ForFarmers N.V.: Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

Lochem, 26 april 2018

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V. 

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de 'Algemene Vergadering' en 'ForFarmers'), die vandaag in Laren (Gld) is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2017 vastgesteld en tevens de bestemming van het resultaat over dit boekjaar goedgekeurd.  

Het dividend is vastgesteld op €0,30 per gewoon aandeel en zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 30 april 2018. Betaalbaarstelling vindt plaats op 9 mei 2018.

Overige besluiten

  • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2017.
  • Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2017.
  • KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2018.
  • De heer Y.M. Knoop (CEO) is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.
  • De heer R.H.A. Gerritzen is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in verband met het aftreden van de heer J.W. Eggink conform rooster.
  • Mevrouw J.W. Addink- Berendsen en de heer V.A.M. Hulshof zijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
  • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen, verhoogd tot 20% ingeval van fusies, acquisities of strategische samenwerkingsverbanden, voor de duur van 18 maanden.
  • De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan -onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen- tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.
  • Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering). ForFarmers heeft het voornemen om eigen aandelen in te kopen voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2018 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2017 betrof 358.465 aandelen). Voorzover in 2018 gebruik wordt gemaakt van aandelen die zijn ingekocht op basis van de machtiging verleend in 2017 voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen, zal dit met het inkoopprogramma worden aangevuld tot het oorspronkelijke aantal ingekochte aandelen. De start van het inkoopprogramma zal worden aangekondigd door middel van een separaat persbericht. Vervolgens zal per week de voortgang van het inkoopprogramma worden bekend gemaakt door middel van een persbericht.

       

Inkoopprogramma aandelen voor medewerkersparticipatieplannen
Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - besloten om met ingang van 2 mei 2018 te starten met het inkoopprogramma van eigen aandelen voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2018.


Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications
T : 0031 573 288 194   M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. ('ForFarmers',Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,6 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.325 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2017 bedroeg ruim € 2,2 miljard.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem,
T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.