Dexia: Een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV keurt de omzetting van preferente aandelen van de vennootschap en de uitgifte van winstbewijzen aan de Staten goed

Een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV kwam op 7 december 2017 bijeen en verleende haar goedkeuring aan het voorstel tot omzetting van de preferente aandelen waarop de Belgische en Franse Staat in 2012 hebben ingetekend, alsook aan de uitgifte van winstbewijzen[1].

In het kader van deze omzetting[2] worden alle op 31 december 2012 uitgegeven preferente aandelen die door de Belgische en Franse Staat worden aangehouden, omgezet in gewone aandelen, volgens een omzettingsratio van 14,446 gewone aandelen (dit zijn de huidige aandelen van categorie A) tegen één preferent aandeel (huidige aandelen van categorie B). Bovenop deze gewone aandelen, worden winstbewijzen met Contingent Liquidation Rights (CLR) toegekend aan de Belgische en Franse Staat. Deze CLR vertegenwoordigen niet het kapitaal van Dexia , maar geven de Staten recht op de preferentiële uitkering, bij de vereffening van Dexia , na verrekening van de schulden en lasten, van een bedrag van 440 miljoen euro per jaar vanaf 1 januari 2018 tot de datum van invereffeningstelling. Dit recht op een preferentiële uitkering in geval van vereffening kan slechts één keer worden uitgeoefend, naar aanleiding van de vereffening van Dexia .

Het omzettingsplan dat de buitengewone algemene vergadering van vandaag heeft goedgekeurd, past in het kader van het geordende resolutieplan van Dexia , dat door de Europese Commissie op 28 december 2012 werd goedgekeurd. Het wordt opgezet om zich te schikken naar de eisen van de bankreglementering. Het omzettingsplan heeft in het bijzonder de volgende twee doelstellingen:

  • enerzijds zorgen dat Dexia NV de kapitaalratio's naleeft die de Europese Centrale Bank (ECB) oplegt in haar beslissing van 8 december 2016;
  • anderzijds zorgen voor de continue naleving van de vereisten betreffende "burden sharing" die de Europese Commissie oplegt in haar beslissing van 28 december 2012 in het kader van de reglementering inzake staatssteun die, ter herinnering, tot doel heeft dat elke eventuele verbetering van de financiële situatie van Dexia eerst en vooral de Staten ten goede komt[3].

Het werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 19 september 2017. Anderzijds gaf de ECB haar akkoord op 27 november 2017 om de gewone aandelen die voortkomen uit de omzetting als tier 1-kernkapitaalinstrumenten te behandelen.

Het maatschappelijke kapitaal van Dexia NV bedraagt nu vijfhonderd miljoen euro (EUR 500 000 000,00), vertegenwoordigd door 420 134 302 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
[1]Cf. persbericht Dexia van 19 september 2017, beschikbaar op www.dexia.com.

[2]Cf. persberichten Dexia van 18 oktober en 20 november 2017, beschikbaar op www.dexia.com.

[3] Cf. besluit van de Europese Commissie van 28 december 2012 betreffende de staatssteun ten gunste van Dexia , DBB/Belfius en DMA, para. 101.