Dexia : Dexia gaat over tot de oproeping van een buitengewone algemene vergadering om zich uit te spreken over de terugtrekking van zijn aandelen uit de handel op Euronext Brussels

Voorwetenschap en gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 10 september 2019 - 8u00

Dexia gaat over tot de oproeping van een buitengewone algemene vergadering om zich uit te spreken over de terugtrekking van zijn aandelen uit de handel op Euronext Brussels

Op 9 september 2019 besliste de raad van bestuur van Dexia om op 16 september 2019 een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV bijeen te roepen die zal worden gehouden op woensdag 16 oktober 2019, om te beslissen over de uitsluiting van Dexia-aandelen van de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Indien deze uitsluiting wordt goedgekeurd, stelt de raad ook voor om de gedematerialiseerde vorm van de aandelen te schrappen en zo het administratieve beheer van Dexia te vereenvoudigen. Naar aanleiding van de statutenwijziging als gevolg van de schrapping van de gedematerialiseerde aandelen, stelt de raad van bestuur bovendien voor om vervroegd en vrijwillig over te gaan tot de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), overeenkomstig artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV.

Voorstel tot uitsluiting van de Dexia-aandelen van de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels

1 948 984 Dexia-aandelen zijn momenteel toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels, dat is minder dan 0,5 % van het kapitaal van Dexia. De Belgische en Franse Staat bezitten respectievelijk 52,78 % en 46,81 % van het kapitaal, voornamelijk in de vorm van aandelen op naam. De beursgenoteerde aandelen hebben de gedematerialiseerde vorm en kunnen worden omgezet in aandelen op naam.

De uitsluiting wordt aan de algemene vergadering voorgesteld overeenkomstig de vereenvoudigde procedure die wordt beschreven in artikel 26, § 1, 2e lid, 2°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/UE.

Ter herinnering, sinds de geordende resolutie van de Groep een aanvang nam, hebben Dexia-aandelen geen enkel vooruitzicht op de toekenning van een dividend of een vereffeningsbonus. Het resolutieplan, dat in december 2012 door de Europese Commissie werd goedgekeurd, wordt immers ondersteund door een burden sharing-principe dat oplegt dat elke verbetering van de financiële situatie van Dexia alleen de Staten ten goede mag komen. Dit principe krijgt onder meer vorm via de winstbewijzen met “Contingent Liquidation Rights (CLR)” die door de Belgische en Franse Staat worden aangehouden. Deze CLR vertegenwoordigen niet het kapitaal, maar geven de Staten recht op een preferentiële uitkering. Dat recht kan één keer worden uitgeoefend bij de vereffening van de vennootschap.

De raad van bestuur oordeelt dat de intrekking van de notering in het belang is van de vennootschap, gezien de kosten die deze notering met zich brengt en de verminderde liquiditeit.

Voorwaardelijk voorstel tot schrapping van gedematerialiseerde aandelen

Onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding van de uitsluiting door Euronext Brussels stelt de raad van bestuur van Dexia voor om de gedematerialiseerde vorm van de aandelen te schrappen de dag nadat de laatste verhandelingen hebben plaatsgevonden. Zodoende zal het kapitaal van Dexia alleen nog geldig vertegenwoordigd worden door aandelen op naam.

De aandeelhouders zullen zich moeten laten inschrijven in het register van aandelen op naam van Dexia, dat in elektronische vorm wordt bijgehouden zoals de statuten het bepalen. De aandeelhouders die dat wensen, zullen hierbij te gelegener tijd geholpen worden.

Het voorstel tot schrapping van de gedematerialiseerde vorm van de aandelen heeft hetzelfde doel als de uitsluiting, namelijk vereenvoudiging. Voor de aandeelhouders zal de omzetting in aandelen op naam aanvankelijk kosten meebrengen, maar zij zullen vervolgens hun aandelen zonder bewaarkosten kunnen behouden. Zij zullen bovendien de mogelijkheid blijven hebben om hun aandelen onderhands of op Euronext Expert Market te verkopen.

Voorwaardelijk voorstel tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de uitsluiting door Euronext Brussels stelt de raad van bestuur van Dexia voor om over te gaan tot de vrijwillige en vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) door wijziging van statutaire bepalingen.

Perscontacten
Persdienst – Brussel
+32 2 213 57 39
Persdienst – Parijs
+33 1 58 58 58 49
Contact investeerders
Investor Relations – Brussel
+32 2 213 57 66
Investor Relations – Parijs
+33 1 58 58 58 53

 

  Voor meer informatie: www.dexia.comBijlage