris beoordeelde de tussentijdse financiële informatie. Het commissarisverslag werd in bijlage in extenso opgenomen.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,5% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC -groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
25 mei 2018 (17.40 CEST)                  Bekendmaking bedrag en betaaldatum interim-dividend
31 augustus 2018                                 Jaarlijks communiqué boekjaar 2017/2018
25 september 2018 (17.40 CEST)       Jaarverslag 2017/2018 beschikbaar
26 oktober 2018                                   Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be


Bijlage : uitgebreide balans en resultatenrekening met vergelijkende cijfers

(in 000 euro) 31.12.2017 30.06.2017
BALANSTOTAAL 3.174.630 3.098.303
     
Activa    
Vaste activa 3.088.253 3.088.253
Financiële vaste activa 3.088.253 3.088.253
  Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 3.088.253 3.088.253
  Deelnemingen 3.088.253 3.088.253
     
Vlottende activa 86.378 10.050
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 12 20
Liquide middelen 86.366 10.025
Overlopende rekeningen 0 5
     
Passiva    
Eigen vermogen 2.790.450 2.721.632
Kapitaal 2.021.871 2.021.871
  Geplaatst kapitaal 2.021.871 2.021.871
Reserves 698.810 698.810
  Wettelijke reserve 48.693 48.693
  Onbeschikbare reserves 650.117 650.117
Overgedragen resultaat 950 950
Winst/verlies van de periode 68.818 n.v.t.
     
Schulden 384.180 376.671
Schulden > 1 jaar 375.000 375.000
  Financiële schulden 375.000 375.000
  Kredietinstellingen 375.000 375.000
Schulden < 1 jaar 179 239
  Handelsschulden 110 166
  Leveranciers 110 166
  Schulden mbt belastingen,
  bezoldigingen en sociale lasten
0 0
  Belastingen 0 0
  Overige schulden 70 73
Overlopende rekeningen 9.001 1.432


(in 000 euro) 01.07.2017-31.12.2017 01.07.2016-31.12.2016
RESULTAAT 68.818 67.189
     
Kosten 8.777 10.379
Kosten van schulden 7.576 9.274
Andere financiële kosten 0 0
Diensten en diverse goederen 1.200 1.104
Diverse lopende kosten 0 0
     
Opbrengsten 77.595 77.567
Opbrengsten uit financiële vaste activa 77.516 77.516
  Dividenden 77.516 77.516
Andere financiële opbrengsten 0 0
Andere lopende opbrengsten 79 51


Verslag van de commissaris aan de statutaire zaakvoerder van KBC Ancora Comm VA omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2017

Inleiding

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde verkorte balans van KBC Ancora Comm VA per 31 december 2017, alsmede van de resultatenrekening over de periode van 6 maanden die op de datum is beëindigd, evenals van de toelichtingen ("de tussentijdse verkorte financiële informatie"). Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte financiële informatie in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor de tussentijds verkorte financiële informatie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse verkorte financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Reikwijdte van een beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit". Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het vragen van inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij dan ook geen controle-oordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2017 niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor de tussentijds verkorte financiële informatie.

Brussel, 26 januari 2018

KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door

Olivier Macq
Bedrijfsrevisor
[1]               KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).
Voor een uitgebreide balans en resultatenrekening: zie bijlage.


Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8ee38a3-ce88-4882-833e-14f9f8ecf2b8