ABN AMRO rapporteert bescheiden verlies van EUR 54 miljoen over eerste kwartaal

ABN AMRO rapporteert bescheiden verlies van EUR 54 miljoen over eerste kwartaal

  • Nettoverlies van EUR 54 miljoen, inclusief de in Q1 geboekte AML-schikking van EUR 480 miljoen
  • Operationeel resultaat in lijn met voorgaande kwartalen; netto vrijval kredietvoorzieningen van EUR 77 miljoen
  • Nederlandse economie doorstaat de coronacrisis nog steeds relatief goed; opleving verwacht in tweede helft van het jaar
  • Cost-of-risk voor het jaar (exclusief CIB non-core) op of onder de door de cyclus guidance van 25-30 basispunten
  • Marktaandeel hypotheken steeg naar 17%, een weerspiegeling van onze sterke operationele capaciteit
  • Sterke kapitaalpositie; Basel III CET1 ratio van 17,4% (Basel IV boven 15%)
  • Basel IV drempel van 15% voor inkoop eigen aandelen wordt bij Q4 2021 herijkt; staan klaar om dividend 2019 uit te keren

Robert Swaak, CEO:

Vorige maand hebben we een schikking van EUR 480 miljoen met het Openbaar Ministerie aanvaard als uitkomst van het AML-onderzoek naar ABN AMRO Bank N.V. in Nederland. We zijn volledig gecommitteerd aan ons gematigd risicoprofiel en onze rol als poortwachter. Door de schikking kunnen we ons nu richten op de toekomst en op het realiseren van onze strategische prioriteiten en financiële doelstellingen. Ons marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie steeg naar 17% in Q1 2021; een weerspiegeling van onze sterke operationele capaciteit en waardering door onze klanten. We boekten goede voortuitgang bij de afbouw van de niet-kernactiviteiten van CIB, ondersteund door de onlangs aangekondigde verkoop van een deel van onze Trade & Commodity Finance portefeuille.

We blijven de bank door het Covid-19 tijdperk loodsen en steunen onze klanten waar mogelijk. De Nederlandse economie doorstaat de coronacrisis nog steeds relatief goed, ondersteund door overheidsprogramma’s. We verwachten later dit jaar een sterke economische opleving als de lockdown-maatregelen worden versoepeld, mits het vaccinatieprogramma gestaag blijft vorderen.

Exclusief de AML-schikking van EUR 480 miljoen, die in het eerste kwartaal is geboekt, rapporteerden we een nettowinst van EUR 426 miljoen. Het operationele resultaat was in lijn met voorgaande kwartalen. De netto rentebaten staan nog steeds onder druk door de aanhoudend lage spaarmarges en de lagere volumes in de zakelijke kredietportefeuille als gevolg van de verdere afbouw van de niet-kernactiviteiten van CIB. We realiseerden de eerste kostenreducties richting ons doel om in 2024 kostenbesparingen van EUR 700 miljoen te bereiken. Met ons AML-programma liggen we op schema; we herbevestigen onze overall guidance voor de kosten. De kredietvoorzieningen over het eerste kwartaal laten een netto vrijval van EUR 77 miljoen zien terwijl de kredietkwaliteit stabiel bleef en de overheid haar steunmaatregelen voortzette. Op basis van de huidige economische vooruitzichten verwachten we over 2021 voor de bank (exclusief CIB non-core) een cost-of-risk op of onder de door de cyclus guidance van 25-30 basispunten. De voorzieningen voor de niet-kernactiviteiten van CIB blijven onzeker maar zullen naar verwachting significant lager zijn dan vorig jaar.

Onze kapitaalpositie bleef heel sterk, met een Basel III CET1 ratio van 17,4% (Basel IV boven 15%) na absorptie van de schikking met het Openbaar Ministerie en afronding van de zogenaamde ‘targeted review of internal models’. De Basel IV drempel voor de aankoop van eigen aandelen, momenteel op 15%, wordt bij Q4 2021 herijkt. We staan klaar om het 2019 dividend uit te keren, mits de ECB voorwaarden dit toelaten.

Kerncijfers en indicatoren
(in EUR miljoen)
Q1 2021 Q1 2020 Mutatie Q4 2020 Mutatie
Operationele baten 1.847 1.924 -4% 1.800 3%
Operationele lasten 1.843 1.300 42% 1.401 32%
Operationeel resultaat 4 624 -99% 400 -99%
Voorzieningen op financiële instrumenten -77 1.111   220  
Belastingen 135 -92   126 7%
Winst/(verlies) over de periode -54 -395 86% 54  
           
Cost/income ratio 99,8% 67,6%   77,8%  
Rendement op gemiddeld eigen vermogen -1,6% -8,7%   0,7%  
CET1 ratio 17,4% 17,3%   17,7%  


ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior Press Officer
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Ferdinand Vaandrager
Head of Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

 

Bijlage