Nyrstar: Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal van 2019

Gereglementeerde informatie

Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal van 2019

26 mei 2019 om 23u45 CEST

HOOFDPUNTEN:

 • Onderliggende EBITDA van de Groep1 van EUR 15 miljoen voor het eerste kwartaal van 2019, een daling met EUR 49 miljoen tegenover het eerste kwartaal van 2018, hoofdzakelijk als gevolg van lagere grondstoffenprijzen (de prijzen voor zink, lood, zilver en goud daalden met respectievelijk 21%, 19%, 6% en 2%), hogere energieprijzen en lagere productievolumes bij alle grondstoffen.
  • Onderliggende EBITDA Metaalverwerking van EUR 12 miljoen, een daling met EUR 47 miljoen jaar op jaar, hoofdzakelijk als gevolg van de verminderde beschikbaarheid van grondstoffen en bijgevolg lagere productie van metaal en bijproducten wegens liquiditeitsbeperkingen, lagere gerealiseerde zinkverwerkingslonen met een overdracht van hoeveelheden die geprijsd werden aan de voorwaarden van 2018, lagere grondstoffenprijzen en hogere energieprijzen, deels gecompenseerd door een sterkere US dollar tegenover de euro; en
  • Onderliggende EBITDA Mijnbouw van EUR 19 miljoen, een stijging met EUR 2 miljoen jaar op jaar, als gevolg van voortgezette operationele prestatieverbeteringen in de mijnen van East Tennessee, gedeeltelijk gecompenseerd door de negatieve EBITDA bijdrage van Myra Falls, waar de activiteiten tijdelijk opgeschort werden in het eerste kwartaal van 2019 en een vermindering van gemalen erts en head grade in de mijnen in Middle Tennessee.
 • Nettoschuld, zonder de vooruitbetaling voor zink2, van EUR 1,698 miljard op het einde van het eerste kwartaal van 2019, een stijging met EUR 55 miljoen vergeleken met 31 december 2018, hoofdzakelijk als gevolg van de dalingen van het werkkapitaal sinds de winstwaarschuwing gepubliceerd aan het einde van het derde kwartaal van 2018 en gedaalde inkomsten in het eerste kwartaal 2019. Nettoschuld, met inbegrip van de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties, van EUR 1,829 miljard op het einde van het eerste kwartaal 2019, een stijging met EUR 58 miljoen vergeleken met 31 december 2018
 • Heropstart van Port Pirie Herontwikkeling vordert goed, met het aandeel residu in feed voor de nieuwe TSL-hoogoven op gemiddeld 61% in het eerste kwartaal van 2019 en 68% in april 2019, d.i. hoger dan de volledig heropgestarte doelstelling van 40%
 • De mijn in Myra Falls hervatte de activiteiten in april 2019 en naar verwachting zullen de eerste leveringen van zink in concentraat plaatsvinden in het derde kwartaal van 2019
 • Implementatie van de herstructurering van de Groep vordert conform de verwachtingen van het management de lock-up van de schuldeisers is van kracht geworden op 7 mei 2019


BELANGRIJKSTE CIJFERS

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
1e kwartaal1e kwartaal%
 20182019Verandering
Opbrengsten   
Metaalverwerking 957816(15%)
Mijnbouw7778-
Andere (77)(77)-
Groepsinkomsten957817(15%)
    
Onderliggende EBITDA   
Onderliggende EBITDA Metaalverwerking5912(79%)
Onderliggende EBITDA Mijnbouw171910%
Onderliggende EBITDA Overige en Eliminaties(12)(16)34%
Onderliggende EBITDA van de Groep6415(76%)
Onderliggende EBITDA-marge7%2%(74%)
    
Investeringen   
Metaalverwerking 2221(5%)
Mijnbouw2811(61%)
Andere ---
Investeringen Groep5032(37%)
    
Leningen en opgenomen gelden, einde periode1.5501.84419%
Min geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode199147(26%)
Nettoschuld exclusief vooruitbetaling voor zink31.3511.69826%
    
Zinkvooruitbetaling55131139%
Eeuwigdurende effecten186183-
Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink en Eeuwigdurende Effecten1.5921.82915%
    
Productie Metaalverwerking     
Zinkmetaal ('000 ton)252240(5%)
Loodmetaal ('000 ton)3937(6%)
Mijnbouwproductie   
Zink in concentraat (‘000 ton)3330(8%)
Koper in concentraat (‘000 ton)0,50,4(16%)
Zilver ('000 troy ounces)10897(10%)
Goud ('000 troy ounces)0,40,4(8%)
    
Markt4   
Zinkprijs (USD/t) 3.4212.702(21%)
Loodprijs (USD/t)2.5232.036(19%)
Zilverprijs (USD/t.oz) 16,7715,57(6%)
Goudprijs (USD/t.oz)1.3311.304(2%)
Gemiddelde wisselkoers EUR/USD1,231,14(7%)
Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD1,561,592%
    

FINANCIEEL OVERZICHT GROEP

De inkomsten over het eerste kwartaal van 2019 van EUR 816 miljoen waren 15% gedaald tegenover het eerste kwartaal van 2018, hoofdzakelijk als gevolg van lagere grondstoffenprijzen, productievolumes en verwerkingslonen, deels gecompenseerd door een sterkere US dollar tegenover de euro.

De Onderliggende EBITDA van de Groep van EUR 15 miljoen in het eerste kwartaal van 2019, een daling met 76% tegenover het eerste kwartaal van 2018, als gevolg van lagere verwerkingslonen, grondstoffenprijzen en productie hetgeen beïnvloed werd door de beschikbaarheid van grondstoffen in Metaalverwerking door liquiditeitsbeperkingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een sterkere US dollar tegenover de euro.

De investeringen waren EUR 32 miljoen in het eerste kwartaal van 2019, wat een daling is jaar op jaar van 37%, als gevolg van een aanzienlijke vermindering van investeringen in Mijnbouw van EUR 17 miljoen, met een actieve opschorting van de geplande investeringen om het liquiditeitsbeheer op korte termijn te ondersteunen terwijl de herstructurering van de groep vorderde.

De nettoschuld aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 zonder de vooruitbetaling voor zink lag met EUR 1.698 EUR 55 miljoen hoger dan eind 2018 (EUR 1.643 miljoen eind 2018). De nettoschuld tijdens het kwartaal steeg als gevolg van een aanzienlijke daling van werkkapitaal door hogere grondstoffenprijzen, geen nieuwe vooruitbetalingen voor zilver, een vermindering van niet-toegezegde kredietbrieven van bancaire tegenpartijen, strengere kredietvoorwaarden van een aantal leveranciers, lage inkomsten en de herklassificatie van EUR 19 miljoen aan voorafbetalingen voor leveringen van zinkmetaal van uitgesteld inkomen naar leningen en opgenomen gelden per 31 maart 2019 aangezien de Groep niet de mogelijkheid had om te vereffenen door de fysieke levering van zinkmetaal uit haar eigen productie. De nettoschuld met inbegrip van de vooruitbetaling voor zink en de Eeuwigdurende Effecten lag op het einde van het eerste kwartaal van 2019 met EUR 1.829 miljoen EUR 58 miljoen hoger dan eind 2018. Het kassaldo aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 bedroeg EUR 147 miljoen, tegenover EUR 239 miljoen eind 2018, met liquide middelen aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 op EUR 151 miljoen.

ZINKCONCENTRATEN

De benchmarkverwerkingslonen 2019 voor zinkconcentraat werden aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 vastgelegd aan de volgende voorwaarden:

  • Basisverwerkingsloon USD 245 per dmt (droge metrische ton) concentraat tegen basisprijs van USD 2.700 per ton;
  • Escalator van 5% van een zinkprijs van USD 3.000 per ton; en
  • De-escalator van 2% onder een zinkprijs van USD 2.700 per ton.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

"Schade voorkomen" is een absolute prioriteit bij Nyrstar. De Vennootschap engageert zich om haar activiteiten veilig te houden en om risico's voor onder meer mens en milieu proactief te beheren. Bij Nyrstar werken we samen om een werkomgeving te creëren waar alle risico's daadwerkelijk worden opgespoord en beheerst en iedereen aan het eind van elke werkdag veilig en gezond naar huis gaat.

Voortgaand op het positieve elan van 2018 bleef het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) in het eerste kwartaal 2019 stabiel op 4,3, gelijkaardig aan de 4,2 in de dezelfde periode van 2018. Het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) daalde echter met 8% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Drie van onze sites blijven vrij van DART presteren in 2019.

Er hebben zich tijdens de periode geen milieugerelateerde incidenten met aanzienlijke bedrijfsgevolgen of langdurige impact op het milieu voorgedaan.

OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING

EUR miljoen1e kwartaal1e kwartaal%
(tenzij anders aangegeven)20182019Verandering
    
Opbrengsten957816(15%)
    
Onderliggende EBITDA5912(79%)
    
Investeringen Metaalverwerking2221(5%)

Metaalverwerking kon een Onderliggende EBITDA van EUR 12 miljoen voorleggen in het eerste kwartaal van 2019, een daling met 78% tegenover het eerste kwartaal 2018, als gevolg van een lagere productie van metaal en bijproducten wegens een verminderde beschikbaarheid van grondstoffen door liquiditeitsbeperkingen, lagere gerealiseerde verwerkingslonen met een overdracht van hoeveelheden die geprijsd werden aan de voorwaarden van 2018 en hogere energieprijzen, gedeeltelijk gecompenseerd door een sterkere USD.

De investeringen in het eerste kwartaal van 2019 daalden met 5% vergeleken met het eerste kwartaal van 2018 met een actieve opschorting van de geplande investeringen om het liquiditeitsbeheer op korte termijn te ondersteunen.

 1e kwartaal1e kwartaal%
 20182019Verandering
    
Zinkmetaal ('000 ton)   
Auby39391%
Balen/Pelt6962(10%)
Budel6656(15%)
Clarksville2422(7%)
Hobart546010%
Totaal252240(5%)
    
Loodmetaal ('000 ton)   
Port Pirie3937(6%)
    
Andere producten   
Koperkathode ('000 ton)1,11,29%
Zilver (miljoen troy ounces)2,83,423%
Goud ('000 troy ounces)17,913,0(27%)
Indiummetaal (ton)9,29,1(1%)
Zwavelzuur ('000 ton)3303465%

De productie van zinkmetaal voor Metaalverwerking in het eerste kwartaal van 2019 werd negatief beïnvloed door beperkingen in de toevoer van grondstoffen, die werden opgelegd om de beperkte liquiditeitspositie te beheren tijdens het proces van het nazicht van de kapitaalstructuur. In het eerste kwartaal van 2019 produceerde de Vennootschap ongeveer 240.000 ton zinkmetaal, dit is een daling met 5% tegenover het eerste kwartaal van 2018. Naast de aan alle smelterijen opgelegde toevoerbeperkingen, werd de daling van de zinkmetaalproductie in de hand gewerkt te Auby door een niet-geplande onderbreking voor onderhoud in maart 2019; te Balen door een de-fluïdisatie van de roosterij in januari 2019, een nationale staking in februari 2019 en een beperkte capaciteit van de gelijkrichter gedurende een week in maart 2019; te Budel een niet-geplande onderbreking van de roosterij in januari 2019; te Clarksville een fout in de roterende trommelkoeler in januari 2019; en te Hobart een fout in een schonegasventilator in maart 2019. 

De productie van loodmarktmetaal te Port Pirie van 37kt lag 6% lager dan in het eerste kwartaal van 2018. Deze verminderde productie was te wijten aan de opschorting van activiteiten in de sinterfabriek, die leidde tot een verminderde loodverwerkingscapaciteit naar de hoogoven tegenover het eerste kwartaal van 2018. De goudproductie in het eerste kwartaal van 2019 daalde met 27% en de zilverproductie steeg met 23% tegenover het eerste kwartaal van 2018 als gevolg van een verschillend feedmixverbruik met meer zilver en minder goud inhoud.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoen1e kwartaal1e kwartaal%
(tenzij anders aangegeven)20182019Verandering
    
Opbrengsten77780%
    
Onderliggende EBITDA171910%
    
Mijnbouwcapex2811(61%)

De Onderliggende EBITDA Mijnbouw bedroeg EUR 19 miljoen in het eerste kwartaal van 2019, dit is een stijging met EUR 2 miljoen tegenover het eerste kwartaal van 2018, als gevolg van voortgezette operationele prestatieverbeteringen in de mijnen van East Tennessee, gedeeltelijk gecompenseerd door de negatieve EBITDA-bijdrage van Myra Falls, waar de activiteiten tijdelijk opgeschort werden in het eerste kwartaal van 2019 en een vermindering van gemalen erts en head grade in de mijnen in Middle Tennessee. De ertsproductie in de mijnen in Myra Falls startte in april 2019 en zal naar verwachting positief beginnen bijdragen aan de EBITDA, wanneer de mijn in Myra Falls de eerste leveringen en verkopen van concentraat in het derde kwartaal 2019 zal uitvoeren. 

De investeringen in Mijnbouw bedroeg EUR 11 miljoen in het eerste kwartaal van 2019, een daling jaar op jaar met EUR 17 miljoen, als gevolg van de actieve opschorting van de geplande investeringen om het liquiditeitsbeheer op korte termijn te ondersteunen.

'000 ton1e kwartaal1e kwartaal%
tenzij anders aangegeven20182019Verandering
    
Totaal gemalen erts974947(3%)
    
Zink in concentraat   
Langlois6614%
Myra Falls---
East Tennessee17171%
Middle Tennessee117(34%)
Totaal3330(8%)
    
Overige metalen   
Koper in concentraat0,50,4(16%)
Zilver ('000 troy oz)10897(10%)
Goud ('000 troy oz)0,40,4(8%)

In het eerste kwartaal van 2019 produceerden de mijnactiviteiten van Nyrstar ongeveer 30kt zink in concentraat, een daling met 8% tegenover het eerste kwartaal van 2018. Tijdens het eerste kwartaal van 2019 presteerde de mijn in Middle Tennessee, die werd heropgestart in 2017, relatief zwak met een daling van 15% in gemalen erts en een vermindering met 20% in haar zink mill head grade tegenover het eerste kwartaal van 2018. De productie in de mijnen in East Tennessee en in de mijn in Langlois was vrij vlak jaar op jaar.

Zoals meegedeeld in de tweede tussentijdse managementverklaring voor 2018 die werd gepubliceerd op 30 oktober 2018, startte de mijn in Myra Falls met de productie van zink in september 2018. De productie werd mogelijk gemaakt door het feit dat de primaire componenten van de heropstartwerkzaamheden voltooid waren, waaronder de sanering van de ondergrondse mijnen, de heropbouw en renovatie van de verwerkingsfabriek, de herstelling van de ondergrondse vergruizer, de sanering en upgrade van belangrijke infrastructuur zoals wegen en laadfaciliteiten en de upgrade van de ondergrondse vloot mobiel materiaal.

Na de heropstart aan het einde van het vierde kwartaal van 2018 moest Nyrstar de ertswinning en de productie aan de maalderij opschorten om de tekortkomingen die werden vastgesteld inde voorschriften van het ministerie van Energie, Mijnen en Petroleumbronnen in Brits Columbia aan te pakken. De nodige herstellingen werden voltooid in het eerste kwartaal van 2019 en de productie werd hervat in april 2019. De eerste leveringen van zink in concentraat worden verwacht in het derde kwartaal van 2019.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar, haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

                                                    

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms -       Head of Investor Relations  T: +41 44 745 8157     M: +41 79 722 2152      anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni      Head of Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com


BIJLAGE MIJNBOUWPRODUCTIE

PERIODEProductie KPI per siteGewalst erts ('000 ton)Head grade walsRecuperatieConcentraatMetaal in concentraat
Zink
(%)
Lood (%)Koper (%)Goud (g/t)Zilver (g/t)Zink
(%)
Lood (%)Koper (%)Goud (%)Zilver (%)Zink
(kt)
Lood
(kt)
Koper
(kt)
Zink
(kt)
Lood
(kt)
Koper
(kt)
Goud
(k’toz)
Zilver
(m’toz)
                    
1e kwartaal

 

2018
Langlois926,37%-0,65%0,1742,3894,5%-80,9%79,7%85,8%11-2,15,5-0,50,4108
Myra Falls-0,00%-----------------
East Tennessee5573,25%----93,3%----27--16,9----
Middle Tennessee3253,45%----95,2%----17--10,7----
Totaal Mijnbouw9743,61%-0,65%0,1742,3894,0%-80,9%79,7%85,8%54-2,133,1-0,50,4108
                     
1e kwartaal

 

2019
Langlois1076,24%-0,48%0,1432,7994,1%-78,5%75,7%86,0%12-1,76,3-0,40,497
Myra Falls-------------------
East Tennessee5653,18%----94,7%----18--17,0----
Middle Tennessee2752,76%----93,3%---1117--7,1----
Totaal Mijnbouw9473,40%-0,48%0,1437,7994,2%-78,5%75,7%86,0%41-1,730,4-0,40,497
                     
% VeranderingLanglois16%(2%)-(25%)(16%)(23%)0%-(3%)(5%)0%16%-(16%)14%-(16%)(8%)(10%)
Myra Falls-------------------
East Tennessee2%(2%)----1%----(33%)--1%----
Middle Tennessee(15%)(20%)----(2%)----(34%)--(34%)----
Totaal Mijnbouw(3%)(6%)-(25%)(16%)(23%)0.16%-(3%)(5%)0%(24%)-(16%)(8%)-(16%)(8%)(10%)

1De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf voor inkomsten die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestatie van de activiteiten van Nyrstar te beoordelen en wordt door Nyrstar gerapporteerd om meer uitleg te verschaffen bij de onderliggende bedrijfsprestatie van haar activiteiten. Nyrstar definieert “Onderliggende EBITDA” als winst of verlies voor de periode aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), de inkomstenbelasting (verlies)/winst, het resultaat geassocieerde deelnemingen, de winst op de verkoop van geassocieerde deelnemingen, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, de herstructureringskosten, de M&A-verwante transactieuitgaven, de waardevermindering, uitputting en afschrijving, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit gecontracteerde derivaten volgens IAS 39: "Financiële instrumenten: opname en waardering” en andere posten met betrekking tot gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar uit te sluiten. Voor een definitie van andere termen in dit persbericht, verwijzen wij naar de woordenlijst met belangrijke termen van Nyrstar op: http://www.nyrstar.com/investors/du/Pages/beleggermateriaal.aspx

2 “Vooruitbetaling voor zink” verwijst naar de Politus vooruitbetaling waarbij Nyrstar Sales & Marketing AG een vooruitbetalingsbedrag van USD 150 miljoen ontvangen heeft voor de toekomstige levering van geraffineerd zinkmetaal aan Politus, onder een vooruitbetalingsovereenkomst beheerst door Engels recht dd. 28 mei 2018.  Politus is partij bij een aparte kredietovereenkomst met een syndicaat van kredietverleners en heeft een zekerheid verstrekt over haar rechten onder de vooruitbetalingsovereenkomst en andere gerelateerde overeenkomsten aan de zekerheidsagent onder de kredietovereenkomst. Per 31 maart 2019 was het volledige bedrag van USD 150 miljoen opgenomen. 

3Op 31 maart 2019 waren Eeuwigdurende Effecten uitgegeven voor een totaal bedrag van EUR 183 miljoen (31 maart 2018: EUR 186 miljoen). De Eeuwigdurende Effecten werden per 31 maart 2019 volledig geboekt als financiële verplichtingen, terwijl op 31 maart 2018 de Eeuwigdurende Effecten werden geboekt als eigen vermogen en niet werden opgenomen in de leningen en opgenomen gelden

4 De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen voor afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM


Bijlage